20 december 2017

Grip op armoedebeleid niet verliezen!

De gemeente Moerdijk wil mensen die in armoede leven zo goed mogelijk helpen en is hier ook verantwoordelijk voor. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe nota armoedebeleid waarbij zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. Maar omdat het armoedebeleid is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant en er in dit samenwerkingsverband nog hard gewerkt wordt aan optimale afstemming van het armoedebeleid in relatie tot de samenwerkende gemeenten, verloopt de harmonisatie langzaam en kost veel geld. Ook maakt dit het moeilijk voor de Raad om grip te houden op de uitkomsten van het armoedebeleid. Daarom houdt wij als CDA de vinger aan de pols en hebben we aandachtspunten ingestuurd voor de nota armoedebeleid.

Opgroeien in armoede heeft grote gevolgen voor iedereen, maar vooral voor kinderen. De vaak chronische stress die kinderen ervaren door financiële problemen in het gezin kan schadelijk zijn voor hun brein. Met als gevolg dat ze minder goed presteren op school, minder aansluiting vinden bij vriendjes of vriendinnetjes en minder kans hebben op een goede baan later.

Ook bij volwassenen werkt chronische stress, hetgeen vaak veroorzaakt wordt door financiële problemen, negatief op het brein, waardoor het werkgeheugen overbelast raakt. Met als gevolg dat alles snel teveel wordt en vooral bureaucratische verplichtingen en verplichte cursussen als een enorme belasting ervaren wordt.

De gevolgen van langdurige armoede zijn dus ernstig! Daarom hecht het CDA groot belang aan goede samenwerking op dit gebied met de beleidsmedewerkers en overige partijen.  Gelukkig dragen meerdere partijen armoedebeleid een warm hart toe. Wellicht kan een politieke discussie over armoedebeleid, gekoppeld aan het minimabeleid waarvan de resultaten worden getoetst aan regionale visies en uitgangspunten, leiden tot een gezamenlijk gedragen standpunt, met als overstijgend doel het welzijn van onze medeburgers die nu nog in armoede leven.

Wij hebben extra aandacht gevraagd voor:

  • Een niet te snelle afbouw van minimaregelingen op het moment dat iemand werk gevonden heeft;
  • Aanpak van schuldenproblematiek met behulp van SchuldHulpMaatje, Mobility Mentoring en Welzijn op Recept: methoden die effectief lijken in de praktijk;
  • Preventie van schulden;
  • Een overzichtelijk kader voor kindgerichte voorzieningen om een optimaal gebruik ervan te bevorderen; 
  • De groep arme werkenden wiens aantal gaat toenemen en die vaak rond moeten komen van een minimuminkomen;
  • Meer inzicht in doelen en gevolgen van armoedebeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.