12 oktober 2017

Leg vertrouwen neer bij gemeenten!

“Durven we werkelijk los te laten en vertrouwen te hebben in gemeenten en in de regio’s waarin zij samenwerken, zoals de Omgevingswet van ons vraagt?” “Welke regels laten we vallen en hoe bieden we ruimte voor de ontwikkeling van regio’s met allemaal hun eigen karakter?” Deze vragen wierp Statenlid Jitske Haagsma (CDA) op bij het richtinggevende debat over de Provinciale Omgevingsvisie dat afgelopen maandag in Provinciale Staten gehouden werd.

De omgevingswet vormt de basis voor alle ontwikkelen in onze fysieke leefomgeving, die integraal beheerd moet gaan worden. Alle provincies en gemeenten moeten hierbij hun eigen omgevingsvisie maken.

Waar alle andere politieke partijen meteen hun visie weergaven voor hoe onze provincie er in 2050 op het gebied van klimaatverandering, bodem/water/lucht, biodiversiteit, economische transitie, energietransitie, mobiliteit en verstedelijking uit zou moeten zien, stond het CDA eerst stil bij de bedoeling van de omgevingswet: verantwoordelijkheden neerleggen op het laagst mogelijk niveau. Het CDA wil dat de provincie met gemeenteraden en waterschappen als gelijkwaardige partners werkt aan een mooie leefbare provincie waarin men kan wonen, werken en recreëren. Gemeenten in een regio werken nu al op veel punten goed samen. Volgens het CDA moet de provincie ruimte maken voor hun plannen.

Jitske Haagsma: “Dat vraagt een cultuuromslag in de provincie, die het CDA nu in de stukken nog niet terug ziet komen. Wij vinden dat er een aanmerkelijk provinciaal belang in het geding moet zijn, voordat wij vanuit Haarlem bepalen waar gemeenten zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld bij woningbouw zou de provincie het veel makkelijker moeten maken om ook buiten het stedelijk gebied te bouwen. Ook zou de provincie zich veel dienstbaarder kunnen opstellen richting gemeenten door eraan bij te dragen dat er daadwerkelijk woningen gebouwd gaan worden op al beschikbare woningbouwlocaties.”

In november wordt gestemd over alle moties die tijdens het debat door de partijen zijn ingediend. In december wordt het Koersdocument voor de provinciale Omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten. Het CDA zal dit stuk uiteraard beoordelen op het vertrouwen en loslaten richting de gemeenten en de ruimte voor elke regio. Geef de gemeenten het vertrouwen dat ze verdienen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.