09 november 2018

Algemene beschouwing CDA Lingewaard

Voorzitter

Vandaag 8 november 2018 Algemene Beschouwing en behandeling van de begroting 2019.

Het CDA wil allereerst dank uitspreken aan de organisatie. Ondanks de perikelen rond de brand in het gemeentehuis hebben zij toch gezorgd, dat we dit, te omvangrijke, boekwerk tijdig hebben ontvangen. Chapeau dames en heren.

Begroting in hoofdlijnen

Een mooie sluitende begroting met daarin opgenomen heel veel speerpunten van het coalitie akkoord. Ook hebben wij het uitvoeringsprogramma van het college ontvangen, waarin de speerpunten vertaald zijn in de financiële consequenties. We noemen dat “Samen Bouwen aan Lingewaard”.

Natuurlijk vraagt dat ook om een kleine terugblik. Het jaar 2018 zit er nog niet op maar tussen de datum van aanbieden van de begroting en de behandeling nu vandaag is het college al gedwongen om ons te informeren, dat er enkele reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht.

Vooral de jeugdzorg geeft ons letterlijk en figuurlijk veel zorgen. Dit jaar kost het ons veel meer dan voorzien, gelukkig worden we tijdig geïnformeerd door het college, waarvoor onze dank.

Wij zijn voor open en transparant zodat we gezamenlijk de problemen kunnen aanpakken en oplossen.

Iedereen heeft zo zijn kijk op de begroting maar ik neem aan dat alle collegeleden zich buitengewoon zullen inspannen om die onderwerpen en zaken die benoemd zijn uit te voeren.

Natuurlijk komen specifieke onderwerpen nadrukkelijker op de agenda omdat de maatschappelijke discussie daartoe leidt.

Niet alleen de zorg met alles daaromheen maar ook duurzaamheid met met al zijn facetten, bijvoorbeeld: Windenergie, Warmtenet en Zonne-energie. Investeren in goede onderwijsvoorzieningen staat hoog op de agenda evenals woningbouw.

Het vastgestelde Gemeentelijk Mobiliteitsplan staat stevig in de steigers; vele projecten worden in deze begroting opgepakt.

Het neemt niet weg dat wij voor de nabije toekomst grote hobbels zien die we moeten oplossen.

Wij dreigen ingesloten te raken tussen de twee grote steden. De ontsluitingswegen lopen vol. Daar moet niet alleen naar gekeken worden, maar er zal ook iets mee moeten worden gedaan.

Voor ons is bijvoorbeeld de Papenstraat in Bemmel een belangrijk knelpunt. Met de aanleg van een nieuwe afslag naar bedrijventerrein de Houtakker vanaf de van Elkweg moeten slimme oplossingen bedacht worden om de verkeersdruk in de Papenstraat te verminderen. De bewoners daar krijgen dagelijks de meeste voertuigbewegingen. Dat moet aangepakt worden! De Ovatonde in welke vorm dan ook kan dat niet verminderen eerder neemt het aantal toe. Dat kan niet dus daar moet een prioriteit voor worden gesteld ik hoor dat graag van het college.

Ook de ontsluiting van Huissen verdient aandacht. Hoe gaan we daar alles gaan ontsluiten; zeker met de woningbouwopgaven die er zijn. Vooral de ontsluiting van Huissen aan de westzijde komt in het gedrang wanneer onze buurgemeente Arnhem de Rijkerswoerdsestraat gaat afsluiten. Ook is nog niet geheel duidelijk hoe de eindfase van Park Lingezegen er uit gaat zien.

Over de ontsluiting richting Nijmegen zal ik maar niet teveel zeggen. Het is wel duidelijk dat wij keuzes moeten maken om de verkeersdruk zoveel mogelijk te verdelen. Dat is en blijft in onze ogen het reëlste. Graag hoor ik van het college hoe de voortgang van deze opgaven zijn.

Ook de studie naar de Looveerweg, welke variant, en de uitbreiding van bedrijventerrein Het Looveer zal adequaat moeten worden opgepakt. Dit vraagt samenwerking met Provincie en Rijkswaterstaat. In het belang van de daar gehuisveste bedrijven is voortgang een vereiste. Geen nieuwe vestigingen, maar alleen voor uitbreiding van de bestaande bedrijven volgens het RPW

De economische ontwikkeling van Lingewaard zullen we in contact met de ondernemers moeten bewerkstelligen. Wij moeten de ondernemers goed faciliteren, zodat ze graag in onze mooie gemeente ondernemen en zich vestigen. De aanleg van de A15 zal daarbij van groot belang zijn. We weten dat het RPW (regionaal programma werklocaties) leidend is voor het in stand houden van de huidige bedrijfsterreinen. Verkopen is nu noodzaak, zodat we daar in 2021-2022 geen financieel risico lopen.

Wij moeten onze ondernemers verleiden mee te doen aan de milieudoelstellingen. Dit geldt ook voor het meewerken aan het plaatsen en kansen bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij de economische opgave moeten we zeker de glastuinbouw en de landbouw niet vergeten. We huisvesten al veel zeer innovatieve bedrijven. Maar er is nog ruimte voor uitbreiding!

Daar kan de gemeente nog een steentje aan bijdragen. Ook de belangen van deze ondernemers voor onze gemeente mag veel positiever benaderd worden. De tuinders en de boeren hebben Nederland met hoogwaardige producten van de land en veeteelt een prominente plaats op de wereldmarkt gegeven.

Binnen de duurzaamheid weten we allen dat we streven naar een klimaatneutraat NEXTgarden. We staan erg positief ten opzichte van de ontwikkeling van een warmtevisie. Nieuwe warmtebronnen in combinatie met wind- en zonne-energie worden heel belangrijk, zeker wanneer we van het aardgas af moeten.

Duurzaamheid is niet alleen energietransitie, maar komt in bijna alle programma’s terug. Wij zijn verheugd met deze ontwikkeling. Iedereen heeft op het vlak van duurzaamheid een taak.

Het aanpakken van de Zilverkamp gaat nu handen en voeten krijgen. Na de ervaringen die in enkele clusters zijn opgedaan wordt nu ingezet op een grootschalige aanpak van de wijk. De burgers spelen hierbij een belangrijke rol om samen de wijk om te bouwen naar een wijk van de toekomst.

Andere grote projecten staan voor de komende jaren in de planning. Toch wij moeten onze zorg uitspreken over de aanpak van de oplossing, tijdelijk of definitief, voor o.a. turnvereniging SGS.

Dat mag niet afhangen van de planning van een integrale aanpak van alle binnensport accommodaties in Huissen. Dat gaat weer jaren duren. Wanneer we dat doen komt de aanpak van het centrum de Aloysiuslocatie in de knel. Er is voldoende ruimte in de huidige begroting om nu dergelijke problemen snel op te lossen. Dit jaar zal er nog een notitie komen, terwijl wij een keuzevoorstel verwachten van het college. Wij roepen het college op snel te anticiperen op de mogelijkheden binnen de voorliggende begroting.

Voor zorg en samenleving waar ongeveer 50 % van de begroting aan besteed gaat worden blijkt nu na enkele jaren dat de rijksgelden volstrekt onvoldoende zijn voor de taken die naar de gemeenten zijn overgeheveld. We moeten blijven investeren in preventie om minder mensen in de zorg te krijgen, met minder zware zorg en snellere afschaling. We moeten proberen de uithuisplaatsingen, vooral van jongeren, te minimaliseren. Dit is goed voor de jongeren, de gezinnen en geeft op termijn ook lagere kosten. Om de kosten in de hand te houden zullen we strakke afspraken moeten maken met de diverse instanties.

Nog steeds geldt het adagio dat Iedereen meedoet en Iedereen doet ertoe. We moeten ons gelukkig prijzen met de vele mantelzorgers die we hebben. Daarbij moeten we er wel voor zorgen dat ze het volhouden om hun belangrijke taak uit te kunnen voeren.

Voorzitter,

Het CDA is zeer tevreden over de voorliggende begroting maar heeft ook zijn zorgen voor de toekomst uitgesproken. We zullen met z’n allen hard moeten werken om alle zaken op de rit te houden of te krijgen.

Met het uitbreiden van diverse FTE’s willen wij bepleiten dat men bij de invulling kwaliteit als het criterium hanteert. Met de steeds meer ingewikkelde wet- en regelgeving en de veranderende samenleving is er in toenemende mate behoefte aan een kwalitatief goede organisatie. Het gaat niet om de kwantiteit maar zeker wel om de kwaliteit. Om maar eens een oneliner te gebruiken.

Het CDA zal instemmen met de begroting 2019 en zal op de moties en amendementen bij het debat ingaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.