03 maart 2022

CDA Moerdijk stelt kritische vragen aan het College over opvang vluchtelingen uit Oekraïne

College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Moerdijk

 

Betreft: vragen ex artikel 35 inzake opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Datum: 3 maart 2022

 

 

Geacht College,

 

De oorlog in Oekraïne heeft in een week tijd al ruim een half miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Oekraïners zijn Europeanen en de Europese Commissie werkt daarom een voorstel uit om de Oekraïense vluchtelingen automatische bescherming te geven. Nederland heeft altijd gepleit dat de vluchtelingen in de regio opgevangen moeten. In deze situatie betekent dit dat Europa en ook Nederland deze mensen in nood gaan helpen.

CDA is ervan overtuigd dat we dit samen kunnen doen. Zeker als we kijken naar al de hartverwarmend initiatieven die al vanuit organisaties, bedrijven en particulieren ontstaan.

 

De vluchtelingenstroom zal onze opvangcapaciteit onder druk zetten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt al met een enorm tekort aan plaatsen en roept gemeentes op om locaties snel beschikbaar te stellen.

 

  • Heeft  u vanuit het Rijk of Provincie het verzoek gekregen om voorbereidingen te treffen om opvanglocaties te regelen?
  • Zo niet, ben u bereid om zelf dit initiatief te nemen?
  • En zo ja, wanneer?

 

In de afgelopen dagen kwamen talloze burgers in actie om de Oekraïners op de vlucht te helpen. Denk aan het tijdelijk onderdak bieden aan deze mensen in afwachting van een definitieve plaats om te wonen.

 

  • Ziet u hier een rol voor u als lokale overheid?
  • De mensen die vluchtelingen in huis willen nemen, kunnen zij zich bij de gemeente aanmelden?
  •  Deelt u onze mening dat er een gecoördineerde aanpak moet komen om deze initiatieven in goede banen te leiden? Zo ja, hoe denkt u dat te gaan vormgeven?
  • Zoals het zich nu laat aanzien zal dit oorlogsconflict niet op korte termijn opgelost zijn. Deelt u onze mening dat er een plan van aanpak moet komen om deze mensen zo snel als mogelijk is te laten integreren in het dagelijks leven? Denk hierbij aan duurzame huisvesting, mensen aan het werk helpen, kinderen naar school laten gaan, ziekteverzekering regelen of informatie over voorzieningen in eigen taal aanbieden. Wat zijn uw ideeën en plannen hierover en op welke termijn?

 

  • Er zijn veel aanbieders van tiny houses of flexwoningen die in korte tijd geplaatst kunnen worden. Bent u bereid om, los van mogelijke regionale afspraken, tiny houses en/of flexwoningen te plaatsen voor vluchtelingen/ asielzoekers en andere spoedzoekers? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet?

 

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de CDA-fractie Moerdijk

 

Liliana Ardon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.