Verkiezingsprogramma 2018-2022

Herkenbaar dichtbij

Voor een fijne woon- en werkomgeving

Inleiding

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daar binnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor een traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. Waarden, die veelal hun basis vinden in het christelijke gedachtengoed. Het CDA wil onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.

In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar aan de samenleving en niet andersom!

Geen overheid dus die alles van bovenaf regelt, maar een overheid die initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maakt.

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, nu en ook de komende generaties.

1. Waarden en traditie

1.1 Veiligheid

1.1.1 Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. CDA Waalwijk richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Bijzondere aandacht vraagt het CDA voor het tegengaan van de zgn. ondermijnende criminaliteit, het infiltreren van de onderwereld in de bovenwereld. Raadsleden en wethouders dienen van onbesproken gedrag te zijn. Bij voorgenomen verkiezing of benoeming dient een integriteitstoets standaard te zijn.

Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Bij de Veiligheidsregio spant de het CDA zich in voor een maximale beschikbaarheid van agenten in de eigen plaats.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat inwoners, politie en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de veiligheid in de buurten, waarbij inwoners worden geattendeerd op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten;

 • in het bijzonder aandacht vragen voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt;

 • geld uittrekken voor de aanwezigheid van méér Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA’s) op straat
 • cameratoezicht om onveilige locaties veiliger te maken; het CDA ziet dit als een probaat middel.

1.1.2 Softdrugs

In het regeerakkoord “ Vertrouwen in de toekomst” kondigen coalitiepartners een experiment aan naar een gereguleerde vorm van wietteelt. Wij wachten dit experiment af en willen weten welke gevolgen “legalisering” heeft op de druggerelateerde vormen van criminaliteit. Vooralsnog mogen de twee in Waalwijk bestaande coffeeshops open blijven, zolang de exploitanten zich houden aan de daartoe gestelde eisen.

Daarentegen worden druggerelateerde overlast, straathandel, wietplantages e.d. keihard aangepakt. Van de inwoners mag worden verwacht, dat zij verdachte situaties melden bij de politie.

1.1.3 Prostitutie is mensenhandel

We willen af van de valse romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een leven in de prostitutie. In veel gevallen is er sprake van georganiseerde criminaliteit, uitbuiting, of ernstige sociale problemen. Daar maken pooiers en klanten misbruik van. Wij houden vast aan het huidige bordeelverbod in de plaatselijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

1.2 Burgerschap

1.2.1 Burgerschap

Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van burgerschap en de waarden die daarbij horen. Burgerschap bestaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist ook lokaal.

Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap kunnen versterken en ondersteunen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat de lokale democratie mensen volop de kans biedt om burgerschap te tonen. CDA Waalwijk staat voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief (doe-democratie);

 • een extra inzet om met name jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Wij willen ook plaatselijk handen en voeten geven aan de in het Regeerakkoord afgesproken doelstelling jongeren een maatschappelijke “dienstplicht” te laten vervullen; samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente daarom naar een zinvolle invulling van deze “plicht” (denk hierbij aan tewerkstelling in verzorgings- en verpleeghuizen, beheer openbare ruimte of sportverenigingen).

1.2.2 Integratie

In veel gemeenten wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Wij benaderen asielzoekers/vergunninghouders vanuit een positieve en welwillende grondhouding en willen bevorderen dat zij zich zo snel mogelijk “thuis voelen” in Waalwijk. Dit gaat niet vanzelf. Van de nieuwe inwoners wordt daarom ook een inspanning verwacht.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • inzetten op een goede beheersing van de Nederlandse taal als belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle inburgering;

 • dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.

1.2.3 Democratische legitimiteit en bestuurlijke nabijheid

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. De rol van lokale en regionale media, als controleur van de macht is daarbij onmisbaar.

Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners en hun instellingen zelf kunnen bijdragen aan de samenleving vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat wijken en buurten invloed hebben op het beleid. Wij geven wijken en buurten een eigen budget voor initiatieven vanuit de wijk of buurt;

 • een heldere inspraakverordening, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn en wat zij van hun gemeente kunnen en mogen verwachten;

 • burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving omarmen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang.

1.2.4 Gemeentelijke samenwerking

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen). Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Versterking van de economische structuur en behoud/groei van de werkgelegenheid vereist daarom een krachtige regionale benadering. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat Waalwijk blijft samenwerken in het regionale verband “Hart van Brabant” en steunt zij het samenwerkingsverband MidPoint Brabant in het lanceren van nieuwe kansrijke en innovatieve ideeën. Waar maatschappelijke opgaven daartoe noodzaken, ligt intensivering van deze samenwerking voor de hand. Om deze vorm van samenwerking ook democratisch te legitimeren, kiest het CDA, waar mogelijk, voor een Gemeenschappelijke Regeling (GR), waar ook raadsleden van de aangesloten gemeenten, vertegenwoordigd zijn in het Algemeen Bestuur en zodoende hun controlerende taak kunnen uitvoeren;

 • blijven samenwerken binnen het gebied De Langstraat, maar bepleiten wij een krachtiger bestuurlijke organisatie; de geografische en territoriale samenhang, de gemeenschappelijke opgaven en de wens om als samenwerkende gemeenten beter te presteren, rechtvaardigen naar ons oordeel de vorming van één zelfstandige gemeente “De Langstraat”.

1.3 Lokale eigenheid

Nederlandse gemeenten kennen een rijke, eigen cultuur, zoals dit ook in onze Waalwijkse gemeenschap geldt, of het nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende ( religieuze) feesten; zij vormen voor mensen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd. De overheid heeft noch bij de vorming noch bij de bescherming van cultureel erfgoed een centrale rol, maar kan bij het bewaren van wat voor de lokale gemeenschap van waarde is een ondersteunende rol spelen.

1.3.1 Kunst- en cultuurbeleid

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • via het onderwijs dat kennisgemaakt wordt met kunst, cultuur en geschiedenis en worden vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee. Dit omdat het CDA cultuureducatie in brede zin belangrijk vindt;

 • ondersteunen wij kunstencentra, bibliotheken, lokale archieven en heemkunde kringen;

 • de grotere sociaal-culturele instellingen, zoals De Leest, Kunstencentrum Waalwijk, Zidewinde en Den Bolder, alsmede het Schoen- en Ledermuseum in standhouden (de vestiging van dit museum moet daarom snel tot een afronding komen);

 • kunst in de openbare ruimte stimuleren, bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven

 • dat het “oude” Kropholler zich mag ontwikkelen tot cultureel Huis van Waalwijk.

1.3.2 Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed, aan feesten van gemeenschappelijkheid. Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • investeren in het behoud van monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies;

 • religieus en cultureel erfgoed een vaste plaats in het beleid van de gemeente bieden. Bij de bescherming van erfgoed moet er bijzondere aandacht zijn voor kerkgebouwen en kloosters. Zo is een kerktoren een zichtbaar beeldmerk en markeert het veelal de identiteit van de plaats;

 • deze beeldbepalende gebouwen behouden;

 • dat de gemeente zoekt, wanneer kerken niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen bij de transformatie van een dergelijk gebouw, actief mee naar een passende nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat;

 • investeren in het behoud en restauratie van landschappelijke en cultuur-historische objecten ( Platform De Langstraat).

2. Sterke samenleving

2.1 Vraag gestuurde houding van de gemeente

Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen, dorpen en steden; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen.

De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf. Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding van de gemeente.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is, bijvoorbeeld op zaterdag ochtend. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente;

 • informatievoorziening en dienstverlening steeds verder digitaliseren zonder daarbij ouderen en andere doelgroepen, die moeite hebben met digitalisering, te verliezen (digitalisering waar het kan, maatwerk waar het moet);

 • een gericht aanspreekpunt (account) voor specifieke doelgroepen (ondernemers, verenigingen) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen;

 • van het gemeentehuis een ‘huis van de gemeente’ maken. Binnen dit huis zijn er mogelijkheden voor openbare ontmoetingen (tijdens en na kantooruren) die het aantrekkelijk maken voor mensen om elkaar te treffen;

 • dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (right to challenge). Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen;

 • ruimte voor buurt -en wijkontwikkelingsplannen ( de vroegere WOP’s en DOP’s), waarbij inwoners op basis van vooraf vastgelegde kaders en budgetten aangeven waar hun wijk of buurt behoefte aan heeft.

2.2 Verenigingen en vrijwilligers

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. De lasten voor vrijwilligers moeten daarbij, waar mogelijk, worden beperkt.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • de regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers versoepelen en de administratieve lasten verminderen zodat ze niet terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en kosten;

 • deskundigheidsbevordering ondersteunen en houden wij het gemeentelijk Steunpunt Vrijwilligers in stand.

2.3 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.

2.3.1 Goede voorzieningen gericht op sport en bewegen

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • inzetten op toegankelijk sportfaciliteiten zoals open clubs en buurtsportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt. Waarbij eigen leden, bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven;

 • dat ook sportfaciliteiten letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;

 • zoeken , bij nieuwbouw of een verbouwing, naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en naar combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid;

 • fietssnelwegen aanleggen om langere afstanden af te leggen en recreatief eerder op de fiets te stappen.

2.3.2 Zet sport breder in dan alleen bewegen

Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De gemeente levert hieraan een bijdrage door het promoten van gezonde (sport- en school) kantines.

2.3.3 Groene buitenruimte voor ontmoeten en bewegen

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en sociale ontmoeting in de buurt.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • in de buurten speelplekken aangelegd worden, die functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud

 • groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting;

 • de gemeente kansen geeft aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelnatuur, wijkboerderijen etc.;

 • de gemeente het goede voorbeeld geeft door het groen ecologisch te onderhouden, bijvoorbeeld door geen chemische middelen te gebruiken;

 • het Groenstructuurplan uitgevoerd wordt.

2.4 Bereikbaarheid

2.4.1 Goed openbaar vervoer, ook in het buitengebied

Openbaar Vervoer (OV) draagt bij aan betere bereikbaarheid. Het stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Goede verbindingen tussen het stedelijk gebied en de meer landelijke kernen zijn belangrijk.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • samen met de provincie, goede concessies afsluiten voor het OV, waarin buurten en landelijke gebieden goed bereikbaar blijven;

 • zich inzetten voor alternatieven, daar waar goed OV niet lukt. Wij willen met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer nog beter inspelen op de vraag van de reiziger;

 • de mogelijkheden onderzoeken die nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden;

 • de bedrijventerreinen goed ontsluiten voor fietsverkeer en zorgt een busverbinding van centrum naar de werklocaties voor een snelle bereikbaarheid, om met name in de spitstijden filevorming te voorkomen;

 • zich inzetten voor een goede aansluiting op regionale knooppunten.

2.4.2 Verkeersveiligheid

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • pleiten voor een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In straten in de omgeving van deze voorzieningen worden bij voorkeur snelheid verlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en komen goede parkeervoorzieningen;

 • inzetten op een goede en duurzame manier van mobiliteit (want fietsen is niet alleen gezond). Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Gemeenten moeten daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen.

2.5 Voldoende betaalbare woningen

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit blijft van grote waarde.

2.5.1 Duurzaam bouwen

Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA Waalwijk in duurzame woningen. Dat doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere samenleving (warmtenet).

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • inzetten op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diverse bevolkingsgroepen;

 • de inkomsten uit bedrijventerreinen zoveel mogelijk investeren in de woon- en leefomgeving

 • zorg dragen voor een voldoende aanbod van woningen in de verschillende kernen; aandacht voor sociale woningbouw, maar ook voor het duurdere segment (vrije sector); bouwen zowel voor starters als senioren;

 • efficiënt gebruik maken van beschikbare grond door, waar mogelijk, de open ruimtes binnen de gemeente te benutten voor woningbouw (inbreiding);

 • de financiële drempel voor starters te verlagen en blijft de starterslening gehandhaafd;

 • ruimte voor collectief en particulier opdrachtgeverschap;

 • dat de gemeente vooral een faciliterende rol heeft. Maar wanneer de markt niet in staat is locaties in stedelijk gebied te ontwikkelen, bijvoorbeeld wegens bodemvervuiling of ontoereikende infrastructuur, is de gemeente bereid ook in financiële zin te participeren.

 3. Familie en gezin

Families vormen de basis van onze Waalwijkse samenleving. Families en gezinnen zijn van onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen. Met ouders als opvoeders en opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die bijspringt. In al die gezinnen en families leren we samenleven. We ontvangen en geven er liefde en vangen elkaar op als het even tegenzit. Met het grootste deel van onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed.

3.1 Pleegzorg

Pleegzorg is van grote waarde voor onze gemeenschap. In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • waar mogelijk, financiële ondersteuning bieden in de lasten van gezinnen;

 • pleegouders actief betrekken bij het ontwikkelen van beleid.

3.2 Onderwijs

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. Zo moet in het onderwijs voldoende aandacht zijn voor sport en cultuur, de gemeente faciliteert hier waar mogelijk in.

Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. In het meerjarenonderhoudsplan voor alle scholen worden duurzame renovatie en het binnenklimaat speerpunten.

Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een twee dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling.

Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp: Team Wijz. Het CDA Waalwijk vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Ieder kind moet de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Er is helaas verband tussen armoede thuis en schoolprestaties, daarom moeten we huiswerkbegeleiding voor deze kinderen mogelijk maken. Daarnaast bepleit het CDA dat scholen en jeugdzorgorganisaties nauwer samenwerken bij preventieprojecten: bijvoorbeeld om drugsgebruik en seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • in het onderwijs voldoende aandacht voor sport en cultuur;

 • duurzame schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat en een laag energieverbruik (“Frisse Scholen”);

 • voor kinderen tussen 2 en 4 jaar: twee dagdelen voorschool;

 • huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren van minder draagkrachtige ouders;

 • meer samenwerking tussen scholen en jeugdzorgorganisaties bij preventieprojecten.

3.3 Maatschappelijke Organisaties

Het CDA is dé partij van de samenleving. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben goede ideeën en initiatieven over de zorg voor elkaar.

Kerken - maar ook in andere religieuze instellingen zoals moskeeën, synagogen en andere geloofsgemeenschappen - en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de kennis van religieuze instellingen over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken.

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Bewegen is vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met psychische problemen. Het is belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren, juist bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers deskundiger worden in het werken met jongeren met zorgvragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg naar hulp weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • gelijkwaardige samenwerking met partijen die zorg- en welzijnsdoelstellingen nastreven;

 • vrijwilligers in de sport en cultuur deskundiger maken in het werken met jongeren met zorgvragen.

3.4 Toegang tot de zorg: Team Wijz (Uitleg Team Wijz)

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg geleid worden: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg. Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.

Als jongeren in een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Laagdrempelige toegang tot zorg is hierbij van belang, het CDA Waalwijk staat daarom voor logische vindplaatsen van zorg ook daadwerkelijk zonder bureaucratie kunnen doorverwijzen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, de praktijkondersteuner van de huisarts en scholen. Drempel omlaag: essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt.

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van zorgprofessionals en vinden het onwenselijk dat de gemeente op hun stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren dreigen ‘tussen wal en schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA Waalwijk wil dat Team Wijz samen met de zorginstelling een individueel ‘zorgplan van aanpak’ maakt als een kind meerderjarig wordt. Zodat kwetsbare jongeren tot 23 jaar de zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • betere overgang tussen verschillende vormen van zorg, bijvoorbeeld jeugdzorg en WMO;

 • logische vindplaatsen van zorg, zoals centra voor Jeugd en Gezin en huisarts;

 • een zorgplan op maat voor jongeren die ‘tussen wal en schip’ dreigen te vallen tussen 18 en 23 jaar.

4. Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een Waalwijkse samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Daarom willen we investeren in welzijn, cultuur en sport, omdat bewezen is dat hierdoor zorgkosten lager blijven. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden wij rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. In Waalwijk is het initiatief Waalwijk Taalrijk ontwikkeld. Het CDA Waalwijk vindt dat de gemeente dit actief moet blijven ondersteunen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners voorstellen kunnen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente;

 • investeren in goede welzijn, cultuur en sportfaciliteiten, zodat iedereen deel kan nemen;

 • Waalwijk Taalrijk actief blijven ondersteunen.

4.1 Passende voorzieningen

Als voorziening is passende woonruimte van groot belang; het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. In de buurten van Waalwijk en in de dorpen Sprang-Capelle en Waspik faciliteert de gemeente ontmoeting in de Wij-dienstencentra, als dé plek voor culturele en sociale activiteiten. Burgerinitiatieven die bijdragen aan het voorzieningenniveau van de buurten en de kernen worden waar mogelijk door de gemeente op weg geholpen, denk bijvoorbeeld aan de vervoer- en boodschappendienst Waspik.

Daarom wil CDA Waalwijk :

 • afspraken maken met Casade over de hoeveelheid en kwaliteit van het woningaanbod;

 • faciliteren van de Wij-dienstencentra;

 • burgerinitiatieven op weg helpen.

4.1.1 Mantelzorg

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • de mantelzorger, cliëntondersteuner en/of ouderenadviseur een vaste positie bij het (WMO) keukentafelgesprek geven;

 • de mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.

 • professionele ondersteuning voor mantelzorgers op het gebied van informatie, advies of praktische ondersteuning;

 • de mantelzorgers blijven waarderen door meer maatwerk toe te passen in de wijze waarop de gemeente waardering tot uitdrukking brengt.

4.1.2 Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in Waalwijk. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten, door het faciliteren van welzijns-, sport- en cultuuractiviteiten.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • eenzaamheidsbestrijding als speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid;

 • vrijwilligers en professionals inzetten voor het tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie(s) in gang worden gezet.

4.1.3 Ouderen

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie. Waalwijk is een dementievriendelijke gemeente, maar hier is alsnog extra aandacht noodzakelijk.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • Waalwijk als dementievriendelijke gemeente opnieuw bekijken en optimaliseren; bijvoorbeeld op dagbesteding en activiteiten.

4.2 Samenwerking met professionals

Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Hierbij dient de gemeente oog te hebben dat commerciële doelstellingen van organisaties prevaleren boven zorgdoelstellingen. Een zorgprobleem kan verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen. Ook staat het CDA voor een 24-uursopvang voor verwarde personen.

Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in de innovatie van de zorg. De komende jaren zal het budget onder druk blijven staan en daarom is innovatie noodzakelijk. Het CDA Waalwijk vindt dat eventuele overschotten in de zorg ingezet moeten worden voor innovatie. We zien hier voornamelijk een rol weggelegd voor de zorginstellingen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat de gemeente Waalwijk een regierol op zich neemt voor de samenwerking van professionals (ook zorgverzekeraars) en vrijwilligersinitiatieven om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties);

 • dat de gemeente samen met politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een ‘actieplan verwarde personen’ opstelt, ook op het gebied van preventie;

 • actief inzetten op innovatie in de zorg.

4.3 De menselijke maat centraal

Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. Het CDA is groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) waarmee zorg kan worden ingekocht.

4.3.1 Cliëntparticipatie

Gemeenten hebben vaak verschillende adviesraden op het gebied van zorg en welzijn. Het is van belang dat hier ook ervaringsdeskundigen deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over nieuwe voorstellen maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Ook bij de dagelijkse praktijk zoals de (WMO) keukentafelgesprekken is (onafhankelijke) klantondersteuning wenselijk.

4.3.2 Regeldruk in de zorg.

Door een veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en folders behoeft extra aandacht.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • een kwalitatief goede inrichting van het persoonsvolgend budget (PGB), het PGB is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. De gemeente is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij deskundige zorgverleners;

 • dat fraude actief wordt tegengegaan;

 • cliëntondersteuning: menselijk en voor iedereen toegankelijk inrichten.

4.4 Werk en inkomen

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toeleiden naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

4.4.1 Werk

De gemeenten Heuden, Loon op Zand en Waalwijk staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Baanbrekers verzorgt voor deze gemeenten deze taken. Het CDA vindt dat Baanbrekers vanuit een heldere opdracht goed moet functioneren. Hierbij moet ook aandacht gaan naar de doelgroepen die lastiger naar werk te begeleiden zijn.

Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen. Uiteindelijk kan de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan. Wij willen voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.

4.4.2 Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA Waalwijk een daadkrachtige en actieve aanpak van het armoedebeleid in onze gemeente. Hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is noodzakelijk. Hierbij is aandacht voor de zorgkosten van belang, ook voor de middeninkomens. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen en moeten met respect behandeld worden.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • kinderen, die leven in armoede, zichtbaar maken met het oog op een betere en gerichtere besteding van beschikbare middelen;

 • een evaluatie van de opdracht aan Baanbrekers;

 • extra aandacht voor beschut werken, voor jongeren van een VSO/ praktijkopleiding en doelgroepen die moeilijker te bemiddelen zijn;

 • onderzoeken hoe de Wet Bedrijveninvesteringszones en de Participatiewet bedrijven kunnen helpen extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 • projecten met vrijwilligers initiëren voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten, bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes;

 • dat de gemeenten ondersteunen in accommodatie voor Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente Waalwijk ondersteunt in accommodatie;

 • cliëntenraden en ervaringsdeskundigen betrekken bij (de uitvoering van) het armoedebeleid;

 • een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen en een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen.

5. Eerlijke economie; gezonde financiën

5.1 Gezonde gemeentefinanciën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

5.2 Rentmeesterschap

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.

5.3 Eerlijke economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien.

5.4 Randvoorwaarden voor Waalwijkse economie

Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • stevig inzetten op de publieke sector en met name op:

- de bedrijventerreinen;

- de havens, in het bijzonder een zo spoedig mogelijke realisatie van de insteekhaven in Waalwijk;

- het centrum van de kernen, met name het centrum van Waalwijk.

5.4.1 Bedrijventerreinen en havens in de gemeente Waalwijk - Haven 8

Waalwijk beschikt over een groot areaal aan bedrijventerreinen. Ze vormen daarmee een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de regio en deels ook voor Waalwijk zelf.

Inmiddels is Haven Zeven zo goed als vol gebouwd en komt nadrukkelijk de benutting van het resterende deel van Haven 8 in beeld. In provinciale stukken wordt met betrekking tot de bestemming van dit terrein nadrukkelijk gesproken over logistiek.

De vraag blijft actueel in hoeverre een dergelijke monocultuur gezond is voor Waalwijk en of afwisseling van verschillende typen bedrijven niet beter zou zijn om met name economisch slechtere tijden te kunnen opvangen. Voor zover de gemeente geen bevoegdheden heeft om dergelijke keuzes te maken, kan de vraag worden gesteld of elke onderneming die aan het logistieke profiel in de regionale planvorming voldoet, moet worden toegelaten op Haven 8.

Verder is het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is nog steeds het scheppen van een balans tussen het gebied ten noorden van de A59 en ten zuiden daarvan. Door onvoorwaardelijk gronden ten noorden van de A59 uit te geven wordt deze balans aangetast: er wordt dan wel geïnvesteerd maar de gemeente profiteert niet of nauwelijks van de vestiging van bedrijven.

Door de gemeente Waalwijk wordt al jaren gewerkt aan de realisatie van een insteekhaven bij Waalwijk aan de Bergse Maas. Voor de effectiviteit van de insteekhaven is het van belang dat in de directe nabijheid daarvan, bijvoorbeeld op Haven 8, bedrijven zijn gevestigd die van deze haven gebruik maken.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat Haven 8 niet louter regionale belangen dient maar ook lokale belangen;

 • meer balans tussen het gebied ten noorden en ten zuiden van de A59;

 • dat bedrijven, die behalve regionale doelen ook waarde dienen toe te voegen aan de Waalwijkse werkgelegenheid of aan andere belangrijke Waalwijkse belangen, voorrang krijgen op Haven 8

 • dat bij vestiging op Haven 8 zoveel mogelijk het uitgangspunt moet zijn dat er een aantoonbare relatie is met de geplande insteekhaven. Andere zaken, zoals werkgelegenheidsparticipatie en het vragen van een bijdrage voor een bovengemeentelijke voorziening, spelen hierbij een rol.

5.4.2 Bedrijventerreinen en havens in de gemeente Waalwijk – Insteekhaven en Kerkvaartse haven

Het beleid met betrekking tot de Waalwijkse havens is de afgelopen raadsperiode niet verder gekomen dan het formuleren van ideeën. De uitvoering blijkt in de praktijk stroperig en dus traag. De ideale ligging van Waalwijk aan de Bergse Maas krijgt zo ten onrechte geen vertaling in het realiseren van goede regionale havens bij Waalwijk en Waspik, terwijl juist door de toegenomen druk op de wegen er meer aandacht is voor alternatieve vervoersvormen, zoals die over het water.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • doorpakken ten aanzien van de reeds geplande insteekhaven bij Waalwijk teneinde niet te worden ingehaald door andere plaatsen in de regio en nog volop te kunnen profiteren van de verbeterde infrastructuur in en rond Waalwijk.

Hetzelfde geldt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de Kerkvaartse haven in Waspik. Al jaren wordt gezocht naar een verbetering van de toegankelijkheid van deze haven.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • doorpakken in Waspik door de Kerkvaartse haven te verdiepen en te verbreden en te investeren in het bedrijventerrein in Waspik.

Immers, de investering die dit vraagt, is de moeite waard. De Kerkvaartse haven en het aanliggende bedrijventerrein zijn uitermate geschikt voor vestiging van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, bieden daarom alle kansen voor lokale ondernemingen en genereren zodoende lokale werkgelegenheid.

5.4.3 Voortzetting van herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen

In het recente verleden heeft de gemeente met verschillende partners gewerkt aan een herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar zeker oog om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden voor vestiging van bedrijven, moet de herstructurering worden voortgezet en is het belangrijk om hiervoor weer partners te vinden en eigen financiële middelen vrij te maken.

5.4.4 Omvang en functie van het centrum

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een passend antwoord voor het centrumgebied in Waalwijk en de kernen Sprang-Capelle en Waspik. In Waalwijk is het centrum geschikt voor een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en meegegaan wordt met de behoeften van de consument.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • inzetten op voor een compactere oppervlakte van het Waalwijkse winkelcentrum;

 • vervanging van detailhandel in woonfunctie;

 • koppeling van het centrum van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik aan unieke evenementen;

 • het centrum aantrekkelijk maken en houden door bijvoorbeeld lagere parkeertarieven.

 5.5 Arbeidsomstandigheden

Woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn een zaak van de lokale overheden. Voor sommige bedrijfstakken zijn arbeidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen arbeiders die hier tijdelijk (kort en lang) verblijven, en arbeiders die zich hier willen vestigen. De gemeente moet die laatste groep stimuleren om zich als inwoner in te schrijven.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • voor zowel kort blijvende arbeidskrachten als voor arbeidskrachten, die langer blijven, fatsoenlijke huisvesting realiseren.

 5.6 Mobiel netwerk en internet

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele bereikbaarheid een basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. In een deel van Nederland, met name in het buitengebied, is de digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid echter niet voldoende aanwezig.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • zich inzetten, dat zowel in de kernen als in het buitengebied van Waalwijk snel internet aanwezig is met een goede bereikbaarheid voor alle inwoners.

5.7 Ruimte geven

Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.

Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen voor Waalwijk, Waspik of Sprang-Capelle. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is vanzelfsprekend.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • dat belemmeringen die worden ervaren bij ondernemerschap zoveel als mogelijk worden weggenomen in het gemeentelijk beleid;

 • de ondernemer meer ruimte moet krijgen om te ondernemen door bijvoorbeeld het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

5.8 Land- en (glas)tuinbouw

Land- en (glas)tuinbouw is ook in Waalwijk aanwezig. Onze land- en (glas)tuinbouw is echter ook een innovatieve sector. Het CDA steunt initiatieven om de productie te vernieuwen, zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • verder streven naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit waar Nederland geliefd voor is. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden overwogen; met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur;

 • inzetten op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo mogelijk worden voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig.

Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.

 5.9 Duurzaamheid en energietransitie

De economische ontwikkeling dient hand in hand te gaan met de bevordering en borging van ecologische waarden als natuur, landschap en cultuurhistorie. Duurzame productie van goederen, opwekking van groene energie, (agrarisch)natuurbeheer, milieuvriendelijke recreatie en energiearme woningbouw ziet het CDA als een geheel van waarden, complementair aan de economische en werkgelegenheidsambities.

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven en haar inspanningen te richten op de klimaatdoelstellingen voor 2043 door onder andere duurzaamheid als uitgangspunt te nemen en te houden in haar aanbestedingsbeleid en door groene energie in te kopen en zonnepanelen te plaatsen.

Daarom wil CDA Waalwijk:

 • mogelijkheden onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen om woningen, bedrijven en gebouwen voor de toekomst duurzaam te isoleren. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 te beperken.

Het CDA wil vanuit de samenleving zelf de energietransitie bewerkstelligen in plaats van deze bovenaf aan de samenleving op te leggen voor het creëren van draagvlak. Het CDA wil een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en door te onderzoeken of de nul-op-de-meterwoningen en het niet heffen van bouwleges bij duurzame investeringen tot de mogelijkheden behoren. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. De gemeente zou verder afspraken met de netbeheerder moeten maken, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.