17 november 2020

Uitnodiging digitale ALV CDA Noord-Holland op 21 november 2020 en belangrijke informatie over de ingediende amendementen voor het verkiezingsprogramma

Algemene Leden Vergadering CDA Noord-Holland

Programma van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur.

Ondanks de op dit moment nog geldende beperkingen proberen wij de politiek zo dicht mogelijk bij u te brengen. Als bestuur van CDA Noord-Holland willen wij u graag op de hoogte brengen van alle belangrijke zaken die er momenteel spelen, deze met u delen en bespreken. Ook deze Algemene Ledenvergadering wordt digitaal gehouden en wel op zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur.

Om hieraan deel te kunnen nemen, dient u zich in te schrijven via de volgende link: klik hier.
U kunt zich aanmelden tot en met 19 november 2020. Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 20 november 2020 de link in uw mailbox.

Concept programma

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. In memoriam
 5. Begroting 2021
 6. Algemeen bestuur: Wij nemen afscheid van Frank Frowijn en Diana Dekker als Algemeen bestuursleden. Frank Frowijn wordt in de regio IJmond opgevolgd door Marianne Hekman. Diana Dekker wordt in de regio Wesfriesland opgevolgd door Rick Nooij.
  Ook nemen wij afscheid van Petra de Groot als secretaris en vragen wij de leden om Judie Kloosterman te benoemen tot secretaris van het dagelijks bestuur.
 7. Tweede Kamerverkiezing met o.a. vaststellen staartlijsten en amendementen op het verkiezingsprogramma
 8. Verkiezing voorzitter CDA Noord-Holland
 9. Sluiting
   

Documenten
Hier vindt u de begroting 2021, welke op de ALV aan de leden wordt voorgelegd.
Hier vindt u de notulen van de ALV gehouden op 14 september 2020.
Hier vindt u de staartlijsten voor de kieslijst van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Hier vindt u de amendementen voorzien van een preadvies.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de agenda en de onderwerpen. U kunt deze vragen voor de vergadering schriftelijk/elektronisch stellen, over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. Hiervoor kunt u contact opnemen via koekkoekl@noord-holland.nl, via noord-holland@cda.nl of uw vraag in het aanmeldformulier stellen.
 

Belangrijke informatie over de ingediende amendementen voor het verkiezingsprogramma en de bespreking hiervan

Voor het verkiezingsprogramma hebben gemeentelijke afdelingen de mogelijkheid gehad om hun amendementen (wijzigingsvoorstellen) bij de provinciale afdeling in te dienen. Het Provinciaal Bestuur mag maximaal 50 amendementen indienen bij het partijbureau. Er zijn veel amendementen ingediend en daarom heeft het bestuur een procedure vastgesteld voor de inhoudelijke bespreking van deze amendementen.

Alle amendementen zijn voorzien van een preadvies door het bestuur, inclusief een proces voor het vervolg. Dit betreffen:

 • amendementen waarbij staat ‘overnemen’ worden niet meer behandeld tijdens de ALV, tenzij daarom wordt verzocht bij het bestuur: noord-holland@cda.nl (tot uiterlijk 19 november om 21.00 uur).
 • amendementen waarbij staat ‘gewijzigd overnemen’ worden niet meer behandeld tijdens de ALV, tenzij daarom wordt verzocht bij het bestuur: noord-holland@cda.nl (tot uiterlijk 19 november om 21.00 uur)
 • amendementen waarbij staat ‘ontraden' worden behandeld tijdens de deelsessies op donderdag 19 november vanaf 20.00 uur. Indien deze tussen de 50% en 67% (2/3 deel) van de stemmen van de aanwezige leden in de deelsessie krijgen dan worden deze bij de ALV ter stemming gebracht.
 • amendementen waarbij staat ‘bespreken’, wordt het gesprek met de leden gevoerd tijdens de deelsessies op donderdag 19 november vanaf 20.00 uur. Deze amendementen worden niet besproken tijdens de ALV.
 • amendementen waarbij staat ‘tekstueel’; deze worden doorgeleidt naar het partijbureau en worden niet besproken.

Bespreking van de amendementen in deelsessies op donderdag 19 november:

De amendementen worden per thema besproken op donderdag 19 november 2020. U kunt de amendementen en het preadvies hier vinden. U ontvang uiterlijk 19 november de link(s) om deel te nemen aan de sessie(s). Er zijn vier sessies georganiseerd:

Van 20.00-21.00 uur:
Hoofdstuk 1 van het verkiezingsprogramma: Thuis
Hoofdstuk 4 van het verkiezingsprogramma: Een dienstbare en beschermende overheid

Van 21.00-22.00 uur:
Hoofdstuk 2 van het verkiezingsprogramma: Een sterke samenleving
Hoofdstuk 3 van het verkiezingsprogramma: Een eerlijke economie

U kunt zich opgeven voor één of meerdere deelsessies via de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1WQSakdrCIH_BVTwkNI0l9MQDH6pGFLEIVbgec2WZ1T4

Bij de bespreking heeft de indiener (of vertegenwoordiger daarvan) de gelegenheid om het amendement in 30 seconden toe te lichten, vervolgens heeft het bestuur de gelegenheid het preadvies toe te lichten en is er ruimte voor een kort debat waarna stemming zal plaatsvinden.

Hier zijn de volgende mogelijke uitkomsten:

 1. Het amendement haalt minder dan 50% van de stemmen van de aanwezige leden in de deelsessie: het amendement is daarmee afgewezen en wordt verder niet meer besproken.
 2. Het amendement haalt tussen de 50% en 67% (2/3 deel) van de stemmen van de aanwezige leden in de deelsessie: deze amendementen worden in stemming gebracht op de ALV van zaterdag 21 november.
 3. Het amendement haalt meer dan 67% van de stemmen van de aanwezige leden in de deelsessie: het amendement wordt ‘overgenomen’ en wordt verder niet meer besproken.

Indien het maximale aantal van 50 amendementen wordt benaderd dan houdt het bestuur het recht om amendementen uit categorie c opnieuw ter stemming te brengen tijdens de ALV op zaterdag.

Procedure voor de amendementen tijdens de ALV van zaterdag 21 november 2020:

Bij de ALV worden alleen de volgende amendementen besproken:

 1. Amendementen die tussen 50% en 67% van de stemmen hebben gehaald van de aanwezige leden tijdens een deelsessie op donderdag 19 november;
 2. Amendementen die meer dan 67% van de stemmen hebben gehaald van de aanwezige leden tijdens een deelsessie op donderdag 18 november, wanneer er meer dan 50 amendementen op ‘overnemen’ staan;

Amendementen waarbij staat ‘overnemen’ of ‘gewijzigd overnemen als dit uiterlijk 19 november is verzocht bij het bestuur.

Wat staat er verder op het programma bij de ALV

Verkiezing secretaris CDA Noord-Holland
Het bestuur van het CDA Noord-Holland draagt Judie Kloosterman voor aan de leden om te benoemen als secretaris van het CDA Noord-Holland. Voor deze vacature is een profielschets opgesteld, de vacature is opengesteld, de vertrouwenscommissie is bij elkaar gekomen, heeft een gesprek met haar gehouden en draagt haar graag voor aan de leden.

Judie Kloosterman is een ervaren bestuurder. Naast haar lokale bijdrage in de gemeente Uitgeest wil zij ook op een hoger en breder niveau haar steentje kan bijdragen aan de doorontwikkeling van het CDA. Vooral een vitaal en goed werkende provinciale afdeling en het verbeteren van de vitaliteit van de gemeentelijke afdelingen staan bovenaan. Judie is goed betrokken bij het CDA. Zij is onder andere wethouder geweest in Uitgeest. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 19 november 2020 om 21.00 uur via noord-holland@cda.nl.

Verkiezing voorzitter CDA Noord-Holland

Het bestuur van CDA Noord-Holland draagt Daan Versteeg voor aan de leden om hem te benoemen tot voorzitter van het CDA Noord-Holland. De vertrouwenscommissie, onder leiding van Marc Haverkamp, heeft digitaal kennisgemaakt met Daan Versteeg. Tijdens het gesprek van circa drie kwartier heeft de commissie de kandidaat getoetst aan het de profielschets die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 8 juni 2020.
Conclusie van de commissie: “Daan Versteeg is de beste kandidaat die de provincie mag wensen. Als afdeling mag je in je handen knijpen dat iemand met zo’n bulk aan ervaring, betrokkenheid en inzet zich kandidaat heeft gesteld. De kandidaat voldoet aan de gestelde profielschets. Met Daan krijgt CDA Noord-Holland een daadkrachtige voorzitter.” Wilt u meer weten over Daan Versteeg en waarom hij zich kandidaat heeft gesteld? Lees dat hier.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 19 november 2020 om 21.00 uur via noord-holland@cda.nl.

Naast bovenstaande voordrachten nemen wij binnen het algemeen bestuur afscheid van Frank Frowijn en Diana Dekker en verwelkomen wij Marianne Hekman en Rick Nooij. Ook de Tweede Kamerverkiezing met o.a. het bekrachtigen van de kandidatenlijst, staartlijsten en amendementen op het verkiezingsprogramma staan op het programma. Kortom een mooie ochtend om bij aanwezig te zijn, waar ook veel belangrijke besluiten genomen worden.

Inschrijven voor de digitale ALV

Voorafgaande aanmelding is vereist om deel te kunnen nemen aan de ALV. U kunt zich aanmelden voor de digitale ALV via de volgende link: klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.