09 november 2020

Spreektekst fractievoorzitter Dennis Heijnen Algemene Beschouwingen 2020 Provinciale Staten

Algemene beschouwingen 2020

De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen, plaatsen, ervaringen. Het zijn gevoelens
van liefde, vreugde, verbinding, begrip en plezier.

Voorzitter, in de tijden van corona wordt dit extra duidelijk. Het valt velen van ons zwaar. Sommigen
hebben hun baan verloren of zien hun bedrijf op de rand van de afgrond staan. Anderen werken iedere
dag thuis of hebben door Corona als politieagent, boa, verpleger of onderwijzer een hele andere baan dan
vorig jaar. Velen missen het wekelijks bezoekje aan hun ouders, kinderen of kleinkinderen. Horeca,
theaters en bioscopen zijn dicht. En thuiszitten is helaas voor teveel mensen verschrikkelijk door huiselijk
geweld of slechte woonomstandigheden.

Objectief gezien doen we het best goed, de overheid springt financieel bij. Ook hier in de provincie
hebben we 110 miljoen euro aan corona gerelateerde middelen vrijgemaakt. Maar hoeveel geld we er
ook tegenaan gooien, het vervangt nooit het gevoel van verbinding, van samen zijn. De mooiste dingen in
het leven zijn immers geen dingen.

Voorzitter, die uitspraak bracht mij aan het denken over onze provincie. Op velen momenten hebben we
onze complimenten uitgesproken voor het bestuur, de ondersteuning en voor onze ambtelijke
organisatie. Van hen wordt, net als van velen, in deze tijden een extra inspanning gevraagd. Ik zie een
betrokken provinciebestuur bij voedselbanken, culturele instellingen, gemeenten in financiële problemen
en andere organisaties. Complimenten daarvoor.

Er is echter nog 1 groep die, onbetaald, een grote inspanning pleegt ten behoeve van de provincie en dat
zijn onze vrijwilligers: 13.500 vrijwilligers in het groen, 80 in het Huis van Hilde en ongeveer 560 in de
buurtbussen. Een groep betrokken mensen, in meerderheid 65+. Een groep voor wie de aard van het
vrijwilligers werk door Corona is veranderd en die het contact met anderen waarschijnlijk missen. Een
groep die we ook na de corona tijden aan ons willen blijven binden. Het CDA ziet vrijwilligerswerk als één
van dé bindmiddelen in de samenleving. In deze Corona tijd willen we daarom ook nogmaals extra onze
waardering uitspreken. Ik heb daarvoor de volgende motie die ik samen met de ChristenUnie, PvdA, SP en
GroenLinks indien. Het dictum luidt:

Verzoek het college van GS:
- provinciale vrijwilligers een hart onder de riem te steken en waardering te betonen voor hun inzet
in deze uitdagende COVID-19 tijden;
- te onderzoeken welke manier hiervoor het beste past en dit terug te koppelen aan Provinciale
Staten. En gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, verbinding is juist nu cruciaal. Het lontje van mensen lijkt steeds korter te worden. Het nieuws
laat grote tweespalt zien in de Verenigde Staten. Maar ook dichtbij, aanslagen, racistische uitingen,

inperking van godsdienstvrijheid, complottheorieën, opzettelijke beledigingen. Waar zijn we mee bezig?
Natuurlijk moet iedereen kunnen zeggen wat hij denkt en kunnen zijn wie hij of zij is. Daar staan we pal
voor. Maar soms is het goed ook even te denken wat jouw acties voor gevolgen hebben voor de ander.
Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Juist nu in deze onzekere tijd waar we snakken naar verbinding.

Voorzitter, terug naar onze provinciale begroting. Onzekere tijden zijn het ook voor de provincie. En dat
zien we ook terug in de begroting waarvan we nu al weten dat er op onderdelen flink van afgeweken gaat
worden. De begroting is verder een helder stuk en op onderdelen heeft deze onze volledige steun, zoals
de extra inspanningen voor cultuur, economie, toegankelijkheid en diversiteit. En voorzitter, hoewel het
proces rondom de RES die bij veel mensen nog niet erg leeft en er nog veel draagvlak gecreëerd zal
moeten worden om de duurzame maatregelen daadwerkelijk te realiseren, staan wij achter het doel om
een noodzakelijke duurzame stap vooruit te zetten. Ook wil ik nogmaals waardering en dank uitspreken
voor de toezegging de POP-3 gelden te voorzien van provinciale cofinanciering zodat het Europese geld
benut kan worden voor het plattelandsontwikkelingsprogramma in Noord-Holland.

Graag wil ik oproepen om balans te brengen in de uitvoering van vele maatregelen. Balans tussen natuur
en economie, recreatie, werkgelegenheid en balans tussen stad en platteland. Neem bijvoorbeeld het
stikstofbeleid. Een hoofdpijndossier, waarvan we erkennen dat er wat moet gebeuren om kwetsbare
natuur te beschermen. Tegelijkertijd zien we een enorme impact op de industrie en agrarische bedrijven.
Uitkopen, verplaatsten, opdoeken lijkt voor sommige de enige oplossing, waarbij het onduidelijk blijft of
dit nu daadwerkelijk een oplossing biedt voor betere groei van stikstofgevoelige planten. En dat doet
ongelofelijk veel pijn, juist voor de kleinschalige familiebedrijven die ziel en zaligheid in het bedrijf hebben
zitten. Afgelopen week is van Rijkswege opnieuw een opkoopregeling aangekondigd die door de provincie
uitgevoerd moet worden. Daar is veel onrust over ontstaan omdat er een beroepsverbod in de regeling is
opgenomen. Kan de gedeputeerde daar een toelichting op geven.

Verder vraag het CDA aan GS om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in bij de oplossing van het
stikstofdossier. En het CDA vraagt GS om verder te kijken dan bedrijven op te doeken. Er zijn technieken
en innovatieve oplossingen die stikstofbronnen kunnen reduceren of wegnemen, zoals een
ammoniakfilter. Innovaties die mogelijk voor velen de pijn kunnen verzachten en leiden tot een
substantiële afname van de stikstofuitstoot en daarmee tot een betere situatie voor de stikstofgevoelige
habitats in de Natura 2000 gebieden. Voor het realiseren van testopstellingen en certificering van deze
innovaties is beleid en passende subsidie nodig. Door hier als provincie op in te zetten, is veel te bereiken
in het stikstofdossier. Ik heb daarom de volgende motie met het dictum:

Verzoekt het college GS om:
- Te onderzoeken of bestaande innovatiefondsen in Noord-Holland op korte termijn voldoende
toegankelijk gemaakt kunnen worden voor stikstofinnovaties die als doel hebben stikstof te
reduceren of weg te nemen;
- Indien bestaande fondsen op korte termijn niet kunnen worden aangepast te onderzoeken of er
een nieuw fonds kan worden opgezet gericht op verdere ontwikkeling van stikstofinnovaties en
het uittesten en laten certificeren van kansrijke stikstofinnovaties;
- Bij de eerste begrotingswijziging een terugkoppeling te geven aan PS.
En gaat over tot de orde van de dag.

Naast stikstofreductie, is de afronding van het NNN een grote uitdaging voor deze provincie. Het CDA is
blij dat er een verkenningsjaar is en dat er pilots zijn uitgezet om agrarisch natuurbeheer binnen NNN ook
in de toekomst te behouden. Wij maken ons echter zorgen over het feit dat er nog veel onduidelijkheid is
over financiële gevolgen van diverse regelingen die beschikbaar zijn in de pilotgebieden. Als de huidige
gebruikers van gebieden die omgezet moeten worden naar natuur geen financiële duidelijkheid krijgen is
het voor hen moeilijk om stappen te zetten en beslissingen te nemen. Dit vertraagt de aanleg van NNN.
Wanneer wordt meer financiële duidelijkheid verwacht voor verdere uitwerking van de pilots agrarisch
natuurbeheer in het verkenningsjaar? Graag een toelichting van de gedeputeerde.

Voorzitter, een ander thema dat vaak terugkomt in onze algemene beschouwingen is wonen. Naast de
coronacrisis en stikstofcrisis hebben we ook een wooncrisis, er heerst woningnood met alle gevolgen van
dien. Er is tijdens het debat over de omgevingsverordening veel over gezegd, niet in de minste plaats door
het CDA. De balans moet terug en we moeten veel meer bouwen voor al die starters, ouderen en
gezinnen die een betaalbare geschikte woning zoeken. Ik zie dat inmiddels veel partijen in Den Haag dat
ook in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan en dat deze partijen bereid zijn hiervoor naar veel meer
locaties te kijken dan nu vanuit deze provincie toegestaan. Na ingrijpen van Den Haag kan er echt veel
meer dan u nu denkt zeg ik nog maar even tegen de heer Voskuil (PvdA)! Maar het is teleurstellend
voorzitter dat Haags ingrijpen nodig is, omdat lokale overheden er niet uitkomen samen en deze provincie
er nu niet voor kiest de woningnood aan te pakken.

Voorzitter, ik kom nog even terug op de beide ‘Coronamoties’ van 10 en 100 miljoen. Er zijn op dat vlak
nog een aantal aandachtspunten:
Eerder vroegen wij aandacht voor de situatie van de dorpshuizen. Gedeputeerde Loggen heeft
daarop een gesprek gevoerd met de vereniging van dorpshuizen. Hij gaf destijds (voor de zomer)
aan dat de dorpshuizen op korte termijn geen grote financiële problemen zagen, maar hij zei toe
op vragen van mijn fractie de vinger aan de pols te houden. Inmiddels zijn de dorpshuizen door
deze tweede golf opnieuw hard geraakt en melden ze, ook in de pers, dat het water aan hun
lippen staat. Heeft de gedeputeerde opnieuw contact gehad met de dorpshuizen? Zo ja, wat was
hun boodschap en wat gaat hij daaraan doen? En zo nee voorzitter wil de gedeputeerde dat op
zeer korte termijn doen en de resultaten terugkoppelen aan PS, met daarbij een overzicht van
mogelijkheden wat de provincie zou kunnen doen?

Over de invulling van de 100 miljoen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het
CDA van mening dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden dan nu. 100 miljoen is voor de
provincie een hoop geld, maar voor de totale opgave voor de energietransitie een druppel op de
gloeiende plaat. We kunnen hier niet alles doen en ik roep GS daarom op om in de volgende
tranches duidelijke keuzes te maken waar de 100 miljoen het beste tot z’n recht komt.

Voorzitter, een ander belangrijk thema voor mijn partij. Wij vinden het belangrijk dat ook de komende
jaren weer wordt ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid in onze provincie. Als een goede
infrastructuur daar aan bij kan dragen dan is dat wat ons betreft de investeringen waard. Vanuit dit
perspectief vinden wij ook de verbinding A8-A9 van belang die onder andere bij zal dragen aan de
verkeersveiligheid in Krommenie en Assendelft. Wij kijken uit naar de uitkomsten van de studie naar een
verdiepte verbinding en hopen in 2021 knopen te kunnen doorhakken.

Tot slot voorzitter hoop ik van harte dat 2021 vooral weer het jaar mag worden waarin er opnieuw ruimte
is voor verbinding met mensen, plaatsen en ervaringen. Dank u wel!

Dennis Heijnen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.