08 mei 2024

CDA, BBB en CU stellen vragen: “Schiphol: meten met twee maten”

De fracties van CDA, BBB en ChristenUnie hebben vragen opgesteld die in de vergadering van Provinciale Staten van 13 mei aanstaande zullen worden gesteld aan Gedeputeerde Staten, over de gevolgen van het opkopen van ammoniakrechten door Schiphol.

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is geen 30% afroming geweest omdat Schiphol een private partij zou zijn. Er is niet gekeken of de natuur deze uitstoot wel aan kan, door middel van een onderzoek naar de staat van instandhouding van de natuur, waarop de uitstoot vermoedelijk plaatsvindt.

Dit in tegenstelling tot de PAS-melders, interimmers en vrijgestelde bedrijven, die wel aan deze vereisten moeten voldoen. Deze ondernemers, die zich altijd aan wet- en regelgeving hebben gehouden, werden in 2019 ineens geconfronteerd met het vervallen van hun rechten die gebaseerd waren op een wet die geschrapt werd door de Raad van State.

Het lijkt erop dat het bevoegde gezag de additionaliteit per geval en per gebied kan beoordelen. Er is dus een risico dat dat ook voor andere vliegvelden of industrieën gaat gebeuren. Het lijkt erop, dat de vergunningverlener bij Schiphol met een andere maat meet.

De partijen stellen zich allereerst de vraag of Schiphol, voor ruim 90% in handen van overheden, als private partij kan worden gezien.

Kan de provincie bevestigen dat andere partijen (zoals PAS-melders, commerciële bedrijven of de Rijksoverheid) op dezelfde Natura 2000 gebieden als Schiphol in Noord-Holland eventueel vrijvallende stikstofruimte sowieso kunnen gebruiken voor extern salderen?

Op basis van het gelijkheidsbeginsel: zouden andere ondernemingen nu ook gebruik kunnen maken van de route die Schiphol heeft genomen, uitgaande van gelijke monniken, gelijke kappen?

Kan de provincie prioriteren hoe om te gaan met vrijkomende stikstofruimte zodat, naar aanleiding van de toezegging door het ministerie van LNV, eerst PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden?

Is Gedeputeerde Staten bereid de staat van instandhouding van de natuur intensiever te monitoren en de betreffende gegevens jaarlijks terug te koppelen aan Provinciale Staten?

Aanvullende vragen CDA:
1. Wat is de rol van GS geweest bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag voor Schiphol?

2. Waarom heeft GS destijds niet aan de bel getrokken en aangegeven dat Schiphol gelijk moet worden behandeld als andere (private) partijen?

3. Kan en wil de provincie als bevoegd gezag in Noord-Holland dezelfde strategie toepassen bij vergunningverlening aan PAS-melders, interimmers en vrijgestelde bedrijven als de minister heeft gedaan bij Schiphol?

4. Is er een mogelijkheid dat in Noord-Holland andere kleinere vliegvelden of industrieën ook een stikstofvergunning krijgen zonder dat zij aan het additionaliteitsvereiste voldoen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.