Zeker en Betrouwbaar


Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2014-2018

Inhoud

1 Grondslag

2 Uitdaging

3. Speerpunten van het CDA

1. Centrumgemeente

2. Werkgelegenheid

3. bloeiende en veerkrachtige kernen

4. samenwerking met omliggende gemeenten

5. een goede bereikbaarheid

6. woningbouw op maat

7. betaald parkeren in het centrum van Waalwijk

8. cultuur, sport, onderwijs

4. het programma nader verkend

a. een betrokken samenleving

b. cultuur

c. sport

d. dienstverlening en handhaving

e. vrijwilligers

f. samenwerking met andere gemeenten

g. welzijn

h. ruimtelijk beleid

i. veiligheid

j. participatie

k. maatschappelijke ondersteuning

l. armoedebeleid

m. goed onderwijs

n. Van verbruiken naar waarderen

o. Financiën

1 Grondslag

Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt deze partij de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging van wezenlijk belang.

Het CDA heeft daarnaast een geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek: sociaal op sociaal-economisch gebied, degelijk als het gaat om geld, vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden.

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Een partij die luistert en niet alleen maar beter weet wat goed voor U is. Daarom biedt het plaats aan veel mensen die zich aangesproken voelen door het christendemocratisch gedachtegoed. Ons bindt, naast geloof in democratische waarden, het Evangelie als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het gaat daarbij steeds om mensen. Menselijk geluk, menselijke waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin; dat zijn de constanten.


Het beleid wordt getoetst aan de vier basisprincipes:

·  gerechtigheid

·  gespreide verantwoordelijkheid

·  solidariteit

·  rentmeesterschap

 • Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. De rol en de taak van de overheid is het streven naar publieke gerechtigheid. Wetten en beleid dienen het recht tot gelding te brengen en daarin met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. Waar regels gericht zijn  op publieke gerechtigheid dienen zij ook te worden nageleefd en gehandhaafd. Dit geldt zowel voor de burgers als voor de overheid. Het is van groot belang de rechtstaat te handhaven. Deze is van onmisbare waarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid.

 • Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen boodschap aan elkaar hebben. Van de sterken mogen offers worden gevraagd voor de zwakkeren .Solidariteit houdt niet op bij de gemeente -of landgrenzen; wij moeten evenzeer aandacht hebben voor de effecten van ons gedrag op minder welvarende landen. Eerlijk delen betekent ook dat wij ons gedrag mede laten leiden door de (economische en ecologische) belangen van derde landen. Solidariteit ziet er op toe dat onze burgers volwaardig deelnemen aan de samenleving. Waar wetgeving van het Rijk de noodzakelijke participatie onvoldoende bevordert, zijn op lokaal niveau aanvullende maatregelen gewenst.

 • Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich naar hun bestemming kunnen ontplooien. De overheid erkent en waardeert de verantwoordelijkheid die mensen en organisaties voor de publieke zaak nemen en wil deze waar mogelijk  stimuleren.

 • Rentmeesterschap: rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu maar ook de omgang met gaven en talenten op wetenschappelijk, technisch of cultureel en artistiek gebied. De overheid bevordert dat de mensen hun talenten kunnen ontwikkelen. Zuinige omgang met energie, water en grondstoffen, alsmede een milieuduurzame inrichting van onze  ruimte vormen een randvoorwaarde voor het beleid.

Ook wil het CDA binnen deze basisprincipes de zeven kernpunten verwezenlijken. De kernpunten zijn:  

 

 • de samenleving zijn wij allen en niet alleen de overheid
 • wij zien een taak voor iedereen     
 • een eerlijke economie    
 • tegen profiteurs    
 • de familie is ons fundament    
 • een zelfbewust Nederland, verbonden met Europa    
 • de toekomst van onze kinderen

 

 

Politiek is voor het CDA geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen. Het CDA heeft duidelijke standpunten over de toekomst, maar die dwingen we niet af. Besluiten die op brede steun in de gemeente kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met een krappe basis. Daarom vinden we samenwerken belangrijk.

De uitgangspunten en beginselen van het CDA zijn ook van toepassing op het CDA Waalwijk. Het CDA Waalwijk positioneert zich echter uitdrukkelijk als een plaatselijke politieke groepering met een eigen visie op de Waalwijkse samenleving.

2 Uitdaging

In onze moderne samenleving is een steeds verder gaande individualisering merkbaar. Bestaande structuren en verbanden als het gezin, de familie, verenigingen en kerken zijn minder hecht en bieden het individu steeds minder houvast. De zich emanciperende mens zal het wegvallen van bestaande structuren deels als een bevrijding ervaren. Anderzijds blijkt het verdwijnen van vertrouwde structuren ook tot onzekerheid en het gemis aan een duidelijke oriëntatie op (de morele kanten) van de samenleving te leiden. We hebben snel veel wat vroeger vanzelfsprekend was als door de tijd achterhaald overboord gezet, maar daarbij ook het oog verloren voor op zich zelf waardevol te achten tradities. Op consumptie en oppervlakkige prikkels gericht gedrag is veelal het gevolg van dit verdwijnen van stukken cultuur en beschaving. Het CDA Waalwijk wil de kwaliteit van de samenleving in termen van ethiek, visie en levensbeschouwing stimuleren. Het “waarden en normen” debat gaf een eerste aanzet tot verdieping, maar dit debat moet verder worden gevoerd. In plaats van “waarden en normen” kan het debat ook onder een andere benaming worden gevoerd. Misschien is meer aansprekend om het te hebben over ieders eigen verantwoordelijkheid, burgerzin, gewenst maatschappelijk gedrag, participatie etc. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van het individu en begint de verantwoordelijkheid van de overheid? Wat kan de rol van “het maatschappelijk middenveld” zijn en wat betekent “maatschappelijk ondernemen”?  Het CDA Waalwijk wil de discussie over dit soort thema’s verder voeren en ook de mensen in Waalwijk hiertoe blijven uitnodigen.

Eens te meer is dit debat van belang in een tijd dat verantwoordelijkheden "kantelen". Onder meer als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen trekt de overheid zich meer en meer terug uit een "verzorgende"rol en vertrouwt zij op de "eigen kracht" van de samenleving. Het CDA ervaart deze kanteling in beginsel als een positieve beweging, zij sluit goed aan bij ons uitgangspunt van gedeelde verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het van mening dat geen afbreuk moet worden gedaan aan ons beginsel van solidariteit: waar mensen ongewild niet in staat zijn zichzelf (met hun directe omgeving) te redden, dient de overheid een vangnet te bieden voor adequate materiële en maatschappelijke ondersteuning.

3. Speerpunten van het CDA

1. centrumgemeente

Waalwijk als centrumgemeente met een regionale functie voor wonen, werken en voorzieningen.

Op het gebied van Wonen, Werken en Voorzieningen koestert Waalwijk zijn regionale betekenis. Investeringen in economie en cultuur zijn er op gericht deze betekenis te behouden.

2. werkgelegenheid

Waalwijk is vanouds een werkgelegenheidsgemeente met vele arbeidsplaatsen. Als gevolg van de economische en financiële crisis zijn veel arbeidsplaatsen onder druk komen te staan. De werkloosheid onder jongeren is onaanvaardbaar hoog. Het economisch beleid van de gemeente is er op gericht meer werkgelegenheid te creëren. Een gericht arbeidsmarktbeleid is nodig om mensen aan het werk te houden en bedrijven van geschikt personeel te voorzien. Aanvullende vakopleidingen dienen de match van vraag en aanbod te ondersteunen. Met MBO (ROC’s) worden daartoe in overleg met het bedrijfsleven afspraken gemaakt.

3. bloeiende en veerkrachtige kernen

Iedere kern heeft zijn eigen karakter. Deze verscheidenheid wordt in het beleid gerespecteerd en gewaardeerd. Het gemeentelijk beleid is gericht op de instandhouding van vitale gemeenschappen.  

4. samenwerking met omliggende gemeenten

Met de omliggende gemeenten Loon op Zand en Heusden wordt samenwerking op allerlei gebied nagestreefd. Ook met andere (buur)gemeenten zoekt Waalwijk een goede samenwerking. Erkend wordt dat een aantal vraagstukken de omvang van "De Langstraat"  overschrijdt en op een breder schaalniveau moet worden opgelost. In Hart van Brabant werkt Waalwijk constructief aan de behartiging van deze grensoverschrijdende vraagstukken.

Waar samenwerking niet tot gewenst resultaat leidt, is gemeentelijke herindeling voor het CDA bespreekbaar.

5. een goede bereikbaarheid

Voor goed functionerende gebieden als de bedrijfsterreinen, het centrum maar ook de inliggende kernen is een goede bereikbaarheid een eerste vereiste. Zowel over water als over de weg dienen de bedrijfsterreinen optimaal bereikbaar te zijn. Tussen Waalwijk en omliggende steden als Den Bosch, Tilburg en Breda/Oosterhout dient een goed openbaar vervoer snelle en doelmatige verbindingen te ondersteunen. Waalwijk is ook voor de inliggende kernen en de buurtgemeenten goed bereikbaar. De voorbereiding van een nieuw GVVP (mobiliteitsplan) wordt mede aangegrepen om het bestaande plan te evalueren. Zaken als, betaald parkeren, bereikbaarheid Centrum, ontsluiting Sprang-Capelle/Driessen, verkeersveiligheid en goede fietsroutes komen hierbij ter discussie.

6. woningbouw op maat

Het woningbouwprogramma is afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Speciale aandacht voor CPO en vormen van coöperatieve woonvormen, voor zowel ouderen als starters. Een fatsoenlijke huisvesting ook voor arbeidsmigranten.

7. betaald parkeren in het centrum van Waalwijk

Het CDA is niet tegen betaald parkeren als middel om een goede bereikbaarheid van het centrum van Waalwijk te bevorderen. De hoogte van de tarieven dient daarbij in principe afgestemd te zijn op de kosten die aanleg, beheer en onderhoud van de betreffende parkeervoorzieningen met zich mee brengen. Voorkomen moet worden dat het betaald parkeren leidt tot parkeeroverlast in naastliggende straten en wijken. Daarom moet worden overwogen voor het vele woon/werkverkeer in het centrum gebieden aan te wijzen waar onbetaald parkeren mogelijk is (bijv. bij de Taxandriaweg). Recente besluitvorming met betrekking tot de winkeltijden en het gratis parkeren op zondag noopt tot heroverweging van het gehele (betaald parkeren) beleid. Goede voorlichting over het al dan niet betaald parkeren op verschillende tijden en/of locaties en over de wijzen van betaling vraagt extra aandacht.

8. cultuur, sport, onderwijs

De kwaliteit van de samenleving als geheel is gebaat bij, sterker:afhankelijk van goede en betaalbare culturele, sport- en onderwijsvoorzieningen. De gemeente zorgt voor goede accommodaties en bevordert een klimaat waarin culturele, onderwijskundige en sportieve ambities kunnen groeien.

4. Het programma nader verkend

a. een betrokken samenleving

Het CDA Waalwijk streeft een samenleving na waar mensen zich zoveel mogelijk thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dit vraagt om een overheid die eigen initiatief actief stimuleert en dit initiatief waar mogelijk faciliteert.   

Inwoners weten het beste wat er in hun straat of buurt te koop is. Bij de inrichting en het beheer van het openbaar gebied gaat de gemeente bij deze inwoners te rade. Een goede  inrichting en beheer draagt ook bij aan de veiligheid van de buurt. Ter voorkoming van overlast zorgen wijkbewoners samen met politie en de gemeente voor voldoende toezicht. Een belangrijke rol kan hierbij ook weggelegd zijn voor het jongerenwerk.

Bij belangrijke besluiten voor een straat, een wijk of een kern worden de bewoners ruimhartig betrokken. De mate van betrokkenheid en de spelregels die daarbij in acht worden genomen worden vooraf tijdig gecommuniceerd. De gemeente streeft in alle geval naar een zo groot mogelijk draagvlak.

b. cultuur

Het CDA hecht grote waarde aan de lokale cultuur van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Hierbij kun je denken aan amateurtoneel, muziekverenigingen, het schoenenmuseum, het Kunstencentrum Waalwijk, de bibliotheek en de leest. Maar ook geschiedenis, archeologie, monumenten, religieus erfgoed en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van onze gemeenschap. Het CDA vindt dat de lokale overheid een verbinder moet zijn tussen de niet gesubsidieerde en de gesubsidieerde instellingen. Door middel van verbindingen tussen instellingen zal ruimte ontstaan om de culturele identiteit van zowel de stad als de kernen te versterken. Het CDA staat positief ten opzichte van het behoud van religieus en industrieel erfgoed. Voor het behoud van monumentale gebouwen zoekt de gemeente met marktpartijen actief naar mogelijkheden van (her)bestemming.

Het CDA vindt ontmoeting met cultuur voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang en heeft als visie dat de culturele levensloop gestimuleerd wordt. Cultuureducatie is dan ook het vertrekpunt voor het cultuurbeleid. Alle culturele instellingen krijgen de taak om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Ook de amateurverenigingen worden gestimuleerd jongeren actief met kunst en cultuur in aanraking te brengen. De jonge talenten krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar grotere instellingen of gezelschappen. De gemeente zal waar mogelijk faciliteren en de ondernemingszin van culturele instellingen stimuleren.

Het subsidiebeleid wordt afgestemd op een op te stellen cultuurvisie waarin doelstellingen en prioriteiten worden geformuleerd.

c. sport

Het CDA stimuleert de actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven voor jong en oud. Zij is er dan ook voorstander van om het verenigingsleven waar mogelijk te faciliteren.

De gemeente zorgt voor goede sportaccommodaties en hanteert daarbij een betaalbaar tarief. Voorkomen moet worden dat contributies zodanig hoog worden dan mensen alleen al om financiële reden afhaken. Sportbeoefening dient bij te dragen aan een gezonde, sportieve en sociale vorming.

d. dienstverlening en handhaving

Het CDA stelt de dienstverlening voor de inwoners van Waalwijk centraal. Hierbij past een open houding van de lokale overheid met een no nonsens houding. Een gemeente die goed bereikbaar is en gemaakte afspraken nakomt. Het CDA hecht groot belang aan een klantvriendelijke gemeente waar je zo veel mogelijk direct en anders zo snel mogelijk een antwoord krijgt op je vraag. Moderne digitale technieken ondersteunen een doelmatige dienstverlening.

Omgekeerd houdt de gemeente ook de burgers aan naleving van wet en regelgeving. Alleen in uitzonderlijke gevallen ziet de gemeente van handhaving af.

Het klachtrecht van iedere burger over gemeentelijke dienstverlening ziet het CDA als een uitgelezen middel om die dienstverlening steeds verder te verbeteren. In plaats van aansluiting bij de Nationale Ombudsman ziet het CDA goede kansen voor een meer lokaal/regionaal georganiseerde klachtvoorziening. Meer maatwerk, ruimte voor informele afdoening en lagere kosten ziet het CDA hier als voordeel.

e. vrijwilligers

In toenemende mate is onze samenleving afhankelijk van de inzet door vrijwilligers. Denk aan sportverenigingen, scholen, mantelzorgers e.a. De gemeente faciliteert het vrijwilligerswerk en probeert waar mogelijk vrijwilligers van allerlei administratieve en coördinerende taken te ontzorgen.

f. samenwerking met andere gemeenten

Binnen De Langstraat werkt Waalwijk samen met Loon op Zand en Heusden. Efficiencyvoordelen staan hierbij centraal, maar ook de bevordering van een samenhangend verzorgingsgebied met eigen culturele en maatschappelijke identiteit. Grensoverschrijdende problematiek wordt ook binnen de regio Hart van Brabant opgepakt. Binnen deze regio werkt Waalwijk constructief met alle bestuurlijke partners samen. Voor zover intergemeentelijke samenwerking niet tot de gewenste resultaten leidt is gemeentelijke herindeling voor het CDA een bespreekbare optie.

g. welzijn

ouderen:

De gemiddelde leeftijd voor de burgers neemt al jaren toe. Voorlopig komt daar ook nog geen einde aan. Het aantal ouderen zal gestaag toenemen. Veelal brengt ouderdom gebreken met zich mee. Het zal soms moeite kosten om in de eigen woning goed te kunnen functioneren. Ook al omdat de mogelijkheden van verblijf in een verzorgingshuis van regeringswege beperkt worden, voor personen met een zorgzwaartepakket 1, 2 of 3 neemt de wenselijkheid van verblijf in de eigen woning toe. Het CDA wil actief meewerken aan de zorg rondom de woning. Zo zal worden ingezet op het begeleiden van ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Alle mogelijke middelen en initiatieven zullen worden gesteund en gestimuleerd, zoals maatschappelijke stages, kind-ouderenprojecten en dergelijke.

Voorts dient de zorg voor ouderen tot uitdrukking te worden gebracht door:

 • Buurtzorg: het betrekken van burgers en met name buren bij het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en alleenstaanden;

 • Het optimaliseren van de mogelijkheden die technische ondersteuning biedt, door het ontwikkelen van overzichten van voorzieningen en materialen;

 • Het naast buurthuizen benutten van bijvoorbeeld leegstaande woningen of kerkgebouwen als ontmoetingsruimte voor ouderen;

 • Het stimuleren van bereikbaarheid en mobiliteit door middel van buurtbus en regiotaxi;

 • Het bevorderen van levensloopbestendig wonen, mede door versoepeling van de ruimtelijke ordeningsvoorschriften;

 • Het bevorderen van het veiligheidsgevoel van jong en oud door het zichtbaar inzetten van politie, BOA’ s en buurtpreventie. De sluiting van het burgerloket van de politie in de gemeente Waalwijk moet worden voorkomen.


De gemeente vraagt ouderenbonden en –organisaties nadrukkelijk met voorstellen te komen hoe een gezond ouderenbeleid in Waalwijk gestalte kan krijgen.

jeugd

Jeugdzorg is noodzakelijk om te voorkomen dat scholieren en meer algemeen jongeren “drop-outs” worden. Dat wil zeggen: geen deel meer uitmaken van hun opleidingstraject of anderszins zich buiten de maatschappelijke orde stellen. Met ingang van 2015 is jeugdzorg een taak van de gemeente.

Het CDA pleit ervoor om jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. De noodzaak is daartoe aanwezig omdat de jeugdzorg goedkoper moet worden uitgevoerd dan thans het geval is. Het CDA bepleit daartoe een effectieve eerstelijns jeugdzorg om daarmee zoveel mogelijk  te voorkomen dat in een later stadium toedelingjeugdhulp nodig is.  De gemeente zorgt er voor dat zij te allen tijden de regie over de vraag en aanbod van jeugdzorg in handen houdt. De gemeente is immers bestuurlijk en financieel verantwoordelijk. Ten aanzien van de jeugdzorg voor de oudere jeugd ziet het CDA een uitdrukkelijke rol voor Tavenu weggelegd.

Samen met Participatiewet en WMO vormt de Jeugdwet één van de transities die de komende jaren op de gemeente afkomen. Voor alle transities geldt voor het CDA:

-  één coördinerend aanspreekpunt voor gezinnen met extra zorg;

-  heldere financiële en inhoudelijke richtlijnen voor instellingen (met ruimte voor eigen

  verantwoordelijkheid van gekwalificeerde hulpverleners);

-  digitale koppeling van cliënt informatiesystemen (waarbij oog is voor privacy, dus alleen

  relevante gegevens);

-  voldoende bereikbaarheid van telefonische en fysieke meldpunten.

overig welzijn

Voor het CDA staat het deelnemen aan de samenleving voorop. Deze deelname bestaat uit werken, studeren of vrijwilligerswerk/mantelzorg. Iedereen doet mee, en voor een goed functionerende samenleving hebben we iedereen nodig. Niemand mag worden uitgesloten van een activiteit.

Het CDA Waalwijk wil zich richten op het ontwikkelen van het “buurthuis van de toekomst”, waar sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties nauw met elkaar samenwerken.

Om dit te kunnen bereiken is het CDA Waalwijk voorstander van open sportaccommodaties, open buurthuizen en open scholen, zodat deze ruimten als deze niet door de hoofdgebruiker worden gebruikt voor andere doeleinden kunnen worden ingezet.

In de buurt is het CDA Waalwijk voorstander van het werken met buurtsportcoaches die alle leeftijden gaan binden met sport als bindmiddel en de buurt met haar “open” accommodaties als plek.

Het CDA Waalwijk  wil inzetten op een goede spreiding van voorzieningen over de kernen en de wijken.

h. ruimtelijk beleid

Zuinig zijn op onze ruimte:

Om huizen te bouwen, wegen aan te leggen, sportvelden of bedrijventerreinen is ruimte nodig. Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk over al die functies te verdelen is een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk. Hiermee wordt een zo effectief en efficiënt mogelijke verdeling van de ruimte bevorderd. Ook in onze gemeente, met een baaierd van uiteenlopende functies is een zorgvuldig ruimtegebruik gewenst. Van iedere maatschappelijke activiteit wordt verwacht dat de daardoor veroorzaakte overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. Waar dit minder goed mogelijk is zullen bij elkaar behorende activiteiten geclusterd worden en niet worden vermengd met andersoortige activiteiten. Zo worden bedrijfsterreinen met zwaardere industrie gescheiden van woongebieden, worden sportvelden weer juist zo dicht mogelijk bij de woongebieden gesitueerd en worden horeca en uitgaansmogelijkheden weer zo veel mogelijk in de (winkel)centra gepositioneerd.

Een goede verdeling van de beschikbare ruimte is bij uitstek een taak van de (gemeentelijke) overheid. Wij moeten echter niet meer willen regelen dan strikt noodzakelijk. Uitgangspunt blijft de vrijheid van ondernemer of burger zijn bezit naar eigen inzicht te beheren. Regels zijn vanuit het algemene belang te verdedigen maar dienen niet onnodig verstikkend of rigide te zijn. Het CDA is daarom voor  een “Ja, mits” houding en is voor flexibele bestemmingsplannen, zodat per geval maatwerk kan worden geleverd.

Op het hogere schaalniveau dan het bestemmingsplan dient de gemeente te beschikken over een actueel te houden structuurvisie. Een structuurvisie is enerzijds een prima instrument om gemeentebreed na te denken over de ruimtelijke ontwikkelingen op wat langere termijn,  zij vormt tevens een goed aanknopingspunt over afstemming van die ontwikkelingen met buurgemeenten, regio Hart van Brabant en Provincie. Duidelijk is immers  dat zaken als woningbouw, voorzieningen en infrastructuur steeds meer  het lokale belang overstijgen en besluitvorming ook op regionaal niveau vergen.

Bij het te voeren ruimtelijk beleid moet worden gezocht naar een goede balans op met name de navolgende elementen, zij vormen de pijlers van het ruimtelijk programma:

Economie en Ecologie:

Waalwijk heeft steeds focus gehad op haar werkgelegenheid. Onze gemeente beschikt over vele bedrijventerreinen met een variëteit  aan bedrijven, heeft vanouds een sterke structuur van zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en detailhandel en een belangrijke agrarische sector (met name melkveehouderij en tuinbouw). Deze werkgelegenheidsfunctie moet worden behouden en waar het kan versterkt. De uitstekende ligging van Waalwijk  t.o.v. de grotere economische centra moet worden gemunt. Hiervoor is het nodig te (blijven) investeren in een moderne infrastructuur met zoveel mogelijk modaliteit (water, weg, OV). De nieuwe insteekhaven nabij de sluis, de verbetering van de A59, maar ook een betere toegankelijkheid van de Kerkvaartse Haven in Waspik behouden prioriteit. De nieuwe oprit- en afslagenstructuur van de A59 mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Waalwijk.

Tegelijkertijd dient een economische ontwikkeling  hand in hand te gaan met de bevordering en borging  van ecologische waarden als natuur, landschap en cultuurhistorie. Duurzame productie van goederen, opwekking van groene energie, (agrarisch)natuurbeheer, milieuvriendelijke recreatie en energiearme woningbouw ziet het CDA als een geheel van waarden, complementair aan de economische en werkgelegenheidsambities.

Economie en Cultuur:

Werkgelegenheid is belangrijk, het zorgt voor inkomen en participatie in de samenleving. Maar er is méér dan werk en arbeid. Voor een vollediger ontplooiing van menselijk talent vormt ook cultuur, in de meest brede zin, voorwaarde voor een leefbare en  zinvolle samenleving. Cultuur uit zich in velerlei vorm, actief/passief, sport/recreatie of kunstuiting, individueel of collectief. Het CDA vindt cultuur in deze brede zin belangrijk en zet zich in voor een breed cultuurbeleid. Goede culturele en educatieve voorzieningen, sportaccommodaties, recreatiemogelijkheden en een bloeiend verenigingsleven vormen essentiële bestanddelen voor een “rijke” samenleving. Het ruimtelijk beleid is er op gericht de fysieke voorwaarden voor dergelijke voorzieningen te bevorderen.

Stedelijk versus Landelijk gebied

Onze gemeente is opgebouwd uit een aantal kernen: de meest stedelijke kern Waalwijk en de meer landelijke kernen Waspik en Sprang-Capelle. Al deze kernen hebben hun eigen karakteristieken. Deze verscheidenheid aan  kenmerken vertegenwoordigt een groot maatschappelijk en sociaal-cultureel  goed. Het CDA ziet deze verscheidenheid als een bijzondere kwaliteit en wil deze ook in het beleid koesteren. Tegelijkertijd maakt iedere kern deel uit van het grotere geheel en er dient  daarom een goede balans te zijn tussen  de positionering van de meer stedelijke versus meer landelijke voorzieningen. Waar  (gelijksoortige)voorzieningen niet in alle kernen kunnen worden gerealiseerd of behouden dient een goede bereikbaarheid van de kernen onderling, de toegankelijkheid van die voorzieningen te borgen.  De vitaliteit van de kernen, ieder naar eigen aard en schaal, vormt uitgangspunt van beleid. Voor de woningbouw en aanleg bedrijventerreinen betekent dit bijvoorbeeld dat het primaat bij de kern Waalwijk ligt, maar dat een  bescheiden (autonome) groei in de kernen mogelijk moet  blijven. Een zorgvuldige planning van voorzieningen is hierbij geboden.

Voor de voorziening in de dagelijkse behoeften zijn de wijken en de kernen voorzien van voldoende winkels. Concentratie van winkels in een centrum bevordert de levendigheid en aantrekkelijkheid van die centra. Het winkelcentrum van Waalwijk functioneert als hoofdwinkelcentrum en is daarom goed bereikbaar vanuit alle kernen.

Het buitengebied dient zich overeenkomstig zijn functies en waarden te ontwikkelen. Waar bestaande regels een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de agrarische sector belemmeren, worden die regels aangepast. De mogelijkheden worden onderzocht om ook het buitengebied via glasvezel te ontsluiten. Mits ruimtelijk inpasbaar wordt meegewerkt aan energiebesparende maatregelen op het bedrijfsniveau .

Uitbreiding versus inbreiding

Woningbouw, bedrijvigheid en andere voorzieningen doen beroep op de beschikbare ruimte. Waar nodig dient deze ook in uitbreiding van bestaand stedelijk gebied te worden gevonden. Voorkomen moet echter worden dat te gemakkelijk naar uitbreiding wordt gekeken zonder dat het bestaande stedelijk gebied wordt aangepakt. Transformatie en/of herstructurering van bestaand stedelijk gebied voor met name de woningbouw en de bedrijvigheid, gaat in de opvatting van het CDA vóór aanleg van nieuwe gebieden. De ontwikkeling van bijvoorbeeld Haven Acht, Landgoed Driessen en Hoefsven gebied dient aan het bovenstaande uitgangspunt te worden getoetst. Overigens dient ook bij herstructurering voor een goede balans tussen groen, rood en grijs te worden gezorgd.

Voor de bedrijventerreinen maakt het CDA zich sterk voor een goed beheer van zowel het openbare als het particuliere bezit. De aanpak van Parkmanagement Haven Zeven mag hierbij als voorbeeld dienen.

In het woningbouwprogramma geldt de woonvisie 2009-2019 als uitgangspunt. De recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de nieuwe relaties tussen wonen en zorg  maken echter een actualisering van deze Visie noodzakelijk. In het bijzonder is het wenselijk woongebouwen te stimuleren door een realistische prijsstelling van bouwgrond voor particulieren, investeerders en partijen die sociale woningbouw nastreven.

Rol van de overheid bij het ruimtelijk beleid

Zoals reeds aangegeven is het stellen van de kaders voor een goede ruimtelijke ordening bij uitstek de taak van de overheid. Zij bepaalt het speelveld waarop economische en maatschappelijke activiteiten worden uitgeoefend. Ook het milieubeleid geeft de nodige randvoorwaarden aan. Voor het overige faciliteert de overheid waar het kan initiatiefnemers van nieuwe activiteiten, volgens het genoemde “ja, mits” adagium. Door een wervend en aantrekkelijk ruimtelijk beleid verleidt zij a.h.w.  kapitaalverschaffers  tot nuttige investeringen. De financiële rol van de overheid is beperkt en zal met name aan de orde zijn bij noodzakelijke investeringen waartoe “de markt” niet in staat is. Klassieke vormen van grondexploitatie (actief grondbeleid)mogen zich transformeren naar modernere PPS constructies, waarin privaat en publiek belang en risico in een afgewogen construct worden verankerd.

Concrete punten van ruimtelijk beleid

- Flexibele bestemmingsplannen die maatwerk mogelijk maken;

- Afstemming nieuwe plannen met de regio;

- Inbreiding gaat vóór uitbreiding (herstructurering bestaand stedelijk gebied);

- Verscheidenheid van de kernen wordt gerespecteerd, een beperkte groei blijft mogelijk;

- Een goede infrastructuur als voorwaarde voor bereikbaarheid kernen en  economische

ontwikkeling( A59 en Havens);

- Economische ontwikkeling  gepaard aan zorg voor ecologie en cultuur;

- Parkmanagement op alle bedrijfsterreinen ;

- Gemeente stimuleert tot en faciliteert maatschappelijke en economische initiatieven;

- realistische prijsstelling van bouwgrond voor woningbouw.

i. veiligheid

Iedere burger heeft aanspraak op veiligheid. Dit is een basiskenmerk van onze maatschappelijke orde. De overheid heeft de taak voldoende maatregelen te treffen om de veiligheid van de burgers te verzekeren. Zo dient op de politie rechtstreeks een beroep gedaan te kunnen worden. De mogelijkheid daartoe dient in de diverse kernen aanwezig te zijn. De politiebureaus dienen ruime en publieksvriendelijke openingstijden te hebben. Tevens dienen bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) een rol te vervullen bij het bestrijden van overlast in de woonwijken en het centrum. Beperking van het alcoholgebruik dient –vooral bij grote publiciteitsevenementen- plaats te vinden in overleg met winkeliers en horeca-exploitanten. Drugsgebruik moet worden ontmoedigd. Coffeeshops mogen niet gevestigd zijn op korte afstand (tenminste 800 meter hemelsbreed) van scholen en andere locaties waar jongeren samenkomen. Het blowverbod bij scholen en sport- en speelterreinen moet gehandhaafd worden. Vestiging van nieuwe coffeeshops moet voorkomen worden. Tot slot dient een goed kader geschapen worden voor de samenwerking tussen de welzijnsinstellingen zoals GGD, GGZ, politie, Boa’s en veiligheidshuizen. De mogelijkheid daartoe dient te worden gevonden in het stellen van voorwaarden bij de toekenning van subsidies.

j. participatie

Ieder mens heeft talenten.

Het CDA Waalwijk staat voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Niet iedereen beschikt over dezelfde talenten. Daarom waakt het CDA voor een samenleving waarin mensen worden uitgesloten.

Het CDA bevordert dat mensen elkaar  leren kennen. Werk is een prima middel om deel te nemen aan deze samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven en het eigen gezin in de breedste betekenis van het woord. Het CDA bepleit het stimuleren van kennismakingsbijeenkomsten, waar ondernemers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. Eventueel kunnen daar stages aan gekoppeld worden. Het CDA onderschrijft het doel van de Participatiewet om zoveel mogelijk mensen uit de inkomensondersteuning te brengen. Toeleiding naar een reguliere werkgever heeft hierbij voorkeur. Als dit niet lukt is het niet onredelijk te verlangen dat iemand op andere wijze zijn inkomen "verdient". Meedoen aan de samenleving is in alle gevallen beter dan met een uitkering thuis zitten. Wel moet worden gewaakt voor ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt. Van de andere kant wordt ook van ondernemers souplesse verlangd om ook mensen vanuit een uitkeringssituatie aan werk te helpen. Instrumenten als Talent2Work en Social Return kunnen hierbij goede diensten bewijzen.

Weer aan het werk.

Je werkt, studeert of doet vrijwilligerswerk !

We zullen omstandigheden moeten creëren om dit mogelijk te maken. In de regio wordt ook scholing aangeboden gericht op omscholing. Ook hierbij kan een steuntje in de rug wenselijk zijn. Daar willen wij aan meewerken.

De nadruk zal in de toekomst moeten liggen op het creëren van werk . En minder op het laten verdwijnen van arbeidsplaatsen zonder innovatie tegen te werken.

Het CDA Waalwijk zal zich waar mogelijk inspannen om jongeren uit de uitkering te houden.  Studeren stimuleren, leerplekken aanbieden maar ook vrijwilligerswerk is daarbij een optie.

Schoolverlaters zonder diploma dient extra aandacht gegeven te worden. Beter voorkomen dan genezen.

In de mix van hier te vestigen bedrijven dient ook aandacht te zijn voor het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Dit met name aan getalenteerde en goed opgeleide leerlingen van Havo en Atheneum een kans te geven op een baan in de regio.

k. maatschappelijke ondersteuning

Aan de gemeente komt een belangrijke uitbreiding van taken bij de uitvoering van de WMO toe te vallen. Uitbreiding van taken gaat gepaard aan een beperking van door de Rijksoverheid toe te kennen vergoeding. Dit vergt een uitgebalanceerde afweging van te ondersteunen hulpvragen.

Als wij denken aan maatschappelijke ondersteuning, dan gaat het CDA uit van drie uitgangspunten waar het lokale WMO-beleid dient te zijn gebaseerd: iedereen doet mee! Door preventie en vroegtijdige signalering problemen voorkomen! En problemen waar nodig door individuele ondersteuning oplossen.

Wat nodig is verwoorden mensen zelf in een open gesprek met de WMO medewerker. Bij de toekenning van voorzieningen gelden gelijkheid en transparantie als wezenlijke randvoorwaarden.

l. armoedebeleid

Het CDA wil actieve benadering van mensen met problemen. We moeten oplossingsgericht investeren of te wel energie steken in het oplossen van problemen door de omstandigheden daar waar mogelijk aan te pakken.

Daarbij hoort dat schuldhulpverleningstrajecten worden aangeboden en Baanbrekers actief worden ingezet op zoek naar werk.

Degenen die ( door omstandigheden buiten hen om) zijn aangewezen op armoedebeleid worden betrokken bij vaststelling en uitvoering van beleid. Om mensen volwaardig deel te laten hebben aan de samenleving wordt de gemeentelijke  "Paswijzer" bereikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimuminkomen.

Voedselbank "De Rijglaars" voorziet onmiskenbaar in een maatschappelijke behoefte. Indien nodig faciliteert de gemeente op bescheiden wijze het voortbestaan van deze voorziening.

m. goed onderwijs

Het CDA Waalwijk zal het ontstaan van brede open buurtscholen, die ook s ‘avonds en in het weekend gebruikt kunnen worden, stimuleren.  En op deze manier de mogelijkheid benutten om schooltijden aan te passen aan de wensen van de ouders.

Keuzevrijheid van onderwijs moet mogelijk blijven. Behoud van kleine scholen op basis van samenwerking kan, maar scholen mogen, wat het CDA betreft niet door beperking van financiële middelen worden gedwongen samen te werken. Wij denken voorts aan multifunctioneel gebruik van scholen als vorm van samenwerking. Op de praktijk gericht beroepsonderwijs (LBO/MBO) draagt bij aan een juiste match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

n. van verbruiken naar waarderen

Deze titel verwijst naar het streven om te komen tot een duurzame economie. Een duurzame economie, waarbij het hergebruiken van producten en grondstoffen is gemaximaliseerd en vernietiging van waardevolle zaken en steeds schaarser wordende grondstoffen wordt geminimaliseerd. Optimale duurzaamheid derhalve! Er wordt al vele jaren over gesproken maar het kan beter. Een uitzondering is wellicht de opwekking van energie, er wordt volop gewerkt aan schone energie uit windkracht en zonne-energie. Al jaren geleden heeft Waalwijk daarbij een steentje bijgedragen door de realisering van een windmolenpark en zonnepanelen op de voormalige vuilnisbelt. Dit is een goed voorbeeld waarbij kleine lokale gemeenschappen bij kunnen dragen aan de oplossing van een wereld omvattend probleem. Het CDA zal het lokaal opwekken van schone energie door bijvoorbeeld energiecoöperaties, zo veel mogelijk stimuleren. Bij het verwerken van afval is het wenselijk dat de gemeente zal streven naar een zo hoog mogelijk aandeel voor recycling.

Het CDA heeft rentmeesterschap hoog in het vaandel staan en zal er zoveel mogelijk aan doen om de aarde schoon en leefbaar door te geven aan de komende generaties. Lokaal zullen alle besluiten getoetst moeten aan dit nadrukkelijke streven.

Het zal niet eenvoudig zijn om ons doel te bereiken. Lokaal is het speelveld van “invloed hebben en houden” op economische ontwikkelingen zeer beperkt. Het zijn vooral regeringsleiders en multinationals die de toon voor de toekomst kunnen zetten. Het CDA Waalwijk zal echter geen kans onbenut laten om te komen tot een schonere en nog meer leefbare wereld, maar dan in Waalwijk!

Om het streven naar een volledige duurzaamheid te realiseren zijn een aantal voorwaarden van belang:

1. Een gezonde (lokale) economie, zodat er ruimte is om nieuwe innovaties te kunnen financieren

2. Voldoende werkgelegenheid, zodat mensen voldoende inkomen hebben om mee te kunnen doen aan een duurzamere, maar wellicht ook duurdere maatschappij

3. Een fijne en leefbare omgeving, zodat mensen zich prettig voelen en daardoor sneller mee zullen doen aan het streven naar de “nieuwe werkelijkheid”. Initiatieven vanuit de mensen zelf werken waarschijnlijk beter dan die door overheden of grote organisaties worden opgelegd

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Het CDA is van mening dat het midden- en kleinbedrijf van cruciaal belang is voor de lokale economie. Zij verdient vanuit de lokale overheid de grootst mogelijke ondersteuning. De gemeente ondersteunt en organiseert uitwisseling van kennis tussen nieuwe en reeds ervaren ondernemers. De gemeente stemt opleidings- en re-integratietrajecten van uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk af met de lokale personeelsbehoefte van het MKB en stimuleert het ontstaan van arbeidsbeurzen. De gemeente gaat bij (ver-)bouwplannen terughoudend om met vestigings- en welstandseisen. Men laat het niet bij een afwijzing, maar gaat met de ondernemer actief op zoek naar alternatieven. Voor ZZP-ers wordt het in bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. Bij het bepalen van het aantal koopzondagen worden de belangen van kleine ondernemers en hun personeel nadrukkelijk meegewogen. En uiteraard “winkelt” de gemeente zelf zo veel mogelijk bij het lokale MKB.

Als gevolg van het digitaal winkelen ondergaat het retail landschap grote veranderingen. Het CDA is van mening dat het MKB de kans moet krijgen zich aan te passen aan nieuwe wetmatigheden. De komst van internet winkels en ophaalpunten ook buiten de traditionele winkelcentra ziet het CDA als omvermijdelijk gegeven. Maar ook hier geen wildgroei naar ontwikkelingen die enerzijds het functioneren van de bedrijventerreinen, anderzijds het functioneren van een gezond MKB ondermijnen.

Voor het CDA blijft de waardering voor de zondagsbeleving/rust onverkort. Een maximum-aantal koopzondagen van 12 per jaar bedient enerzijds de levendigheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum, maar geeft ook de winkelier en zijn medewerkers de kans zich op de meeste zondagen op andere manieren te ontplooien.

o. financiën

Uitgangspunt voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Er wordt gezorgd voor voldoende weerstandsvermogen en sparen voor nieuwe investeringen is gewenst. De gemeente dient terughoudend te zijn bij aankoop van grond en vastgoed, grote plannen worden opgeknipt in deelplannen en grote financiële risico’s worden, indien mogelijk en verantwoord, aan de marktwerking overgelaten. De gemeente dient actief vanuit de eigen organisatie helder te zijn naar haar inwoners over het financieel beleid. Niet alleen in bedragen, maar ook tekstueel wordt inzicht verstrekt in de gedane uitgaven met daarbij een duidelijk achtergrondverhaal over de onvermijdelijkheid van die uitgaven. Op deze manier kunnen inwoners gemakkelijk de noodzaak inzien van deze uitgaven.

Bij de onvermijdelijke bezuinigingen die op ons af komen zullen lastige keuzes moeten worden gemaakt. De tijd van de “kaasschaafmethode” is voorbij. Voor het CDA is geen enkel thema onbespreekbaar. Bij de te maken keuzes geldt ons voorliggend Programma echter als richtinggevend.

11 December 2013

Algemene ledenvergadering CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.