04 mei 2020

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon april 2020

Corona

Vanwege de coronamaatregelen zijn in maart zowel de fractie- als de raadsvergadering uitgesteld. Toen bleek dat de maatregelen langer zullen voortduren, is vanuit de griffie bezien of het mogelijk was digitaal te vergaderen. Dit heeft tot digitale vergaderingen geleid in april. Toen ook duidelijk werd dat door wijziging in de wetgeving digitale besluitvorming mogelijk was, is besloten de raadsvergadering van maart digitaal in te halen op 16 april. De reguliere vergadering van 23 april (met uitloop) op 28 april is daarop digitaal gevolgd. Doordat presidium, spreekuur en raadsvergaderingen tweemaal digitaal plaatsvonden in twee weken tijd, hebben tussentijds de fractievergaderingen digitaal  plaatsgevonden op 14 en 20 april. In die periode is ook tweemaal (digitaal) coalitieoverleg geweest. Een relatief drukke periode. De eerste ervaringen met digitaal vergaderingen zijn op zich positief (een goed alternatief), maar het is ook heel vermoeiend (en het duurt langer, zoals stemronden, zeker als die feitelijk onzinnig zijn).

Raad 26 maart (uitgesteld naar 16 april)

In deze vergadering is de kadernota Veiligheid vastgesteld. Een nota die duidelijk nog uitwerking behoeft. Vanuit de fractie is aandacht gevraagd voor eventueel benodigde extra capaciteit voor handhaving, ook op het gebied van handhaving van bestemmingsplannen. In een later stadium zullen we in de raad hierover nog de discussie hebben.

Het bestemmingsplan voor de camping Waddenzee is vastgesteld. Ruimtelijk heeft de camping meer ruimte nodig om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en om te komen tot een kwaliteitsslag. Omdat dit past binnen de uitgangspunten van ons recreatieve beleid en ruimtelijk geen sprake is van een onevenredige inbreuk voor de omgeving, is met dit plan ingestemd. Dit geldt ook voor de bouw van een aantal woningen aan de Westerweg te Nieuwe Niedorp, hoewel wel schoorvoetend. We hebben ingestemd, omdat een meerderheid van de raad met dit plan ging instemmen. Schoorvoetend, omdat we behoefte hebben aan een discussie over waar  we wel en waar we niet bouwen. In dit geval ging het om een stukje open gebied aan de rand van het dorp. Met betrekking tot een andere plek in het dorp hebben wij in verkiezingstijd aangegeven dat dat plekje open moet blijven. Geldt dat voor dit open gebiedje dan niet? Aan de Westerweg die volgens meerdere partijen ongeschikt was voor veel verkeersbewegingen (zie de discussie over de huisvesting van tijdelijke medewerkers op Westerweg 27). Maar blijkbaar was dit voor de meerderheid van de raad geen beletsel voor de bouw van 4 woningen. Onze bezwaren waren ons inziens niet zwaarwegend genoeg om tegen te stemmen.

Dit gold wel voor de vestiging van een autoverkoopbedrijf op het perceel Schelpenbolweg 33. In onze ogen is ons beleid erop gericht bij omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming om bedrijven in een lichte categorie toe te staan (cat. 1 en 2), zonder buitenopslag en geen detailhandel. Bij dit voorstel ging het om de verkoop van auto’s (detailhandel) en zou een groot deel van het erf gebruik kunnen worden voor het uitstallen van auto’s (buitenopslag). De meerderheid van de raad was met ons van mening dat dit bedrijf zich volgens ons beleid niet kan vestigen in het buitengebied. VVD en SHK waren een andere mening toegedaan.

 

 

 

Raad 23 april  

Op 23 april opnieuw voorstellen omtrent de huisvesting van tijdelijke medewerkers. Naast een gewijzigd voorstel voor het Joods Werkdorp huisvesting op het perceel Moerbeek 6.

In de raadsvergadering van 27 februari 2020 hebben wij reeds aangegeven hoe wij verzoeken, die op grond van artikel 6 aan de raad worden voorgelegd toetsen aan de voor ons geldende leidende principes: primair daar waar de arbeidsbehoefte is (agrarische bedrijven) of grootschalig, waarvoor een zekere spreiding over de gemeente is gewenst, mits voldaan wordt aan de algemene regels zoals door de raad vastgesteld op 8 oktober 2019 (w.o. oppervlakte per logiesplek, maximaal aantal bedden per slaapvertrek en oppervlakte voor recreatieve voorzieningen (artikel 2)). Algemeen kader is de vraag of e.e.a. ruimtelijk aanvaardbaar is.

Joods Werkdorp

In de raadsvergadering van 27 februari hebben wij positief gereageerd op een eerder principeverzoek. Ten aanzien van de eerdere verzoeken betrof het thans minder tijdelijke medewerkers (160). Dit verzoek volgde op het resultaat van het eerdere debat, waarin VVD en SHK aangeven open te staan voor huisvesting van maximaal 160 personen.

Wat waren en zijn ook al weer onze overwegingen? De locatie heeft een gemengde bestemming (locatie van bestaande en beoogde bebouwing) en een agrarische bestemming. De gemengde bestemming van het bestaande gebouw maakt veel vormen van gebruik mogelijk. Ook vormen van gebruik waarbij ter plaatse mensen zouden kunnen worden gehuisvest (sociaal medisch) in het bestaande gebouw, met de daarbij behorende verkeersstromen.

Het is al jaren niet mogelijk gebleken om te komen tot een rendabele exploitatie van het gebouw, waarbij het behoud van het pand als rijksmonument is gewaarborgd en waarbij ruimte aanwezig is voor het onder de aandacht brengen van de historische betekenis van deze locatie. Dit plan biedt wat ons betreft de mogelijkheid invulling te geven aan de historische betekenis van het pand.

Tijdens de discussie bleek dat de huisvesting niet zal plaatsvinden in het hoofdgebouw, daarin komen wel voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van de tijdelijke medewerkers (denk bijvoorbeeld aan een recreatieruimte e.d.). Het hoofdgebouw krijgt daarnaast een functie als herinneringscentrum. Aan onze principemedewerking hebben wij een aantal voorwaarden verbonden, vooral met het oog op een goede borging van verenigbaarheid van beide functies en het gebruik als herinneringscentrum, de exploitatie daarvan en het behoud van het gebouw.

De meerderheid van de raad stemde in. Het college kan nu samen met de ontwikkelaar en de omgeving de plannen verder uitwerken. Uiteindelijk zal de raad de bestemmingsplanwijziging nog moeten vaststellen.

Een motie van GL om een alternatieve plek op een bedrijventerrein te zoeken voor deze ontwikkeling (ruil van eigendom?) kreeg alleen steun van GL en Anders!.

 

 

 

Moerbeek 6

Het verzoek betrof de huisvesting van 40 tijdelijke medewerkers op het perceel Moerbeek 6 (voor 20 jaar). De arbeidsbehoefte is door de ABC commissie vastgesteld. Daarmee lijkt dit verzoek in overeenstemming met het beleid. Echter, de arbeidsbehoefte is aanwezig op het nabijgelegen perceel nummer 10.  De accommodatie is al gerealiseerd (de vergunning is ingetrokken omdat deze met een verkeerde procedure was verleend) en staat dus feitelijk op de verkeerde plek. De ABC commissie gaf in haar advies aan dat zij zich zou kunnen voorstellen vanuit agrarisch oogpunt dat de huisvesting wordt toegestaan. Moerbeek 6 en 10 zijn ook in handen van hetzelfde agrarische bedrijf.  Tegen de  accommodatie op de huidige plek bestaan  ruimtelijk gezien geen overwegende bezwaren. Binnen het  buurtschap Moerbeek bestaan bezwaren tegen de huisvesting, maar gelet op de aard van die bezwaren maakt het niet uit of de accommodatie wordt gerealiseerd op nummer 6 of  op nummer 10.   Gelet op de locatie in het buitengebied, de verspreid liggende bebouwing in de omgeving en het feit dat leidend principe is huisvesting  bij de agrarische bedrijven daar waar de arbeidsbehoefte is , achten wij de huisvesting ruimtelijk aanvaardbaar. Wel hebben wij een aantal randvoorwaarden aan het college meegegeven, onder andere op het gebied van voorkomen van overlast (exploitatievergunning) en een milieuverantwoorde afhandeling van afvalwater. De meerderheid van de raad stemde in met dit principeverzoek.

Uitloopvergadering 28 april

Gebiedsplan (= deelstructuurvisie) Wieringermeer

Voor lag het voorstel om de procedure van de gebiedsvisie voor de Wieringermeer te beëindigen en de resultaten van dit traject te betrekken bij de actualisatie van de omgevingsvisie. Op 25 juni 2019 heeft deze raad een amendement vastgesteld met de opdracht aan het college om -zoals door ons verwoord- meer draagvlak te verkrijgen voor de gebiedsvisie. In de in 2016 vastgestelde omgevingsvisie is aangegeven in welke richting Agriport zich zou mogen ontwikkelen.  Onze fractie heeft genoemd amendement niet mede ingediend omdat in het amendement was vastgelegd dat het zoekgebied werd verkleind tot 750 ha. Dat onderdeel van het amendement bemoeilijkte de uitvoering van de opdracht aan het college en volgens ons is dat ook gebleken. Toch zijn we wel akkoord gegaan met het amendement omdat de oppervlakte van 750 ha redelijk overeenkomt met de ontwikkelingsrichting, zoals die in de huidige omgevingsvisie is opgenomen. Gelet op een aantal samenhangende ontwikkelingen (bladzijde 3 van het voorstel) , stelde het college voor de procedure van het gebiedsplan te beëindigen. De raad heeft daarmee ingestemd. Wij hebben er nog wel op gewezen dat materieel de huidige omgevingsvisie  met de daarin aangegeven ontwikkelingsrichting voor Agriport van kracht blijft. Het college gaat dan ook verder met reeds lopende verzoeken, die ook al in juni 2019 actueel waren.

 

Eerste bestuursrapportage 2020

Deze rapportage kent een grote plus door met name een aantal incidentele meevallers. Wat de waarde hiervan is, zal moeten blijken gelet op de huidige coronacrisis. Mogelijk hebben wij dit ruime overschot hard nodig om tegenvallers door de huidige crisis goed op te kunnen vangen. De raad heeft de rapportage unaniem vastgesteld.

 

 

Motie  zienswijze provinciale omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp Omgevingsverordening vanaf 18 februari 2020 ter inzage gelegd, waarbij zienswijzen ingediend konden worden tot vrijdag 10 april 2020 (deze termijn is met enkele weken verlengd vanwege de coronacrisis). Meerdere gemeenteraden, waaronder de gemeenteraad van Hollands Kroon hebben in 2019 een motie aangenomen om er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat het voorontwerp van de omgevingsverordening gedurende een periode van vier maanden ter consultatie werd voorgelegd, zodat de gemeenteraden in die periode een reactie op het voorontwerp konden geven. Gedeputeerde Staten hebben deze wens van de gemeenteraden niet overgenomen. Gedeputeerde Staten zijn wel voornemens om een hoorzitting te houden voor de gemeenteraden in het najaar van 2020, voorafgaand aan de vaststelling van de Omgevingsverordening door Provinciale Staten. Die hoorzitting valt ruim buiten de zienswijzeperiode en onduidelijk is op welke wijze reacties vanuit de gemeenteraden meegenomen worden in het besluitvormingsproces. Onze fractie acht het wenselijk dat ook de gemeenteraden hun zienswijze geven richting provinciaal bestuur omtrent de inhoud van de ontwerp Omgevingsverordening. Mede door de coronacrisis was het echter qua tijd niet mogelijk om te komen tot een initiatiefvoorstel. Gelet daarop hebben wij een motie voorbereid en samen met VVD, SHK en D66 ingediend met de opdracht aan het college om het provinciaal bestuur te informeren dat de gemeenteraad van Hollands Kroon de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders van  8 april 2020 volledig onderschrijft. Deze motie is door de raad, met uitzondering van de fractie van GL ondersteund.

Motie Kernenergie

Door de fracties van VVD en OHK werd een motie ingediend om het college op te dragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van kernenergie. Dit in relatie tot de op te stellen RES. Toepassing van kernenergie is een aangelegenheid van het rijk. Recent heeft de Tweede Kamer in meerderheid (w.o. het CDA) besloten dat onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheden voor de toepassing van (nieuwe vormen van) kernenergie. Omdat de meerderheid van de raad (op grond van verschillende overwegingen) de motie niet zou ondersteunen, is deze door de indieners ingetrokken.

Fractie en raad in mei

Als het goed is, zal in mei de reguliere vergaderkalender (digitaal) worden gevolgd. Te zijner wordt dan ook bekend gemaakt wanneer de fractievergadering plaatsvindt en op welke wijze belangstellenden daaraan kunnen deelnemen.

Wij feliciteren ook langs deze weg Kees van Noorloos met het bijzondere blijk van waardering voor al zijn verdiensten.

Namens de fractie CDA Hollands Kroon

Sjaak Vriend, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.