29 september 2023

Statenlid Koning: Niet uit te leggen dat Schiphol wel een vergunning krijgt en de PAS-melders nog steeds niet

CDA Noord-Holland vindt het van groot belang dat er op korte termijn een oplossing komt voor de PAS-melders, interimmers en vrijgestelde bedrijven. ,,Het is niet uit te leggen dat Schiphol wel wordt gelegaliseerd en de PAS-melders niet, vindt Willemien Koning, Statenlid voor het CDA in Noord-Holland. ,,De PAS-melders verkeren al jaren in grote onzekerheid en zijn in veel gevallen de wanhoop nabij. De overheid heeft steeds beloofd dat er een oplossing komt voor hun situatie omdat de PAS-melders volgens de geldende regels hebben gehandeld. Tot op heden komt de overheid haar belofte niet na. Van de circa 3000 PAS-melders hebben nog slechts enkele bedrijven een vergunning ontvangen.

Schiphol heeft afgelopen week een vergunning verkregen door extern salderen. Schiphol heeft zelf stikstofruimte opgekocht bij agrarische bedrijven en aan de hand daarvan nu een milieuvergunning van het Rijk ontvangen. ,,Ten eerste is dit onwenselijk omdat NH3 uitstoot van ammoniak uit de landbouw nu wordt omgezet in NOx, stikstof uit verkeer en industrie, wat veel moeilijker afbreekbaar is,‘’ zegt Statenlid Willemien Koning. ‘’Verder vragen wij ons af waarom bij Schiphol de toekenning van een vergunning wel wordt toegestaan en waarom de provincie tot op heden geen stikstofruimte mag opkopen en beschikbaar stellen aan PAS-melders? In dat laatste geval is er ook sprake van extern salderen dus waarom zou dat niet kunnen? Het lijkt of er met twee maten wordt gemeten. Daar moet snel verandering in komen.’’

De provincie had het plan om 20 agrarische bedrijven op te kopen die wilden stoppen en met de stikstofruimte van deze bedrijven zouden 70% tot 80% van de PAS-melders gelegaliseerd worden. ,,Dat zou een goede oplossing zijn geweest,, zegt Willemien Koning. Gedeputeerde Rommel heeft dat vorig jaar zelf aangekondigd in een vergadering van Provinciale Staten. ‘’Dat plan is echter nog steeds niet uitgevoerd en als reden wordt genoemd dat er sprake zou zijn van staatssteun. Wij vinden dat vreemd en onbegrijpelijk. Het CDA wil dat de provincie zich inzet om het plan alsnog uit te voeren om de PAS-melders te legaliseren.’’ Maandag tijdens de vergadering van Provinciale Staten zal Willemien Koning dit aan de orde stellen en diverse vragen voorleggen aan Gedeputeerde Staten.  

 

De vragen die komende maandag gesteld gaan worden zijn de volgende: 

 1. Wat zijn de exacte redenen dat dit plan van de provincie voor legalisatie van PAS-melders tot op heden niet is uitgevoerd?
 2. Wij hebben onlangs vernomen dat een van de oorzaken van het niet uitvoeren zou zijn dat er sprake zou zijn van staatssteun. Als dat zo is waarom kan de landelijke overheid dan wel stikstofruimte kopen/vrijmaken voor het legaliseren van pas-melders en de provincie niet?
 3. Geldt de legalisatie door het Rijk dan niet als staatssteun?
 4. Kunt u ons de documenten van het Rijk of van de Europese Unie doen toekomen waaruit blijkt dat het plan van de provincie niet door kon gaan omdat sprake zou zijn van staatssteun?
 5. In onze ogen is er sprake van rechtsongelijkheid als de landelijke overheid wel stikstofruimte kan geven aan PAS-melders en de provincie niet. Kunt u nogmaals bij het Rijk en/of bij de Europese Unie een aanvraag indienen om het plan alsnog door te laten gaan?
 6. Boeren kunnen onderling extern salderen. In de praktijk blijft er dan vaak stikstofruimte over bij de stoppende partij omdat de opkoper niet alles nodig heeft. Kan er met spoed een stikstofbank opgericht worden waar de resterende stikstof in opgenomen kan worden?
 7. Wanneer kunt u dat geregeld hebben?
 8. Is de provincie van plan om op korte termijn stikstofruimte bij (agrarische)bedrijven die stoppen te gaan opkopen? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u dan ook de restpartijen opkopen die overblijven na extern salderen? Zo nee, waarom niet?
 10. Wanneer is de provincie in staat om stikstofruimte te vergunnen aan PAS-melders?
 11. Krijgen de PAS-melders vanaf heden prioriteit bij het beschikbaar stellen van stikstofruimte? Zo nee waarom niet?
 12. Heeft de provincie een rol gespeeld bij de stikstofvergunning voor Schiphol en zo ja welke rol heeft de provincie gespeeld.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.