01 juni 2020

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon mei 2020

Na een drukke maand april, waarin uitgestelde raadsvergaderingen digitaal werden ingehaald (vanwege het coronavirus) was de maand mei weer “business as usual”, maar dan wel digitaal.

Raad 28 mei

Op 28 mei vergaderde de gemeenteraad. Alle voorstellen zijn aangenomen. Voor wat betreft het beleid schulpdienstverlening is wel gevraagd meer inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van het beleid; dat inzicht is ons inziens nu onvoldoende.

De meerjarenprognose grondexploitaties gaf weinig ter zake doende discussie en de financiële verordeningen zijn gewijzigd. Daarbij heeft het college het mandaat om tot 2 ton garant te staan, maar nadrukkelijk zal de gemeenteraad, mede op ons verzoek goed worden meegenomen indien dit zich voordoet, zeker indien sprake is van garantstelling voor andere instanties dan een woningcorporatie.

Zonder discussie is extra krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van brede scholen in Hippolytushoef en Slootdorp, zijn de bestemmingsplannen voor het perceel Wallerweg nabij 17 en Zuiderweg 8 vastgesteld en is besloten een aantal (reeds verkochte) parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken.

Op de agenda stond ook het voorstel om de omgevingsvisie in overeenstemming te brengen met reeds genomen besluiten. Ook het in maart aangenomen amendement bij het programma duurzaamheid om niet langer zonneakkers toe te staan op onrendabele gronden (primaat bij zon op dak). Normaliter een hamerstuk, maar door het hiervoor genoemde amendement was/is plotsklap een lopend initiatief niet meer mogelijk. Op grond van diverse overwegingen (zie bijgevoegd toelichting op amendement) hebben wij voorgesteld -samen met CU en D66- voor dit lopende initiatief een uitzondering te maken in de vorm van overgangsrecht. In onze ogen hoort dat bij behoorlijk bestuur in dit geval. Helaas was de meerderheid van de raad een andere mening toegedaan. Omdat wij genomen raadsbesluiten respecteren, hebben we vervolgens wel ingestemd met de aanpassingen in de omgevingsvisie.

Een motie omtrent de administratieve lasten voor zorginstellingen, die gepaard gaat met aanbestedingen, contracten e.d. met het doel deze te beperken, is na uitleg van het college voor nader beraad ingetrokken. Ook het college wil zoveel mogelijk de administratieve lasten beperken en met een groot aantal gemeenten wordt ook samen één lijn gevolgd, maar dat kan niet altijd. Daarmee leek de motie overbodig en deels niet uitvoerbaar, maar tot stemming kwam het dus niet.

Een motie om het kabinet op te roepen zich te houden aan de afspraken over de opvang van vluchtelingen, onder andere door 500 kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland op te nemen kreeg een meerderheid. Normaliter steunen we moties, die geen betrekking hebben op de belangen van de gemeente en/of haar inwoners principieel niet. In dit geval hebben we de barmhartigheid (de C van CDA) laten prevaleren boven dit principe en hebben wij de motie gesteund.

Namens de fractie CDA Hollands Kroon

Sjaak Vriend, fractievoorzitter

Toelichting op het amendement wijziging omgevingsvisie (zonneakkers)

In de omgevingsvisie, vastgesteld in 2016,  zijn kaders opgenomen voor zonneakkers. Deze worden, aldus de visie uit 2016,   in ieder geval toegestaan op onrendabele stukken grond. De omgevingsvisie is zelfbindend en wekt bij derden het vertrouwen dat aan initiatieven die daarin passen medewerking zal worden verleend, mits uiteraard aan alle randvoorwaarden (ruimtelijke inpassing e.d.) wordt voldaan. In juni 2018 heeft Statkraft voor een locatie nabij Zwinweg/Amsteldijk een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk traject veel tijd voor onderzoek en overleg vraagt. In december 2018 heeft de ABC-commissie op verzoek van het college advies uitgebracht over de vraag of sprake is van onrendabele grond. Vanaf dat moment vindt overleg met de provincie plaats. Bij een provinciaal akkoord kan de gemeente voor deze locatie een zogenaamd stimuleringsgebied aanvragen. Wel is aangegeven dat dit besluit genomen diende te worden genomen door het nieuwe college van GS en nadat op onderdelen het plan is aangepast.

Tussentijds heeft de gemeenteraad op 3 maart 2020 bij de behandeling van het programma Duurzaamheid in meerderheid een amendement aangenomen om volledig in te zetten op zon op dak en dat agrarische grond buiten beschouwing wordt gelaten waar het gaat om zonneparken. Dit amendement leidt tot een aanpassing van de omgevingsvisie. Dit besluit ligt thans voor.

De omgevingsvisie is in 2016 na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen. Alle tot nu toe doorgevoerde en voorgestelde wijzigingen van de omgevingsvisie zijn -voor zover wij hebben kunnen nagaan- ook het resultaat van participatietrajecten, met uitzondering van het voorliggende voorstel met betrekking tot zonneakkers.

Dit betekent dat voorafgaand aan de behandeling van het amendement geen gelegenheid is geweest om eventueel daardoor getroffen gerechtvaardigde belangen onder de aandacht te brengen, opdat dit ook werd meegewogen.

Sprake is van een wijziging van beleid. Het is niet ongebruikelijk en soms zelfs verplicht om beleidswijzigingen aan te kondigen en/of overgangsrecht op te nemen vanwege gerechtvaardigde belangen, die door die beleidswijziging worden getroffen. Soms moet zelfs bij beleidswijziging sprake zijn  van nadeelcompensatie.

Nu op basis van de huidige omgevingsvisie reeds in juni 2018 een principeverzoek is ingediend, waaraan medewerking kan worden verleend na groen licht van de provincie en dit initiatief al geruime tijd op die provinciale toestemming wacht achten wij het gerechtvaardigd, gelet op de gerechtvaardigde verwachtingen bij de initiatiefnemer dat door de gemeente medewerking zal worden verleend, te besluiten dat voor dit geval overgangsrecht geldt.

Voor zover ons bekend, is dit het enige initiatief waarbij dit aan de orde is en van precedentwerking is dan ook geen sprake. Door een uitzondering te maken wordt de strekking van het amendement ook niet onevenredig geweld aangedaan; tenslotte zou bij een eerdere provinciale toestemming wellicht al vergunning zijn verleend voor dit initiatief.

Voor alle duidelijkheid:

dit amendement ziet op het principeverzoek van juni 2018 en zoals dat nadien is aangepast in en na overleg met provincie en gemeente.

Medewerking kan uiteraard alleen worden verleend indien aan alle randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder een goede ruimtelijke inpassing wordt voldaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.