Verkiezingsprogramma 2022-2026

CDA Lingewaard, Lokaal Sterk

CDA Lingewaard is een open lokale volkspartij, geworteld in alle lagen van de Lingewaardsesamenleving. Daarom komen wij op voor alle mensen ongeacht rang of stand, achtergrond of geaardheid, maar wel met extra aandacht voor hen die zorg of begeleiding behoeven.

Wij stellen de plaatselijke gemeenschap centraal; de betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun vereniging binnen onze woonomgeving. Wij gaan uit van een maatschappijvisie die gericht is op verbinding. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. We proberen iedereen te stimuleren om mee te doen en wat voor anderen te willen betekenen. In het functioneren van de Lingewaardse overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar blijven.

De samenleving – ook die in Lingewaard - ontwikkelt zich in snel tempo van verzorgingsstaat naar meer aandacht voor elkaar (participatiemaatschappij). Dat vraagt ruimte voor het maatschappelijk initiatief en die gaan wij bieden. Dit door het sociale karakter in alle kernen van Lingewaard te ondersteunen en te versterken. Bijvoorbeeld door de vele organisaties en verenigingen - die alle met veel vrijwilligers werken - te stimuleren om hun werk te blijven voortzetten en uit te bouwen. Zij vormen immers de kern van de lokale samenleving.

Een goede sociale en fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Behoud van een goed evenwicht tussen wonen, recreatie en bedrijfsmatige bezigheden heeft onze voortdurende aandacht. Waarbij onze gemeente steeds meer het accent moet leggen op een leefbare omgeving, waarin het goed wonen en recreëren is. Waar grootschaligheid in bedrijfsactiviteiten oprukt, moet er gekeken worden waar dat kan en hoe zich dat verhoudt tot wonen en landschap. Voor behoud van leefbaarheid in de kleine kernen blijven we ons inzetten voor woningbouw en behoud van elementaire voorzieningen

CDA Lingewaard staat pal voor een integere en rechtvaardige besluitvorming, als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Wij zetten ons in voor een consequente en betrouwbare overheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.