08 september 2021

Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

CDA’ers over de plattelandsontwikkeling in Hart van Brabant 

De druk op het landelijke gebied in Hart van Brabant neemt alsmaar toe, als gevolg van de woningbouwopgave, de toenemende economische ontwikkeling in de logistieke sector en het noodzakelijk natuurbeheer om adaptief in te spelen op de klimaatverandering. 

Tijdens de meet-and-greet op 16 september aanstaande gaan CDA’ers in op de gevolgen voor de plattelandsontwikkeling in de komende tien jaar. Zij vragen zich af hoe het landschap van Hart van  Brabant er dan uitziet. 

De CDA-afdelingen van Loon op Zand en Waalwijk nodigen u graag uit op 16 september a.s. bij ’t  Maoske in De Moer. De aanvang is om 19.45 uur. De bijeenkomst sluit omstreeks 22.00 uur. De  deelname is beperkt, omdat rekening wordt gehouden met de anderhalvemetermaatregel. U dient zich  vooraf aan te melden op: [email protected]

Omgevingswet 

Met de uitwerking van de Omgevingswet wordt de regie verlegd vanuit de Nationale Omgevingsvisie naar  de provinciale omgevingsvisie. In het gemeentelijk omgevingsplan worden de regels gesteld voor de  gemeentelijke fysieke leefomgeving. 

Hoe past de uitwerking van de Omgevingswet bij de vraagstukken die nu aan de orde zijn? Of vergen de  vraagstukken voor de ruimtelijke-economische kwesties een meer landelijke aansturing onder één  ministeriële verantwoording? 

Verduurzaming van de landbouw 

Een brede denktank onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman wil dat een nieuw kabinet  inzet op concrete maatregelen en geld om boeren en tuinders te helpen bij de transitie naar een  duurzame landbouw. 

Veerman heeft daarvoor een pamflet opgesteld voor het nieuwe kabinet. De oud-minister deed dat  samen met 29 organisaties en bedrijven, waaronder Rabobank, Cosun, FrieslandCampina, boeren,  Natuurmonumenten, wetenschappers, ontwerpers en bestuurders. De opstellers willen dat jaarlijks 1,5  tot 2 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de landbouwtransitie. 

Hoe dienen volgens het CDA boeren en tuinders de komende jaren Europees of landelijk te worden  geholpen bij een duurzamere bedrijfsvoering? Pleit het CDA voor een ministerie van Ruimte, Landbouw  en Natuur? 

Eerlijke en duurzame (lokale) economie 

Het CDA wil een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap.  Op lokaal niveau wil het CDA een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve  verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen  voor een toekomstbestendige landbouw. Het CDA wil werken aan maatwerk gericht op de eigen  verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie levert  ruimte op om te ondernemen. Het CDA wil agrariërs stimuleren ook zorg te dragen voor natuurbeheer. 

Hoe kan het lokale CDA in het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 serieus  werk maken van een eerlijke en een duurzame economie: een economie met ruimte voor lokaal  (agrarisch) ondernemerschap?

Meer informatie? Kijk op www.cdaloonopzand.nl of mail ons via [email protected]. Volg CDA Loon op Zand ook op Twitter of  Facebook 

Inleiders en panelgesprek 

Tijdens de meet-and-greet gaan Theo Rietkerk en Peter Essers, CDA-senators, in een hybride  werkwijze in op deze thematieken en vragen. Door Theo Rietkerk wordt ingegaan op de verschillende thema’s van de Omgevingswet. Peter Essers gaat in op de financiële aspecten van de genoemde  thematieken. 

Daarna volgt een panelgesprek onder leiding van Gert-Jan van den Dries . In het gesprek wordt aan Hans Peter Verroen (portefeuillehouder samenwerking landschap en natuur) en Alwijn ten Cate,  respectievelijk DB- en AB-lid namens het CDA van Waterschap Brabantse Delta, Kees de Jong, DB-lid  van het genoemde waterschap, Ruud Spohr en Mieke Broeders-Habraken, CDA-raadsleden uit  Waalwijk en Loon op Zand, gevraagd op welke wijze vanuit hun fractie of bestuur wordt ingespeeld op  deze thematieken. Aan het einde van het gesprek wordt aan Theo en Peter gevraagd om een reflectie en  wat zij meenemen naar de Haagse Senaatsfractie. 

Meer informatie kunt u vinden op www.cdaloonopzand.nl, of mail naar [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.