14 september 2020

CDA roept op tot ruimere beheermaatregelen vanwege ganzenoverlast:

Ganzen veroorzaken enorme voedselverspilling en belemmeren kringlooplandbouw

Haarlem – “De overlast die ganzen veroorzaken is een serieus probleem voor natuur en landbouwgewassen. Wij verwachten dat de provincie met oplossingen komt, maar met de beleidskaders zoals ze nu worden voorgesteld door de provincie is het onmogelijk om structureel iets aan de ganzenoverlast te doen. Zelfs de faunabeheereenheid (FBE) heeft om verruiming van de kaders gevraagd in een brief aan Gedeputeerde Staten. De schade wordt veel te groot,” zegt Statenlid Willemien Koning. Daarom roept het CDA op tot meer ruimte voor beheermaatregelen om de ganzenoverlast tegen te gaan. Dat is de strekking van de motie die Willemien Koning namens het CDA, samen met de Christen Unie en Forum voor Democratie zal indienen tijdens de provinciale Statenvergadering.

Het grote probleem is dat de schade door ganzen aan natuur en landbouwgewassen een steeds grotere omvang krijgt. De ernst blijkt uit de cijfers. In 2019 moest er alleen al voor ganzenschade in Noord-Holland vijf en half miljoen euro worden uitgekeerd. De werkelijke schade was nog vier maal hoger zo blijkt uit onderzoek. Daarbij is het college ook nog eens voornemens om het eigen risico van telers te verhogen. “De zaak kunnen we niet verder uit de hand laten lopen. Er wordt steeds meer groente die bestemd is voor menselijke consumptie door ganzen verwoest doordat ze happen nemen uit de kroppen en de groente besmeuren. Dat is pure voedselverspilling. En de kringloop op melkveebedrijven komt in gevaar omdat de ganzen al het gras opvreten. Ook in de natuurgebieden richten ze schade aan.

 “Het pijnpunt zit in de kaders die te weinig ruimte bieden voor goed beleid,” vervolgt Koning, “de kaders van het nieuwe ganzenbeleid zijn ter kennisgeving op de agenda van Provinciale Staten geplaatst.” Op die manier hebben Provinciale Staten niet kunnen meepraten over de nieuwe kaders, terwijl dat wel een van haar politieke taken is. Daarnaast heeft de verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel tot op heden niet willen toezeggen dat zij ruimte wil bieden aan de FBE om met een doeltreffende faunabeheerplan te komen. Als de provincie op deze weg doorgaat, worden de doelstelling nooit gehaald. Er is in 2014 afgesproken dat de streefstand van de grauwe gans, nijlgans, kolgans en Canadese gans terug moet naar niveau van 2005 en van brandgans naar niveau van 2011. Die streefstand is nog lang niet bereikt.’’

Met het indienen van deze motie, verzoeken wij Gedeputeerde Staten om in gesprek te gaan met de Faunabeheereenheid en samen op zoek te gaan naar de beleidsruimte die nodig is voor het opstellen van een effectief beleid, Op die manier kunnen de doelstellingen van de provincie, die gelieerd zijn aan Europese richtlijnen, gehaald worden. Koning dient de motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 14 september.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.