06 oktober 2020

Spreektekst Wilma van Andel Regionale Energiestrategieën

Voorzitter,

Als CDA hebben we over de RES-sen een aantal zorgpunten. Met Forum voor Democratie dienen we een motie in over het informeren van alle Noord-Hollanders. En met de VVD dienen we een motie in over ander energievormen. Zelfs als beide RES-sen helemaal slagen, wekken we nog maar 10% van het energieverbruik op van wat we in Noord Holland verbruiken. Zoveel levert het dus helaas niet op. Het is daarom belangrijk dat er ingezet wordt op innovatie met allerlei verschillende technieken, als we de uitstoot van broeikasgassen willen stoppen.

Als eerste die vraag: In de concept omgevingsverordening en de regeling is een achterdeur ingebouwd waardoor binnen de MRA voor de plaatsing van windturbines van alle criteria afgeweken kan worden door er een windenergiegebied van te maken. het CDA is daarbij blij dat het criterium dat er sprake moet zijn van aantoonbaar lokaal draagvlak, wordt meegenomen. Is het aan de gemeente om dit aantoonbaar te maken of aan een andere partij? En wanneer een windenergiegebied vlakbij een gemeentegrens komt, zal er dan met BEIDE gemeenten afstemming plaatsvinden voordat GS toestemming geeft om af te wijken van de 600 meter grens, de criteria over rotordiameter en de hoogte van de windturbine?

Dan een motie met als titel: “maak effecten duurzame energieprojecten transparant” . Hiermee willen we als CDA aandringen om de effecten van alle projecten veel scherper te krijgen. We weten nu gewoon niet wat projecten kosten, wat ze opleveren, hoeveel CO2 ze besparen, wat het effect is op ecologie etc. etc. We maken ons als CDA bijvoorbeeld zorgen over de enorme hoeveelheden vruchtbare grond die vol gelegd kan gaan worden met zonnepanelen. Als er geen zon meer bij de grond komt, kunnen er geen planten groeien en hebben insecten en andere dieren geen schijn van kans. Daarom moeten ook die ecologische effecten veel duidelijker worden in het vervolgproces. Het dictum van deze motie luidt:

  • Provinciale Staten hebben de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES-sen: Pleeg inspanning om de informatie over de effecten in termen van kosten, CO2 reductie, ecologische effecten, landschappelijke effecten en effect op leefbaarheid zoveel mogelijk beschikbaar te krijgen voor politieke behandeling van de definitieve RES 1.0.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.