13 juli 2020

Algemene Beschouwingen Kadernota 2021

Afstand

De Kadernota dit jaar vraagt vanwege de Coronacrisis een andere benadering. Er is nog weinig te zeggen over de financiële gevolgen. Wel geeft het College met de Kadernota een richting aan die ze op wil. Ze neemt meer afstand. En dat stemt ons niet gerust.

De gemeente is er voor de inwoners. Het is belangrijk dat de mensen ervaren dat de gemeente dichtbij is. Dat staat ook in de titel van het collegeprogramma. Het CDA begrijpt dan ook niet dat loket in Gorssel moet sluiten. Zo zet je een hele groep inwoners echt op afstand.

Natuurlijk kan er steeds meer digitaal, maar een fysiek aanspreekpunt blijft belangrijk. Het CDA pleit er juist voor om ook het ophalen van reisdocumenten in Gorssel mogelijk te maken. Maak die beweging naar de inwoners, dat levert meer op dan je denkt. Bovendien…bewegen is altijd goed.

Dat staat ook in het Sport- en beweegakkoord. Of het Preventieakkoord. Daarin wordt het belang van bewegen en de inzet van vrijwilligers benadrukt. Dan vinden wij het merkwaardig dat zowel op sport, de Beweegimpuls, het JOGG of op veel activiteiten die door vrijwilligers worden geregeld, bezuinigd gaat worden. Of dat er voor bepaalde activiteiten en evenementen zonder winstoogmerk, leges moeten worden betaald. Zo neem je het enthousiasme bij inwoners weg, terwijl je als gemeente juist moet waarderen dat inwoners de uitvoer van de leefbaarheid voor een groot deel op zich nemen.

Dit wordt ook door de Provincie onderstreept. Vanwege de Corona is een Noodfonds in het leven geroepen om dorpshuizen en verenigingen te ondersteunen, zodat zij goed door de crisis komen. Het CDA verwacht dat de gemeente hierover goed communiceert. De aanvraag hiervoor moet overigens al voor 1 juli bij de Provincie binnen zijn.

Er zijn nog meer subsidies bij de provincie. Zoals één voor het beheersen van invasieve exoten, waaronder de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. De gemeente hoeft slechts een plan van aanpak in te dienen en kan daarmee mogelijk aanspraak maken op een forse tegemoetkoming in de begrote kosten à € 450.000,00.

Van verenigingen wordt verwacht dat ze zelf op zoek gaan naar financiering, dan moet de gemeente toch zelf het goede voorbeeld geven? Zoek de weg naar de Provincie en/of Rijk voor extra middelen of financiële ondersteuning. De politieke lijnen naar Arnhem en Den Haag zijn er niet voor niets.

Sinds de Coronacrisis geldt de regel: afstand houden. Maar college, neem dat niet te letterlijk. Ga bij een zorgvraag naast de inwoner staan en zoek samen naar een oplossing.

Prioriteit nu is dat de gemeente Lochem zo goed mogelijk uit de crisis komt. En dan bedoelen we niet alleen het instituut gemeente, maar in de eerste plaats de inwoners en de voorzieningen.

Daarom vindt het CDA het nu geen moment om de aangekondigde harmonisaties (of bezuinigingen) in de begroting door te voeren.

Neem geen afstand van de inwoners.  Waar blijft dan het Dichtbij? En denk bij Duurzaam ook aan het belang van landbouwgrond. De maatschappij vraagt een extensieve landbouw of kringlooplandbouw. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. Dus hebben we de landbouwgrond hard nodig. Wees zuinig op het buitengebied.

Tot slot Doen. Er is de komende tijd veel werk te doen. De fractie van het CDA wenst het College en de ambtelijke organisatie veel succes toe bij het opstellen van de begroting 2021.

6 juli, 2020

Coby Wiltink-Roeterdink

fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.