Algemeen

Steenbergen is een prachtige gemeente. Veel groen, mooie kernen met ieder zijn eigen karakter, eigenheid en de bijbehorende voorzieningen. De economie is bloeiend en veelal verbonden aan ons groene karakter. De verbindingen met het noorden (regio Rotterdam) en het zuiden (regio Antwerpen) is sinds de aanleg van de A4 zeer sterk verbonden. Wat we echter ook zien is dat onze kernen steeds meer gaan vergrijzen en dat de leefbaarheid – mede daardoor – onder druk staat. De stijgende zorgkosten voor onze inwoners vragen veel van onze financiële capaciteit en daardoor is er minder te besteden aan andere beleidsterreinen in onze gemeente. Het CDA Steenbergen vraagt hier al langer aandacht voor en de afgelopen jaren is in coalitieverband veel aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van Steenbergen en daarmee het versterken van de kernen en leefbaarheid daarbinnen.

Onder het motto ‘Kern-gezond’ wil CDA Steenbergen verder gaan op deze ingeslagen weg. Dit doen we vanuit onze visie en door deze daadkrachtig te vertalen in maatregelen. Het versterken van onze fysieke beleidsterreinen – economie, recreatie en toerisme en daaraan gekoppeld woningbouw en versterking van de toegankelijkheid door aanpassing wegenstructuur en bijvoorbeeld aanleggen wandel, - en fietspaden – is daarbij de basis voor het uitvoeren van onze ideeën en invulling te geven aan ons hoofddoel:

Het in stand houden van voorzieningen en versterken van de

sociale samenhang om zo de leefbaarheid in al onze kernen op

kwalitatief hoog niveau te houden

 

Wij willen nadrukkelijk dat deze visie wordt toegepast op alle kernen afzonderlijk waarbij de maatregelen zoveel mogelijk ten goede dienen te komen van onze gemeente als geheel. We doen dit samen met onze inwoners omdat wij het niet alleen kunnen. Het CDA wil de doe-democratie verder vorm geven, waarbij wij het belangrijk vinden dat er geen kloof is tussen de lokale overheid en onze inwoners. Onze inwoners zijn immers actief in het maatschappelijke middenveld en weten zo precies wat er speelt. Iedereen kan onze raadsleden en wethouder rechtstreeks benaderen. Wij staan open voor de inbreng van alle kiezers. Deze inbreng gebruikt het CDA graag voor een nog beter Steenbergen. In dit programma is beschreven hoe wij deze - nieuwe - uitdagingen en doelstellingen gaan waarmaken onder ons motto: Kern gezond!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.