Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

 

4. Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een Waalwijkse samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Daarom willen we investeren in welzijn, cultuur en sport, omdat bewezen is dat hierdoor zorgkosten lager blijven. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden wij rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.

 

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. In Waalwijk is het initiatief Waalwijk Taalrijk ontwikkeld. Het CDA Waalwijk vindt dat de gemeente dit actief moet blijven ondersteunen.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners voorstellen kunnen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

·         investeren in goede welzijn, cultuur en sportfaciliteiten zodat iedereen deel kan nemen.

·         Waalwijk Taalrijk actief blijven ondersteunen.

 

4.1 Passende voorzieningen

Als voorziening is passende woonruimte van groot belang; het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. In de buurten van Waalwijk en in de dorpen Sprang-Capelle en Waspik faciliteert de gemeente ontmoeting in de Wij-dienstencentra, als dé plek voor culturele en sociale activiteiten. Burgerinitiatieven die bijdragen aan het voorzieningenniveau van de buurten en de kernen worden waar mogelijk door de gemeente op weg geholpen, denk bijvoorbeeld aan de vervoer- en boodschappendienst Waspik.

 

Daarom wil CDA Waalwijk :

 

·         afspraken maken met Casade over de hoeveelheid en kwaliteit van het woningaanbod.

·         faciliteren van de Wij-dienstencentra

·         burgerinitiatieven op weg helpen

 

4.1.1 Mantelzorg

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         de mantelzorger, cliëntondersteuner en/of ouderenadviseur een vaste positie bij het (WMO) keukentafelgesprek geven.

·         de mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.

·         professionele ondersteuning voor mantelzorgers op het gebied van informatie, advies of praktische ondersteuning.

·         de mantelzorgers blijven waarderen door meer maatwerk toe te passen in de wijze waarop de gemeente waardering tot uitdrukking brengt.

 

4.1.2 Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in Waalwijk. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten, door het faciliteren van welzijns-, sport- en cultuuractiviteiten.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         eenzaamheidsbestrijding als speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.

·         vrijwilligers en professionals inzetten voor het tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie(s) in gang worden gezet.

 

4.1.3 Ouderen

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie. Waalwijk is een dementievriendelijke gemeente, maar hier is alsnog extra aandacht noodzakelijk.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         Waalwijk als dementievriendelijke gemeente opnieuw bekijken en optimaliseren; bijvoorbeeld op dagbesteding en activiteiten.

 

4.2 Samenwerking met professionals

Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Hierbij dient de gemeente oog te hebben dat commerciële doelstellingen van organisaties prevaleren boven zorgdoelstellingen. Een zorgprobleem kan verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen. Ook staat het CDA voor een 24-uursopvang voor verwarde personen.

 

Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in de innovatie van de zorg. De komende jaren zal het budget onder druk blijven staan en daarom is innovatie noodzakelijk. Het CDA Waalwijk vindt dat eventuele overschotten in de zorg ingezet moeten worden voor innovatie. We zien hier voornamelijk een rol weggelegd voor de zorginstellingen.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         dat de gemeente Waalwijk een regierol op zich neemt voor de samenwerking van professionals (ook zorgverzekeraars) en vrijwilligersinitiatieven om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties).

·         dat de gemeente samen met politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een ‘actieplan verwarde personen’ opstelt, ook op het gebied van preventie.

·         actief inzetten op innovatie in de zorg.

 

4.3 De menselijke maat centraal

Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. Het CDA is groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) waarmee zorg kan worden ingekocht.

 

4.3.1 Cliëntparticipatie

Gemeenten hebben vaak verschillende adviesraden op het gebied van zorg en welzijn. Het is van belang dat hier ook ervaringsdeskundigen deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over nieuwe voorstellen maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Ook bij de dagelijkse praktijk zoals de (WMO) keukentafelgesprekken is (onafhankelijke) klantondersteuning wenselijk.

  

4.3.2 Regeldruk in de zorg.

Door een veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en folders behoeft extra aandacht.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         een kwalitatief goede inrichting van het persoonsvolgend budget (PGB), het PGB is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. De gemeente is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij deskundige zorgverleners.

·         dat fraude actief wordt tegengegaan.

·         cliëntondersteuning: menselijk en voor iedereen toegankelijk inrichten.

 

4.4 Werk en inkomen

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toeleiden naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

 

4.4.1 Werk

De gemeenten Heuden, Loon op Zand en Waalwijk staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Baanbrekers verzorgt voor deze gemeenten deze taken. Het CDA vindt dat Baanbrekers vanuit een heldere opdracht goed moet functioneren. Hierbij moet ook aandacht gaan naar de doelgroepen die lastiger naar werk te begeleiden zijn.

Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen. Uiteindelijk kan de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan. Wij willen voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.

 

4.4.2 Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA Waalwijk een daadkrachtige en actieve aanpak van het armoedebeleid in onze gemeente. Hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is noodzakelijk. Hierbij is aandacht voor de zorgkosten van belang, ook voor de middeninkomens. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen en moeten met respect behandeld worden.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         kinderen, die leven in armoede, zichtbaar maken met het oog op een betere en gerichtere besteding van beschikbare middelen.

·         een evaluatie van de opdracht aan Baanbrekers.

·         extra aandacht voor beschut werken, voor jongeren van een VSO/ praktijkopleiding en doelgroepen die moeilijker te bemiddelen zijn.

·         onderzoeken hoe de Wet Bedrijveninvesteringszones en de Participatiewet bedrijven kunnen helpen extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

·         projecten met vrijwilligers initiëren voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten, bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes.

·         dat de gemeenten ondersteunen in accommodatie voor Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente Waalwijk ondersteunt in accommodatie.

·         cliëntenraden en ervaringsdeskundigen betrekken bij (de uitvoering van) het armoedebeleid.

·         een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen en een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen.

 

5. Eerlijke economie; gezonde financiën

 

5.1 Gezonde gemeentefinanciën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.

 

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

 

5.2 Rentmeesterschap

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.

 

5.3 Eerlijke economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien.

 

5.4 Randvoorwaarden voor Waalwijkse economie

Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         stevig inzetten op de publieke sector en met name op:

- de bedrijventerreinen.

- de havens, in het bijzonder een zo spoedig mogelijke realisatie van de insteekhaven in Waalwijk

- het centrum van de kernen, met name het centrum van Waalwijk.

 

5.4.1 Bedrijventerreinen en havens in de gemeente Waalwijk - Haven 8

Waalwijk beschikt over een groot areaal aan bedrijventerreinen. Ze vormen daarmee een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de regio en deels ook voor Waalwijk zelf.

Inmiddels is Haven Zeven zo goed als vol gebouwd en komt nadrukkelijk de benutting van het resterende deel van Haven 8 in beeld. In provinciale stukken wordt met betrekking tot de bestemming van dit terrein nadrukkelijk gesproken over logistiek.

De vraag blijft actueel in hoeverre een dergelijke monocultuur gezond is voor Waalwijk en of afwisseling van verschillende typen bedrijven niet beter zou zijn om met name economisch slechtere tijden te kunnen opvangen. Voor zover de gemeente geen bevoegdheden heeft om dergelijke keuzes te maken, kan de vraag worden gesteld of elke onderneming die aan het logistieke profiel in de regionale planvorming voldoet, moet worden toegelaten op Haven 8.

 

Verder is het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is nog steeds het scheppen van een balans tussen het gebied ten noorden van de A59 en ten zuiden daarvan. Door onvoorwaardelijk gronden ten noorden van de A59 uit te geven wordt deze balans aangetast: er wordt dan wel geïnvesteerd maar de gemeente profiteert niet of nauwelijks van de vestiging van bedrijven.

 

Door de gemeente Waalwijk wordt al jaren gewerkt aan de realisatie van een insteekhaven bij Waalwijk aan de Bergse Maas. Voor de effectiviteit van de insteekhaven is het van belang dat in de directe nabijheid daarvan, bijvoorbeeld op Haven 8, bedrijven zijn gevestigd die van deze haven gebruik maken.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         dat Haven 8 niet louter regionale belangen dient maar ook lokale belangen.

·         meer balans tussen het gebied ten noorden en ten zuiden van de A59.

·         dat bedrijven, die behalve regionale doelen ook waarde dienen toe te voegen aan de Waalwijkse werkgelegenheid of aan andere belangrijke  Waalwijkse belangen, voorrang krijgen op Haven 8.

·         dat bij vestiging op Haven 8, zoveel mogelijk het uitgangspunt moet zijn dat er een aantoonbare relatie is met de geplande insteekhaven. Andere zaken, zoals werkgelegenheidsparticipatie en het vragen van een bijdrage voor een bovengemeentelijke voorziening, spelen hierbij een rol.

 

5.4.2 Bedrijventerreinen en havens in de gemeente Waalwijk – Insteekhaven en Kerkvaartse haven

Het beleid met betrekking tot de Waalwijkse havens is de afgelopen raadsperiode niet verder gekomen dan het formuleren van ideeën. De uitvoering blijkt in de praktijk stroperig en dus traag. De ideale ligging van Waalwijk aan de Bergse Maas krijgt zo ten onrechte geen vertaling in het realiseren van goede regionale havens bij Waalwijk en Waspik, terwijl juist door de toegenomen druk op de wegen er meer aandacht is voor alternatieve vervoersvormen, zoals die over het water.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         doorpakken ten aanzien van de reeds geplande insteekhaven bij Waalwijk teneinde niet te worden ingehaald door andere plaatsen in de regio en nog volop te kunnen profiteren van de verbeterde infrastructuur in en rond Waalwijk.

 

Hetzelfde geldt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de Kerkvaartse haven in Waspik. Al jaren wordt gezocht naar een verbetering van de toegankelijkheid van deze haven.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         doorpakken in Waspik door de Kerkvaartse haven te verdiepen en te verbreden en te investeren in het bedrijventerrein in Waspik

 

Immers, de investering die dit vraagt, is de moeite waard. De Kerkvaartse haven en het aanliggende bedrijventerrein zijn uitermate geschikt voor vestiging van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, bieden daarom alle kansen voor lokale ondernemingen en genereren zodoende lokale werkgelegenheid.

 

5.4.3 Voortzetting van herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen

 

In het recente verleden heeft de gemeente met verschillende partners gewerkt aan een herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar zeker oog om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden voor vestiging van bedrijven, moet de herstructurering worden voortgezet en is het belangrijk om hiervoor weer partners te vinden en eigen financiele middelen vrij te maken.

 

5.3.4 Omvang en functie van het centrum

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een passend antwoord voor het centrumgebied in Waalwijk en de kernen Sprang-Capelle en Waspik. In Waalwijk is het centrum geschikt voor een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en meegegaan wordt met de behoeften van de consument.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         inzetten op voor een compactere oppervlakte van het Waalwijkse winkelcentrum.

·         vervanging van detailhandel in woonfunctie.

·         koppeling van het centrum van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik aan unieke evenementen.

·         het centrum aantrekkelijk maken en houden door bijvoorbeeld lagere parkeertarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Arbeidsomstandigheden

Woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn een zaak van de lokale overheden. Voor sommige bedrijfstakken zijn arbeidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen arbeiders die hier tijdelijk (kort en lang) verblijven, en arbeiders die zich hier willen vestigen. De gemeente moet die laatste groep stimuleren om zich als inwoner in te schrijven.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         voor zowel kort blijvende arbeidskrachten als voor arbeidskrachten, die langer blijven, fatsoenlijke huisvesting realiseren.

 

5.6 Mobiel netwerk en internet

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele bereikbaarheid een basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. In een deel van Nederland, met name in het buitengebied, is de digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid echter niet voldoende aanwezig.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         zich inzetten, dat zowel in de kernen als in het buitengebied van Waalwijk snel internet aanwezig is met een goede bereikbaarheid voor alle inwoners.

 

5.7 Ruimte geven

Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.

Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen voor Waalwijk, Waspik of Sprang-Capelle. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is vanzelfsprekend.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         dat belemmeringen die worden ervaren bij ondernemerschap zoveel als mogelijk worden weggenomen in het gemeentelijk beleid.

·         de ondernemer meer ruimte moet krijgen om te ondernemen door bijvoorbeeld het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

 

5.8 Land- en (glas)tuinbouw

Land- en (glas)tuinbouw is ook in Waalwijk aanwezig. Onze land- en (glas)tuinbouw is echter ook een innovatieve sector. Het CDA steunt initiatieven om de productie te vernieuwen, zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         verder streven naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit waar Nederland geliefd voor is. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur.

·         inzetten op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo mogelijk worden voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig.

 

Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.

 

 

 

 

 

 

5.9 Duurzaamheid en energietransitie

De economische ontwikkeling dient hand in hand te gaan met de bevordering en borging  van ecologische waarden als natuur, landschap en cultuurhistorie. Duurzame productie van goederen, opwekking van groene energie, (agrarisch)natuurbeheer, milieuvriendelijke recreatie en energiearme woningbouw ziet het CDA als een geheel van waarden, complementair aan de economische en werkgelegenheidsambities.

 

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

 

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven en haar inspanningen te richten op de klimaatdoelstellingen voor 2043 door onder andere duurzaamheid als uitgangspunt te nemen en te houden in haar aanbestedingsbeleid en door groene energie in te kopen en zonnepanelen te plaatsen.

 

Daarom wil CDA Waalwijk:

 

·         mogelijkheden onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen om woningen, bedrijven en gebouwen voor de toekomst duurzaam te isoleren. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 te beperken.

 

Het CDA wil vanuit de samenleving zelf de energietransitie bewerkstelligen in plaats van deze bovenaf aan de samenleving op te leggen voor het creëren van draagvlak. Het CDA wil een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en door te onderzoeken of de nul-op-de-meterwoningen en het niet heffen van bouwleges bij duurzame investeringen tot de mogelijkheden behoren. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. De gemeente zou verder afspraken met de netbeheerder moeten maken, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen.

 

Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

  • Lees meer

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's economie, Europa, werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en onderwijs.

  • Lees meer

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

  • Lees meer

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.