06 januari 2022

Verkiezingsprogramma CDA Best 2022-2025

"Samen voor elkaar" 

Introductie 

Voor Best liggen er nu als in de komende jaren zowel lokaal als bovenlokaal veel opgaven en uitdagingen met belangrijke keuzes voor. Denk daarbij aan het bestrijden van de negatieve economische, sociale en maatschappelijke gevolgen van de Coronapandemie, het realiseren van voldoende woningen voor specifieke doelgroepen, duurzaamheid, het verder optimaliseren van zorg, de ontwikkeling Stationsomgeving, nieuw gemeentehuis, werkgelegenheid, (boven)lokale samenwerking, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, de toenemende vergrijzing et cetera. 

Belangrijke keuzes die u aangaan en waarbij uw stem gehoord en serieus genomen moet worden. Bij het CDA Best bent u hiervoor aan het juiste adres.  

CDA Best  

is een zelfstandige lokale politieke partij die van oudsher met beide benen in de Bestse samenleving staat; die een brede maatschappelijke betrokkenheid heeft waarbij ‘praten met in plaats van praten over’ vanzelfsprekend is. Onze uitgangspunten zijn als volgt samen te vatten: 

 • onze verplichting om zorgvuldig met de aarde om te gaan; 

 • onze overtuiging dat onze samenleving functioneert dankzij maatschappelijk initiatief;  

 • een betrouwbare overheid; 

 • betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk met solidariteit als uitgangspunt. 

BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN CDA BEST 

ONZE BEST(S)E SAMENLEVING  

‘EEN STERKE SAMENLEVING MET BETROKKEN INWONERS’ 

Het CDA Best is trots op onze gemeente die vooral een sterke samenleving is doordat inwoners, verenigingen, clubs, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed gedijen in een klimaat dat de gemeente heeft gecreëerd. Ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving waar we open staan voor nieuwe inwoners en deze ook gastvrij ontvangen. Een samenleving die gebouwd is op saamhorigheid, gedeelde waarden en gedeelde verantwoordelijkheid: een parel in de regio waar het goed leven, werken, wonen en recreëren is en waar we er samen voor zorgen dat iedereen kan meedoen.  

Wij vinden dat we blijvend moeten investeren in onze samenleving om de onderlinge betrokkenheid verder te versterken. Er zijn namelijk altijd verbeterslagen te maken. Zo constateren wij dat u zich nog regelmatig te weinig gehoord en te weinig serieus genomen voelt. Er wordt (nog) te weinig gebruik gemaakt van uw kracht als mondige inwoner. Daarom vinden wij dat er (nog) meer ruimte moet komen voor eigen initiatief en dat vrijwilligers(organisaties) nog meer uitgedaagd mogen worden. Bijvoorbeeld door meer participatie in publieke taken en het zelf bedenken en uitvoeren van innovatieve en creatieve dienstverleningsvormen waarbij de gemeente de regie neemt en faciliteert. Wij pleiten voor een ruim werkbudget om dit alles te stimuleren en te ondersteunen.  

Uw mening doet ertoe. Zo vinden wij bijvoorbeeld ook dat u (inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties) betrokken moeten worden bij de totstandkoming en de tussentijdse evaluatie van het beleidsakkoord. Daarnaast pleiten wij ervoor dat er, liefst dicht bij u in de buurt, meer openbare voorlichtings- en participatiebijeenkomsten worden georganiseerd over belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, wonen, herinrichting stationsgebied, omgevingswet et cetera.  

Wij willen u, jong of oud, als betrokken inwoners nog meer betrekken bij en enthousiasmeren voor de lokale politiek. De Jeugdraad is daar een goed voorbeeld van maar ook de debattraining op het Heerbeeck College en de cursus Politiek Actief. CDA Best vindt dat we alle (vrijwilligers)organisaties en (sport)clubs moeten koesteren en faciliteren want zij zijn de stille kracht achter het sociale gezicht van onze gemeenschap. Iedere euro die we daarin investeren levert een veelvoud aan maatschappelijk rendement op.  

CDA Best wil 

 1. Meer ruimte voor eigen initiatief en meer participatie in publieke taken. 

 2. U meer betrekken bij en enthousiasmeren voor de lokale politiek.  

 3. Meer openbare voorlichtings- en participatiebijeenkomsten in de wijk(en). 

 4. U betrekken bij de totstandkoming en tussentijdse evaluaties van het beleid voor de komende 4 jaar.  

 5. Blijvend investeren in onze (vrijwilligers) organisaties o.a. door een werkbudget voor innovatie en creatieve ideeën.  

‘IN EEN LEEFBARE EN VEILIGE OMGEVING’  

Een leefbare en veilige leefomgeving is een voorwaarde om fijn en ongestoord te kunnen wonen, recreëren, sporten en ontmoeten. Daarom vindt het CDA Best dat de (basis)voorzieningen kwalitatief goed op orde en in de buurt moeten zijn zoals de zorg, onderwijs, sportaccommodaties, ontmoetingsruimtes, winkels et cetera. Wij zijn trots op en koesteren onze groenvoorzieningen, ons buitengebied, ons cultureel erfgoed en de mogelijkheden sport, cultuur en kunst te beoefenen en te recreëren. We willen al deze basisvoorzieningen op kwalitatief hoog niveau houden en promoten. Daarbij past ook onze fietsambitie waarbij goede en veilige fietspaden en goede verbindingen vanzelfsprekend moeten zijn.  

Om een leefbare veilige omgeving verder gestalte te geven willen wij fysieke en sociale veiligheid meer bevorderen. Wij willen de inzet van buurtmonitors/buurtcoaches, jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen intensiveren. Dit werkt vaak preventief om vormen van overlast en criminaliteit te voorkomen en kan bovendien de weerbaarheid van onze inwoners laten toenemen.  

Leefbaarheid heeft tenslotte ook te maken met zo weinig mogelijk geluidsoverlast en schone lucht. Daarom accepteren wij geen overschrijding van de lopende afspraken met Eindhoven Airport over luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Wij zijn voorstander van (verantwoorde) verlaging van de nu geldende reguliere snelheden voor wegen zowel in als buiten de bebouwde kom alsook op de om ons heen liggende snelwegen. Tenslotte maken wij ons sterk om houtstook te ontmoedigen c.q. te verbieden aangezien houtstook ten koste gaat van welzijn van mens, dier en natuur. 

CDA Best wil: 

 1. Alle (basis)voorzieningen op kwalitatief hoog niveau houden. Ook in de buurten. 

 2. De Groenvoorzieningen en het buitengebied als groene poort tot het Groene Woud en recreatiemogelijkheden behouden en in samenhang promoten met ons cultureel erfgoed, sport, cultuur en kunst en de laagdrempeligheid daarvan.  

 3. Geen overschrijding van afspraken met Eindhoven Airport over luchtkwaliteit en geluidsbelasting.  

 4. Houtstook actief ontmoedigen, omdat dit ten koste gaat van welzijn van mens, dier en natuur. 

 5. Versterking van de rol van buurtcoaches en jongerenwerkers om vormen van overlast  en criminaliteit tegen te gaan. 

 6. Veiligheid fietsers en voetgangers waarborgen; met name bij scholen en in het centrum.

 7. Een goede leefomgeving bevorderen waarbij duurzaamheid en betaalbaarheid  centraal staan.  

ONS BESTUUR 

‘INLEVEND, BENADERBAAR EN BETROUWBAAR’ 

Een goede relatie met en een goed samenspel tussen bestuur en burgers wordt steeds belangrijker voor het wederzijds vertrouwen.  

Het CDA Best vindt goed bestuur een voorwaarde om optimale dienstverlening en producten te kunnen leveren die afgestemd zijn op de wensen en behoeften van onze inwoners/ondernemers. Goed bestuur dient een gewaardeerde partner te zijn/blijven in de regio. Daarnaast heeft het bestuur eigen verantwoordelijkheden en taken, zoals zorgen voor veiligheid, handhaven van de wet maar ook een vangnet zijn voor hen die dat nodig hebben. Om de afstand tussen u en het bestuur verder te verkleinen, pleiten wij nog voor een aantal verbeterslagen.  

Zo kunnen en moeten de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente naar onze inwoners verbeteren. Nog te vaak worden doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. En als dat al gebeurt, dan is de gebruikte ambtelijke taal vaak een grote hindernis.  

Een ander punt ter verbetering is het een feit dat inwoners en ondernemers gefrustreerd raken door kennelijk overbodige bureaucratie binnen onze gemeente. Wij pleiten voor het instellen van een club van betrokken inwoners die dit gaat oppakken. Deze club checkt de effectiviteit en doet voorstellen ter opheffing c.q. vermindering. 

Wij hebben de afgelopen raadsperiode een prima samenwerking ervaren tussen college en raad en raad onderling die we graag willen continueren; natuurlijk met inachtneming van elkaars rollen en een open bestuursstijl. 

Het spreekt voor zich dat er continu geïnvesteerd moeten worden in de verdere verbetering van de gemeentelijke organisatie en personeelsbezetting, zodat die in lijn is/blijft met de door ons voorgestane professionele en klantgerichte dienstverlening. De benodigde capaciteit moet zijn afgestemd op het uitvoeren van realistische en betaalbare ambities. 

Vaak geldt: wat goed is voor de regio is goed voor Best en andersom. Het CDA Best vindt dat onze gemeente voldoende bestuurskracht heeft om een zelfstandige gemeente te blijven maar we zoeken bewust de samenwerking met de buurgemeenten en de regio (o.a. Stedelijk Gebied Eindhoven en Brainportregio) om synergie te behalen. Gezamenlijk kunnen we zo bovenlokale uitdagingen het hoofd te bieden zoals op gebied van werkgelegenheid, veiligheid, bereikbaarheid en innovatie.  

Financieel gezien is Best momenteel gezond en dat willen we met het oog op de toekomst zo houden. Zorgen voor de financiële toekomst van onze gemeente is met het oog op de generaties na ons een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Er komen in de komende raadsperiode nog veel uitdagingen op ons pad die we het hoofd moeten bieden. De vraag daarbij is of al onze huidige ambities nog wel haalbaar en betaalbaar zijn en of bijstelling dient plaats te vinden. Die keuzes zullen wij als CDA Best niet uit de weg gaan. Wij huldigen het standpunt dat we duurzaam moeten omgaan met onze (beperkte) financiële middelen en dat er sprake moet blijven van goede risicobeheersing. Een structureel sluitend huishoudboekje en ruim voldoende reserves om tegenslagen te kunnen opvangen en noodzakelijke investeringen te doen maken daar onderdeel van uit. 

CDA Best wil 

 1. verder werken aan een betrouwbaar, inlevend en transparant bestuur. 

 2. de communicatie en informatie vanuit het bestuur verbeteren. 

 3. continu investeren in de verdere verbetering van kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en personeelsbezetting.  

 4. dat Best een zelfstandige gemeente blijft. 

 5. een club van betrokken inwoners die overbodige bureaucratie aanpakt. 

 6. verdere samenwerking zoeken met buurgemeenten en de regio. 

 7. dat duurzaam met onze financiële middelen wordt omgegaan met het oog op de generaties na ons. Hierbij horen een sluitend huishoudboekje en voldoende reserves. 

ZORGEN VOOR ELKAAR 

‘DE MENS CENTRAAL’ 

Zorgen voor elkaar omvat een breed palet aan onderwerpen zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugd en jongeren, onderwijs- en kinderopvang, welzijn en gezondheid, minimabeleid, schuldhulpverlening, participatie en werk en inkomen. Het CDA Best vindt dat de mens daarbij altijd centraal moet staan waarbij iedereen meetelt en mee moet kunnen doen naar vermogen. We streven naar een inclusieve samenleving. Daarbij hebben wij als CDA Best altijd een speciaal oog voor de zwakkeren in onze samenleving. CDA Best is er trots op in de afgelopen raadsperioden wethouders geleverd te hebben die, in goede samenwerking met de Raad en maatschappelijke partners, een stevige basis hebben weten te leggen voor het borgen van adequate zorg voor iedereen.  

CDA Best wil: 

 1. dat de mens altijd centraal staat in denken en doen bij het verlenen van zorg en ondersteuning. 

 2. dat iedereen meetelt en mee kan doen naar vermogen; een inclusieve samenleving. 

 3. dat iedereen, zoveel als mogelijk, de regie over het eigen leven houdt. 

 4. dat er altijd speciale aandacht is voor de zwakkeren onder ons. 

‘GOEDE ZORG IN EIGEN DORP MET MENSELIJKE MAAT’ 

Zorg moet dicht bij huis georganiseerd worden zodat deze goed aansluit bij de persoonlijke keuzes van mensen: passende zorg. Op deze wijze kunnen inwoners zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Wij willen dat niemand in de kou blijft staan en dat wachtlijsten zoveel als mogelijk worden voorkomen. We verwachten dat iedereen maximaal gebruik maakt van de eigen kracht en willen die versterken. Zij die zich desondanks niet weten te redden, kunnen rekenen op ondersteuning op sociaal -, financieel - of zorggebied. 

De laatste jaren is stevig ingezet op het nog doelmatiger en doelgerichter laten verlopen van de processen binnen het sociaal domein. Ondanks al die inzet zien we dat, vooral door de toenemende vergrijzing, de vraag naar zorgvoorzieningen steeds verder toeneemt. Ook signaleren we dat er nog steeds sprake is van relatief veel eenzaamheid, (verborgen) armoede waar ook kinderen onder lijden, laaggeletterdheid en een brede vraag naar mantelzorgers en ondersteuning daarvan. Om deze urgente problematieken aan te pakken vindt het CDA Best verdere samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties onderling en de professionele zorg noodzakelijk, vooral gericht op preventie en vroegtijdige signalering.  

CDA Best wil:  

 1. passende zorg op maat en dicht bij huis.  

 2. niemand in de kou laten staan waarbij wachtlijsten tot een minimum beperkt blijven. 

 3. blijvend de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners aanspreken en bevorderen. 

 4. slagvaardig eenzaamheid, laaggeletterdheid en (stille) armoede verder aanpakken. 

 5. een breed lokaal offensief inzetten om mantelzorgers (jong en oud) te ontzorgen en vormen van respijtzorg te stimuleren en te faciliteren. 

 6. initiatieven steunen die onze gemeente nog dementievriendelijker maken.  

 7. het minimabeleid minimaal op huidig niveau handhaven en tevens extra aandacht voor preventie van schuldenproblematiek met name onder jongeren.  

 8. voortvarend het seniorenbeleid implementeren in samenwerking met de senioren.  

 9. de lokale samenwerking verder bevorderen gericht op het ondersteunen en betrekken van kwetsbare mensen bij onze gemeenschap.  

 10. ruim baan voor nieuwe woon-zorginitiatieven. 

 11. meer rustpunten (bankjes) en openbare toiletten in het centrum 

 12. nog meer inzet op preventie en vroegtijdige signalering. 

‘INVESTEREN IN JEUGD EN JONGEREN LOONT’ 

Met het grootste deel van onze jeugd en jongeren gaat het gelukkig goed. Ze zijn gezond, worden uitgedaagd op school, hebben een sociaal leven en voelen zich in het algemeen gelukkig. Het CDA Best wil blijvend investeren in onze jeugd want zij zijn de toekomst. Goed passend en breed onderwijs in een veilige omgeving biedt ruim baan voor het ontwikkelen van talenten om uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzalen, willen wij verder bevorderen waarbij het Ondersteuningsteam Best (OTB) een belangrijke rol speelt. Een goed samenspel tussen betrokken inwoners en professionals is daarbij erg belangrijk. Wij vinden dat de toegang tot zorg zo georganiseerd moet worden dat deze snel en adequaat dicht bij huis kan worden verleend. ‘Licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. CDA Best vindt wachtlijsten in de jeugdzorg onaanvaardbaar.  

Het CDA Best wil: 

 1. verdere samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en het Ondersteuningsteam Best (OTB) stimuleren. 

 2. integrale kind centra (IKC’s) versterken als de vindplaats in de aansluiting met het sociaal domein.  

 3. waar nodig de juiste hulp op maat en dicht bij huis bieden aan jeugdigen en hun ouders. 

 4. dat beschikbaarheid spoedhulp gewaarborgd blijft. 

 5. leerlingenvervoer faciliteren waarbij het belang van het kind voorop staat. 

 6. dat al op jonge leeftijd wordt gestimuleerd dat een leven lang sport en bewegen voor iedereen belangrijk is. Initiatieven daartoe steunen wij. 

 7. dat op scholen een curriculum komt voor alle leerlingen waarbij thema’s als kunst, cultuur, muziek, duurzaamheid, burgerschap et cetera aan bod komen.  

 8. dat onderwijs, jeugdinstellingen en gemeente nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten zoals rondom drugs, alcohol en het versterken van de eigen weerbaarheid.  

 9. goede en veilige speelmogelijkheden in de eigen buurt stimuleren.  

 10. meer ruimte geven aan de professionals voor innovatieve en creatieve ideeën. 

‘STIMULEREN PARTICIPATIE NAAR VERMOGEN’ 

Werk en werkgelegenheid zijn belangrijk voor zowel het verkrijgen van inkomen maar ook voor de zelfontplooiing en de sociale contacten. Inwoners die daar niet of slechts deels door eigen kracht in slagen kunnen moeten kunnen rekenen op passende ondersteuning op maat. Het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie vinden wij in lijn met de verleende ondersteuning en zorgt zowel voor sociale contacten als binding met de samenleving. 

Het CDA Best wil: 

 1. gemeente en bedrijven stimuleren om, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

 2. extra aandacht voor passend werk voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, 

 3. dat mensen die het, ondanks alle inspanningen en eigen kracht, niet lukt om aan werk te komen kunnen rekenen op ondersteuning, waarbij een maatschappelijke tegenprestatie mag worden verwacht.  

‘EEN VINGER AAN DE POLS’ 

Best beschikt over diverse organisaties die actief zijn binnen het sociale leven in Best, zoals de adviesraad Sociaal Domein, de seniorenraad, het gehandicaptenplatform. Zij vormen mede onze ogen en oren en kunnen het beste uitleggen hoe inwoners de zorg ervaren en wat er nog aan schort.  

CDA Best wil: 

 1. optimaal gebruik maken van de bestaande expertise en adviezen van betrokken organisaties en deze organisaties ondersteunen en faciliteren. 

WONEN EN DUURZAAMHEID 

‘EEN DAK BOVEN HET HOOFD IS EEN RECHT’ 

De woningmarkt zit momenteel geheel op slot. Starters komen nog nauwelijks aan bod. De vraag naar sociale huur- en koopwoningen en het huren of kopen in het middensegment overstijgt het aanbod fors. Versnelling in de woningbouw is noodzakelijk waarbij rekening moet worden gehouden met de veranderende behoeften van de inwoners zoals voor kleinere (levensloopbestendige) woningen gericht op één- en tweepersoonshuishoudens. Daarmee willen we graag de doorstroming vanuit de huidige eengezinswoningen voor jonge gezinnen bevorderen. We moeten de omslag maken naar duurzaam, betaalbaar, passend en kleiner wonen voor alle doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met beperkingen, arbeidsmigranten et cetera). Wij vinden een evenwichtige verdeling en spreiding van de voornoemde doelgroepen over de wijken belangrijk, inclusief de benodigde voorzieningen. Het “dorpse” karakter moet behouden blijven. 

Het CDA Best wil: 

 1. de versnelling in de woningbouw voortvarend voortzetten waarbij duurzaamheid en betaalbaarheid gemeengoed is en waarbij het “dorpse” karakter behouden blijft.  

 2. grote en kleine initiatieven vanuit de samenleving voor vernieuwende manieren van wonen zoals Tiny houses, levensloopbestendige woningen, zorgwoningen voor kwetsbare jongvolwassenen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren en faciliteren. Inbreiding voor uitbreiding.  

 3. dat de gemeente in samenspraak met de woningstichtingen tot afspraken komt om de doorstroming beter te organiseren, scheefwonen tegen te gaan en om woningsplitsing mogelijk te maken. 

 4. dat blijvend gezocht wordt naar mogelijkheden om leegstaande panden om te verbouwen naar woningen voor starters, statushouders en arbeidsmigranten. 

 5. startersleningen of andere vormen zoals Slimmer kopen voor bestaande en nieuwbouw promoten. 

 6. een evenwichtige verdeling en spreiding van woningen voor de verschillende doelgroepen over de wijken.  

‘DUURZAAMHEID VRAAGT OM DUIDELIJKHEID, REALISME EN BETAALBAARHEID’ 

Dat we allemaal zorgvuldiger moeten omgaan met water, lucht, energie, grondstoffen, natuur en landschap staat voor het CDA Best als een paal boven water. Dat zijn we verplicht aan de generaties die na ons komen. Als we ons daar allen van bewust zijn helpen alle beetjes: van minder tegels en meer groen in de tuin, van elke fles in de glasbak, de thermostaat een graadje lager tot scheiden van afval et cetera. Dat alles is niet genoeg om de landelijk opgelegde duurzaamheiddoelstellingen te realiseren. De gemeente moet haar rol pakken als stimulator en facilitator richting de inwoners en ondernemers. Die verlangen betrokkenheid, goede communicatie, participatie en duidelijkheid over wat er van de samenleving wordt verwacht en hoe dat fasegewijs in de tijd kan worden gerealiseerd. Kortom, draagvlak creëren. Willen we inwoners meekrijgen dan zijn duidelijkheid, realisme en betaalbaarheid van doorslaggevend belang. De gemeente dient als aanjager zelf het goede voorbeeld te geven. Denk hierbij aan het leggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

CDA Best wil: 

 1. dat inwoners met inspraakavonden en andere participatievormen nauw betrokken worden bij de duurzaamheidsopgaven en mogelijke oplossingen in de tijd gezien. 

 2. dat de gemeente als aanjager en facilitator zelf het goede voorbeeld geeft. 

 3. dat het nieuwe gemeentehuis een schoolvoorbeeld wordt van realistische duurzaamheidstoepassingen. 

 4. de woonomgeving zo groen mogelijk inrichten en het buitengebied als vitaal gebied beschouwen en daarnaar handelen.  

 5. niet meteen aardgasvrij maken van woningen, maar eerst gaan voor het zelf minder verbruiken van gas door het goed isoleren en vervolgens verduurzamen.  

 6. dat wordt onderzocht hoe duurzaamheidsmaatregelen op een betaalbare manier gerealiseerd kunnen worden en dat duidelijk te communiceren.  

ONDERNEMEN 

‘MEEDENKEN MET ONZE ONDERNEMERS’ 

CDA Best is trots op al onze ondernemers, maar ook vooral die in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Ondernemerszin brengt dynamiek en werkgelegenheid en maakt ons dorp aantrekkelijk als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers en inwoners. Daartoe werken we nauw samen in de regio, investeren we in onze bedrijventerreinen en promoten deze. Tevens zetten wij ons in om, in regioverband, de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Wij vinden dat ondernemers in de agrarische sector, naast reguliere ontwikkeling, ook alle ruimte moeten krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, landschapsbeheer, zorg et cetera. Verrommeling en verpaupering van oude bedrijfsgebouwen in het buitengebied willen we tegengaan. Tenslotte hebben we een speciaal oog voor de detailhandel gezien het belang voor onze inwoners en de levendigheid van onze winkelcentra.  

CDA Best wil: 

 1. ondernemers faciliteren om te ondernemen; meedenken in mogelijkheden.  

 2. goede bereikbaarheid van en veiligheid op onze bedrijventerreinen. 

 3. dat Best beschikt over levendige centra inclusief centrummanagement.  

 4. een gezonde en toekomstbestendige agrarische sector.  

 5. agrarische ondernemers alle ruimte geven voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, zorg et cetera.  

 6. verrommeling in het buitengebied tegengegaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.