20 oktober 2023

Inbreng Dennis over windturbines Noorder IJ-plas

Inbreng Dennis commissie Leefomgeving donderdag 19 oktober:

 

Voorzitter, de vraag vandaag is niet of we wel of niet windturbines op land willen in Noord-Holland, maar of er op deze locatie sprake is van goede ruimtelijke ordening. Het CDA is niet per se tegen windmolens op land, maar dat standpunt betekent niet dat overal windmolens plaatsen een goed idee is. In april 2021 diende wij een initiatiefvoorstel in met 7 afwegingskaders voor het plaatsen van wind op land. Ik loop er enkele met u langs.

1. Is er in de gemeente en buurgemeente(n) een politieke (ruime) meerderheid?

Het antwoord hier is nee. Gemeenten Oostzaan en Zaanstad zijn fel tegen, met name vanwege de beperkingen die zij zien voor verdere ontwikkelingen op hun grondgebied. Ik vind het vreemd dat in het rapport van de OD alleen naar het gemeentelijk beleid van Amsterdam gekeken wordt. Waarom zijn is daar het gemeentelijk beleid van Zaanstad en Oostzaan niet meegenomen? Had dat niet gemoeten nu de molens op de gemeentegrens worden geplaatst?

De buurgemeenten worden geraakt, want woningbouw en industrie hebben minder ontwikkelruimte wanneer deze windmolens worden geplaatst. Van de gedeputeerde wil ik ook weten welke nieuwe ontwikkelingen nu precies zijn meegenomen in de afweging.

Ook lees ik dat de Amsterdamse gedragscode Flora en Fauna en Hoofdgroenstructuur beperkingen opwerpen, maar dat die niet hoeven meegenomen omdat ze alleen gelden voor initiatieven die door of in opdracht van de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. Hoe kijkt de gedeputeerde daar naar?

2. Zijn bezwaren van omwonenden ten aanzien van het effect op leefbaarheid en gezondheid onderzocht?

Het antwoord hierop is nee. Omwonenden zijn veelal woonbootbewoners. De gestelde geluids- en overlastnormen worden bezien vanuit van een ‘normaal’ huis met gevelisolatie. De effecten op woonbootbewoners zijn niet als zodanig onderzocht. We weten dus niet wat het effect op hun leefbaarheid en gezondheid is. 

Daarnaast leest het rapport van de Omgevingsdienst toch als een doelredenering. Het rapport meldt bijvoorbeeld dat een bij een nog lagere geluidsniveau norm van 42db het project onhaalbaar wordt. Voorzitter, gaat het erom dat het project door kan gaan, of kijken we naar de effecten op leefbaarheid en gezondheid voor de omgeving?

4. Hebben omwonenden de kans gekregen financieel te participeren?

Het antwoord is hier deels ja. De energie coöperatie staat open voor participatie van direct omwonenden, maar staat ook open voor anderen. De mensen die overlast krijgen van de molens profiteren dus niet financieel.

6. Wat zijn de landschappelijke effecten?

Het is een druk gebied, waar de NoorderIJplas een rustpunt biedt. Directe landschappelijke effecten zijn echter beperkt.

7. Wat zijn de financiële effecten?

In hoeverre is het park nog rendabel vraag ik mij af, zeker nu de slagschaduwnorm op 1 uur per jaar is gezet. Graag een toelichting.

Voorzitter, op het CDA-afwegingskader scoort dit project vooral veel nee’s en bezwaren. Daar komt bij dat ook de vraag gesteld moet worden: is het noodzakelijk om windturbines in de Noordelijke IJplas te plaatsen om de RES ambities te halen? Het antwoord daarop is ook nee.

Dat de provincie instemt met dit verzoek is dan ook niet ordentelijk. Juist de provincie moet kijken naar de argumenten van buurgemeenten als windmolens op gemeentegrenzen worden geplaatst en kijken naar toekomstige ontwikkelingen. We horen dat we voor al onze uitdagingen in dit gebied 23% ruimte te kort komen. Windmolens op deze plek zetten te veel toekomstige ontwikkelingen op slot.

Kortom, er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening als er een betere plek is voor de windturbines waarmee ook de ambities worden gehaald. Waar er geen grote nadelige gevolgen zijn voor het woon- en leefklimaat en bovendien toekomstplannen niet in de weg staan en toekomstige ontwikkelingen niet worden geblokkeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.