CDA-weergave van de raadsvergadering 10 januari 2018

Precario

Geen lastenverzwaring voor de inwoners en extra inkomsten voor de gemeente. Dat is de uitkomst van het debat in de gemeenteraad van 10 januari jl. Het college zorgt voor compensatie.Het initiatiefvoorstel, ingediend door meerdere andere partijen, was geen goed doordacht plan. Juist door het heffen van precario bedienen we onze inwoners beter dan zonder precarioheffing:
1)   In 2004 werd namelijk in Nederland al de eerste precario geheven op elektriciteit en de kosten hiervoor worden over alle inwoners van Nederland verdeeld. In dat geval kunnen we ook beter maar precario heffen, zodat onze inwoners er ook profijt van hebben.
2)   Juist door het heffen van precario bij Vitens recht wordt gedaan aan het gelijkheidsbeginsel, zodat de andere gelden ontvangen kunnen worden. Met andere woorden als we nu de precarioheffing bij Vitens stoppen, brengt dit de andere inkomsten in gevaar. 
3)     De inwoners worden beter bediend met het heffen van precario dan zonder, omdat de inwoners volledig gecompenseerd worden en we met de overige precariogelden in de toekomst leuke dingen kunnen doen voor onze inwoners. Iets waar we anders een belastingverhoging voor door zouden moeten voeren.

CDA-weergave van de raadsvergadering 14 december 2017

Windenergie

Een duurzame samenleving is belangrijk voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.
In de Beleidsnota Duurzaamheid 2016 - 2020 valt te lezen dat – wanneer de energiebesparingsdoelstellingen worden gehaald (wat niet het geval is) - in 2020 een hoeveelheid duurzame energie moet worden opgewekt die vergelijkbaar is met die van:
* 110 voetbalvelden met zonnepanelen;
* of 3 à 4 biovergistingsinstallaties,
* of zeven windturbines van ruim 3 MW.
De combinatie van de zonnevelden in voorbereiding én biogasproductie zullen stevig bijdragen, maar zal desondanks het benutten van windenergie niet overbodig maken. Tot dat inzicht is ook ons college gekomen. Het college wees voor de realisatie vooralsnog het tracé langs de A15 af, omdat beleving van windmolens in het open komgebied niet in lijn zou zijn met de gemeentelijke structuurvisie 2012-2022. Het college stelde daarom voor om vooralsnog te volstaan met de inpassing van windturbines op de locatie Bergerden.

Maar biedt dat voldoende zekerheid en voldoende capaciteit? De locatie Bergerden zelf is bepaald nog geen gelopen race. De provincie en omwonenden moeten er immers mee instemmen. De locatie Ressen is ongewis; hangt immers af van het beleid van Rijkswaterstaat. Over het tracé A15 merkt het college met zoveel woorden zelf op, dat wanneer de initiatiefnemer een beroep mocht gaan doen op de provincie, dan niet valt uit te sluiten dat de provincie zich wél achter dit initiatief zal scharen. Niet op de laatste plaats gezien de achterstand die Gelderland op het gebied van windenergie heeft in te lopen.  Ideeën van Caprice zijn pas zeer onlangs naar buiten gekomen. Ook hier zal instemming van de provincie nodig zijn.
Zelfs wanneer de op zee op te wekken windenergie voor een evenredig deel aan onze provincie of naar rato aan onze gemeente wordt toegerekend, zal er nog steeds een forse bijdrage van windenergie op land nodig zijn.

Wanneer de tijdshorizon iets verder weg wordt gelegd, komt de intentie van de Europese Commissie in beeld. Die koerst inmiddels op een ambitie voor het jaar 2030 van 40% CO2-emissiereductie t.o.v. 1990. Het regeerakkoord gaat nog een stap verder en zet in op 49% in 2030. Natuurlijk heeft een gemeente aan zee of in de polder méér mogelijkheden op het vlak van windenergie en hebben bepaalde regio’s méér mogelijkheden om aardwarmte te benutten dan wij, maar daarom mogen wij ons daar nog niet achter gaan verschuilen. Iedere gemeente moet NAAR VERMOGEN aan het halen van de doelstellingen bijdragen.
Onze conclusie is dat, hoe actief dit college zich ook inspant voor Bergerden, daarmee we de doelstellingen - zeker die op langere termijn - niet zullen  gaan halen en daarom zullen we niet langer om andere potentiële locaties heen kunnen.

Wat ons bovenal drijft,  is dat we niet steeds kunnen blijven afwachten tot er nieuwe technieken ontwikkeld zijn, die de nadelen van de hedendaagse windmolens ondervangen. Als dat onze houding wordt, zullen we voortdurend achter de feiten blijven aanlopen. De knoop moet echt een keer worden doorgehakt.
Laten we eerlijk zijn: windmolens hebben een aantal nadelen. Over het algemeen vinden we het geen verrijking van het landschap. Wij koesteren ons rivierenlandschap, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het landschap in Lingewaard niet wezenlijk afwijkt van dat in Nijmegen-Noord; in Neder-Betuwe of in de Liemers. En daar zagen we de windmolens inmiddels wél verrijzen. In die gemeenten zijn of worden dus andere afwegingen gemaakt.

Van groter gewicht dan landschap vinden wij dat windmolens de leefomgeving van omwonenden ernstig kunnen benadelen door slagschaduw en geluidoverlast. Hierover direct meer. Maar windmolens hebben ook voordelen. Het draagt bij aan de energietransitie waardoor we de Groningers niet permanent met aardverzakkingen opzadelen. Het helpt ons om niet afhankelijk te worden van de Poetins van deze wereld en maakt het mogelijk om de kolenconsumptie fors te reduceren. Last but not least geldt dat windmolens  de omwonenden én de gemeente  een zeker financieel voordeel in het vooruitzicht stellen. Ook dat is een aspect om mee te wegen.

Politiek bedrijven is keuzes maken. En soms leidt dat tot consequenties waar je niet omheen kunt.
We vinden dat windmolens alleen daar gerealiseerd mogen worden, waar dat binnen alle geldende criteria en op basis van maatschappelijk draagvlak is toe te staan. Zo niet; dan daar geen windmolens. Daaraan doen wij geen concessies. Maar zelfs dan zullen omwonende  de aanwezigheid van de windmolens ervaren.  We zijn ons dat welbewust, want we hebben niet de illusie dat met maatregelen het effect van windmolens tot nul zal zijn te reduceren. Vergelijkbare effecten ondervinden we met z’n allen overigens ook van de Betuweroute en ondervinden dat ook van de N15 of zullen dat straks van de A15 gaan ondervinden. Maar het algemeen belang maakt, dat we individueel die effecten tot op zekere hoogte hebben te accepteren. 

Tot op zekere hoogte, want het individuele woongenot vinden we van zodanig belang, dat daarvoor keiharde randvoorwaarden moeten worden gesteld EN GEHANDHAAFD. Dus geen concessies aan welke milieunorm dan ook; dus geen oprekken van toelaatbaar geluid; noch aan het tolereren van slagschaduw bij woningen.
Wij roepen het college op om bij een verdere uitwerking alle juridische maatregelen te treffen – zoals het aangaan van sluitende overeenkomsten met initiatiefnemers en uitvoerende partijen - en dat te koppelen aan een vergunningverlenings- en handhavingsopdracht aan de Omgevingsdienst zodat naleving van afspraken zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk wordt geborgd.
Wanneer aan al die facetten wordt voldaan kunnen wij, weliswaar met tegenzin maar bij gebrek aan voldoende alternatieven, met de komst van windmolens instemmen.

CDA-weergave van de raadsvergadering 23 november 2017

Mammoetzitting zonder besluit

Zelden neemt een agendapunt zoveel tijd als het dossier over de geitenhouderij. Dat de verstandhouding tussen de agrariër en diverse buren niet is zoals die hoort, is bijzonder spijtig. In goed overleg (mediation) moet normale communicatie hersteld kunnen worden. Klachten vormen echter geen juridische basis om een bedrijf in verdere ontwikkeling te beletten. De uitkomsten van het gezondheidsonderzoek van het RIVM zijn nog zo ongewis en de situatie in Brabant/Limburg dermate met die in Gendt onvergelijkbaar, dat het CDA vindt dat ook dat niet doorslaggevend mag zijn. Het voorbereidingsbesluit van de provincie is volstrekt onduidelijk geformuleerd; is er ook sprake van ‘uitbreiding’ wanneer er geen dieren bij komen en het enkel gaat om de bouw van een stal om daarmee nóg dier- en milieuvriendelijker te kunnen werken? Voor het CDA gold met name de afweging dat wanneer het college van B&W de eerdere procedure toen volgens de regels had laten verlopen, de bouw allang vergund zou zijn geweest. Van een gemeentefout mag de burger niet de dupe worden; vindt het CDA. Op 13 december gaat de raad er opnieuw over besluiten.

CDA-weergave van de raadsvergadering 21 september 2017

Programmabegroting 2018: terugblik en toekomst.

Afgelopen raadsvergadering behandelden wij de laatste begroting van deze raadsperiode, waarbij de balans werd opgemaakt van wat we afgelopen raadsperiode bereikt hebben.
Trots zijn we op een solide begroting met dito meerjarenperspectief waarbinnen het overgrote gedeelte aan actiepunten uit het coalitieprogramma kon worden opgepakt.

Tevens blikten we vooruit en namen we een klein voorschot op de komende periode en deden een greep uit de onderwerpen die onze aandacht hebben:
* De doorontwikkeling van het minimabeleid en de inzet van middelen voor armoedebestrijding.
* Goed en op maat gesneden mantelzorgbeleid.
* Kunst en cultuur in Lingewaard: bloeiend cultureel leven en rijke tradities hebben een positieve uitstraling op het woon- leef- en vestigingsklimaat.
* Optimale steun aan de verenigingen, evenals het muziekonderwijs op school en daarbuiten.
* Gelijke afspraken voor het accommodatiebeleid, waarbij onze bijzondere aandacht uitgaat naar de binnensport.
* Ontplooiing van concrete en duurzame bouwplannen in de kleine kernen.

Voor bovengenoemde aandachtspunten hebben we in deze raadsperiode een solide basis gelegd zowel in beleid als met de gemeentelijke financiën. Daar zijn we als CDA trots op en maakt dat we positief richting toekomst kijken.

CDA-weergave van de raadsvergadering 13 juli 2017

Criteria voor bouwen versoepeld?

1 juli zijn de regels gewijzigd, waardoor de toetsing voor bouwen versoepeld heet te zijn. In gewoon Nederlands: het wordt gemakkelijker om ‘langs de bebouwde kom’ nu wél bouwvergunning te verlenen voor woningbouw. Criterium is dat het moet gaan om gronden die niet agrarisch zijn (maar bijvoorbeeld sport,  recreatie of stedelijk groen). Wanneer deze aan de kom grenzen en er in de kom geen ruimte meer is, lijken ze daarvoor in aanmerking te komen. Wat het CDA betreft doen we het zo nodig in twee fases: eerst  wijzigen in ‘stedelijk groen’, vervolgens in ‘wonen’, daarbij rekening houdend met agrarische bedrijven in de omgeving.

Prompt heeft het CDA aan het college de vraag voorgelegd of dit mogelijkheden biedt om langs de randen van de kleine kernen iets meer bouwactiviteiten toe te staan. De wethouder heeft toegezegd zich hierin te gaan verdiepen en daarop terug te komen.

CDA-weergave van de raadsvergadering 29 juni 2017

CDA tevreden met de resultaten

De laatste kadernota van de raadsperiode. Voor het CDA een mooie doorkijk naar wat van het coalitieakkoord is uitgevoerd of in uitvoering is. Dat stemt ons tevreden. Dat betekent dat deze coalitie een realistisch akkoord gesmeed had. Ook financieel staan we er beter voor. Dat betekent dat we de hand goed op de knip hebben gehouden.

Wensen blijven er desondanks altijd. Wij hopen nog deze raadsperiode te kunnen besluiten over  verbetering van het kruispunt bij de Valom en over een veiliger Ressensestraat; meer recreatievoorzieningen; een begin van een omgevingsvisie en duidelijkheid over Presikhaaf Bedrijven. Dit laatste om financiële redenen, maar vooral ook voor de zekerheid van de werknemers. Ook hoopt het CDA dat deze raad nog een rol kan spelen in eventuele aanpassing van de afvalinzameling en –verwerking en besluiten kan nemen over windenergie.
In de resterende periode nog genoeg om actief door te pakken. 

CDA-weergave van de raadsvergadering 18 mei 2017

Mantelzorg en bedrijventerreinen

Twee totaal verschillende onderwerpen met totaal verschillende aanpak.
Gesproken is over een door het college voorgestelde experiment: het opstellen van het beleid voor mantelzorg, vrijwilligers en ouderen samen met voor wie het bedoeld is én alle betrokken instellingen. Het CDA is benieuwd naar dit experiment van co-creatie en wacht met belangstelling het resultaat af. Op uitdrukkelijk CDA-verzoek zal te zijner tijd niet alleen het resultaat maar ook de gekozen werkwijze geëvalueerd worden.

Besloten is een reactie te zenden aan het overlegorgaan van 19 regiogemeenten over het voorstel Regionaal Programma Werklocaties. In dit RPW wordt voorgesteld om vele hectares Lingewaardse bedrijventerreinen te schrappen. Voor het CDA zijn dit stuk voor stuk belangrijke locaties die niet van de kaart geveegd mogen worden. Vanuit Lingewaard wordt met de brief, met een goede inbreng van de CDA-fractie, een duidelijke reactie afgegeven aan de regio ter ondersteuning van onze wethouder Theo Peren.

CDA-weergave van de raadsvergadering 13 april 2017

Polseweg
Polseweg bushalte
Polseweg velden
Skaeve Huse

Skaeve huse en andere onderwerpen

De gemeente Nijmegen heeft, zonder zijn goede buur te informeren, besloten Skaeve huse te bouwen aan de gemeentegrens bij Ressen. Het lijkt erop dat Nijmegen keer op keer alle voor Nijmegen ongewenste ontwikkelingen plaatst nabij Lingewaards grondgebied. Het CDA wenst hier niet aan mee te werken en heeft het college opgeroepen alles in het werk te stellen deze ongewenste ontwikkeling een halt toe te roepen en zorg te dragen voor de inwoners van Ressen.

B06 is het oneens met de werkwijze van het college over de inhuur van externen bij het onderzoek naar het dossier Haskoning, hoewel de portefeuillehouder in de bewuste raadsvergadering al heeft aangegeven dat er externe deskundigheid zal worden ingeschakeld. In de toen afgewezen motie werd gesteld, dat er een raadscommissie voor moest komen. Dat was de coalitie een brug te ver. Het college heeft dus goed geluisterd naar de wens van de raad, nu ze besloten heeft die externe deskundigheid in te huren. Ook is de raad tijdig geïnformeerd.

De raad stelde zich unaniem achter een collegevoorstel om de mogelijkheden te onderzoeken van verplaatsing van het sportpark Schalkshof, gecombineerd met het daar plegen van veel natuurbouw.  

Avond4daagse 16-19 mei bemmel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.