19 april 2019

CDA zet vraagtekens bij achterlaten rottende kadavers

Natuurorganisaties willen kadavers niet meer verplicht opruimen, maar juist laten liggen in natuurgebieden omdat dit bij zou dragen aan de biodiversiteit, zo stelt Statenlid Willemien Koning in haar schriftelijke vragen. “We moeten ons ernstig afvragen of het laten liggen van kadavers van bijvoorbeeld reeën en damherten wel verstandig is. Het laten rotten in de natuur kan mogelijk leiden tot stank, ziektedruk, onhygiënische situaties en overlast.

Het andere verzoek van de natuurorganisaties ondersteunt het CDA volledig. De natuurorganisaties pleiten voor een betere bestrijding van ganzen. “Het CDA staat hier volledig achter en stelt daarom ook vragen over de uitvoering van dit akkoord. Extra inzet in de vorm van eieren prikken en bejagen om over-populatie te voorkomen is daarbij hard nodig” aldus Koning-Hoeve. Het beheer van ganzen is nodig, omdat ze veel schade aanrichten aan weidevogels en landbouwgewassen.

Weidevogels hebben niet alleen te vrezen van ganzen. Er moeten snel maatregelen komen voor het beheer van predatoren zoals vossen, ook in Natura 2000 gebieden, stellen de natuurorganisaties. Ook deze oproep heeft de steun van het CDA. Koning-Hoeve:“ Nu worden zeer veel nesten leeggeroofd en pullen opgegeten. Dit is funest voor de weidevogels en zeer demotiverend voor natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers die zich inzetten om de stand van de weidevogels te versterken. De natura 2000 gebieden lijken een broedplaats te worden voor predatoren zoals de vos. Daarom is het belangrijk dat ook in Natura 2000 gebieden op vossen en ganzen gejaagd mag worden.”

 

Het CDA heeft de volgende vragen gesteld:

 

1.     Heeft u de noodoproep van de natuurorganisaties gehoord waarin zij aangeven dat vooral vossen en ganzen predatoren zijn voor weidevogels en gaat u op korte termijn toestaan dat vossen en ganzen beter bestreden kunnen worden?

2.     Kunt u dat spoedig regelen zodat de pullen van het huidige broedseizoen daar nog profijt van hebben? Als daar lang mee gewacht wordt is het broedsel van dit jaar immers ook al weer opgegeten door predatoren. Hoe snel kunt u dat regelen, welke termijn heeft u daarvoor nodig?

3.     Kunt u toelichten waarom het bestaande ganzenakkoord niet volledig wordt uitgevoerd?

4.     Klopt het dat de vergunningen voor faunabeheer in Zeevang en de Eilandspolder nog niet zijn verleend? En indien dit het geval is, waarom niet?

5.     Wanneer gaat dit volgens de planning wel gebeuren?

6.     Hoe gaat GS ervoor zorgen dat het beheer van vos en gans in natura 2000 gebieden goed wordt geregeld?

7.     Ons is ten gehore gekomen dat In andere provincies het bestrijden van vos en gans (ook in natura 2000 gebieden) anders is geregeld en soms betere resultaten oplevert. Kunt u de verschillen in de regelgeving aangeven.  Wat is de oorzaak van de verschillen? Waardoor is dit verschil ontstaan? Kunnen wij goede voorbeelden van andere provincies overnemen?

8.     Het lijkt alsof juist in Noord-Holland de vergunningverlening voor het bestrijden van vos en gans zeer ingewikkeld is en niet tijdig wordt uitgevoerd. Klopt dat? Hoe komt dat?

9.     De wettelijk voorgeschreven geweren voor het schieten van vossen lijken in Noord-Holland niet in Natura 2000 gebieden gebruikt te mogen worden. Klopt dat? Zo ja, wat is er nodig om dergelijke regels aan te passen?

10.  In het Noord-Hollands Dagblad was te lezen dat Mike van Leeuwen van KNJ de ervaring heeft dat Natura 2000 broedplaatsen worden van diersoorten die schade aanrichten aan andere natuur en weidevogels.

Ben u bereid om hier alert op te zijn en dusdanige regels op te stellen dat voorkomen wordt dat Natura 2000 gebieden broedplaatsen worden voor diersoorten die schade aanrichten aan andere natuur en weidevogels?

11.   Wat zijn de gevolgen als kadavers van grote dieren niet meer worden opgeruimd in veelal openbaar toegankelijk gebied en vindt u deze acceptabel?

12.  Hoe staat u tegenover de wens van de natuurorganisaties om kadavers van reeën en damherten niet meer verplicht op te ruimen?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.