19 januari 2021

Stijgend aantal mensen in de bijstand komende periode?

Het Werkplein Hart van West-Brabant (één van de verbonden partijen waarmee onze gemeente samenwerkt) heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van baten en lasten. Deze bestuursrapportage geeft de deelnemende gemeenten onder andere inzicht in de prestaties wat betreft de uitvoering van taken op het gebied van Werk en Inkomen.

De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een blijvend mee kunnen doen op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Het Werkplein heeft ook een notitie bijgevoegd ‘Analyse en prognose coronagevolgen’, waarin een beeld wordt geschetst van de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstverlening van het Werkplein en de verwachtingen rond de ontwikkeling van het aantal mensen die geburruik maken van de bijstand in de komende jaren, inclusief de consequenties daarvan voor de uitkeringslasten. Dat dit aantal zal stijgen hadden we wel verwacht. Logisch gevolg is dat de uitkeringslasten dit jaar hoger uitvallen dan in de eerste werkpleinbegroting was geschat. Het bedrag dat de gemeente Moerdijk zal moeten bijdragen zal daardoor uiteraard ook hoger uitvallen. Maar we zijn blij dat we deze mensen kunnen ondersteunen, ze hebben het vaak al moeilijk genoeg. En de overheid betaalt een aanzienlijk bedrag mee, waardoor de meerkosten voor Moerdijk toch nog meevallen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.