08 juli 2019

Nieuwsbrief van de fractie juni 2019

Met maar liefst 4 raadsvergaderingen was de maand juni (te) druk. Gelukkig volgt daarna het reces.

Gelet op de zwaarte van de onderwerpen hieronder een uitgebreide terugblik. Dat maakt dat we dit politieke jaar afsluiten met een lijvige nieuwsbrief.

 

Raadsvergadering 13 juni

In de raadsvergadering van 13 juni stond de behandeling van de jaarrekening centraal. Deze is door de raad vastgesteld. Dit geldt ook voor de meerjarenprognose van de grondexploitatie en de nota reserves en voorzieningen. Hieronder hetgeen wij hebben ingebracht bij de behandeling van de jaarrekening.

In 2018 is veel werk verzet, waarvoor dank aan onze organisatie. Na de verkiezingen in maart is een nieuw college aangetreden. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de voorgenomen activiteiten en doelstellingen, zoals verwoord in de begroting 2018.

Hoewel soms grote fluctuaties, kunnen we constateren dat de jaarrekening per saldo goed aansluit bij de begroting.  Het voorzichtig begroten (denk aan de begrotingsbuffer van 5 ton en het ramen van ruim 2 miljoen voor inflatiecorrectie) zien we ook terug in het uiteindelijke positieve resultaat van 5,4 miljoen, veroorzaakt door incidentele meevallers. Meevallers die overigens goed van pas komen om voor de toekomst te kunnen reserveren. Voor het weerstandvermogen streven we naar een voldoende (C). Met een stijging van 1,19 in 2017 naar 6,88 in 2018 is deze gegroeid naar uitstekend (A). We nemen daar met tevredenheid kennis van. Dit geldt ook voor de constatering door de accountant dat de gemeente een goede financiële positie kent.

De fractie van het CDA oordeelt positief over de jaarrekening HK 2018. Het hanteren van een viertal programma’s, onderverdeeld in clusters met bijbehorende acties en concrete doelstellingen geeft een duidelijk inzicht in hetgeen wij in Hollands Kroon aan maatschappelijk effecten hebben willen bereiken. Het meer concreet en SMART formuleren van doelstellingen en resultaten blijft voor ons wel een aandachtspunt.

Bij de jaarrekening 2017 heeft onze fractie nadrukkelijk gewezen op de opmerking van de accountant dat niet in alle gevallen de aanbestedingsregels zijn gevolgd, dit kan en mag gewoon niet. In 2018 zien we daarin een verbetering (nu onrechtmatigheden tot een bedrag van 5 ton in plaats van 1,7 miljoen vin 2017), maar dat moet nog beter. Bij de jaarrekening 2017 heeft de accountant gewezen op de noodzaak van een goed contractenbeheer. Het is onze fractie niet duidelijk geworden of door het college daaraan invulling is gegeven. Graag een reactie van het college.

We kunnen instemmen met het voorstel.

 

Raadsvergadering 20 juni

In deze raadsvergadering  is besloten over de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maatregelen verkeersituatie en verzakking riolering bij De Verwachting in Anna Pauwlowna, het bestemmingsplan Paadje 1 (vestiging schapenhouderij op een agrarisch bouwperceel) en de verordening rechtspositie raadsleden (naar aanleiding van gewijzigde landelijke regels). Voor wat betreft de huisvesting arbeidsmigranten lag in concept een set  beleidsregels voor, die wat ons betreft te ruim en te vaag geformuleerd waren. In overleg met de coalitiepartners is besloten een amendement in te dienen. Hieronder het amendement met toelichting. Het amendement is door de gehele raad (m.u.v. GL) aangenomen.

 

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 20 juni 2019;

Besluit:

1.       het voorgestelde besluit:

-          in te stemmen met de Nota zienswijzen bij de beleidsregels huisvesting tijdelijke werknemers;

-          de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers vast te stellen          

 

                te wijzigen in:

-          als uitgangspunten voor de vast te stellen beleidsregels te hanteren:

a.       geen huisvesting (=logiesfunctie) van tijdelijke medewerkers in (bedrijfs-)woningen, tenzij het een op het agrarische bouwperceel aanwezige tweede bedrijfswoning betreft;

b.       huisvesting op agrarische bedrijven toe te staan  tot maximaal 40 personen, voor zover uit een onafhankelijk onderzoek (ABC commissie) blijkt  dat het te huisvesten aantal personen overeenstemt met de (tijdelijke) arbeidsbehoefte van het betreffende agrarisch bedrijf en de beheerder/agrariër ter plaatse woonachtig is. In perioden dat deze voor het betreffende agrarische bedrijf noodzakelijke huisvesting gelet op de (tijdelijke) arbeidsbehoefte niet wordt benut, is het mogelijk deze huisvesting in die perioden te benutten voor de huisvesting van personen, die werkzaam zijn bij andere in de gemeente aanwezige (agrarische) bedrijven;

c.       het realiseren van grootschalige logiesgebouwen, bij voorkeur op of aansluitend aan bedrijventerreinen nabij kernen  in de gemeente, waarbij als randvoorwaarde geldt dat het aantal te huisvesten personen in totaal per kern (dus inclusief reeds vergunde grootschalige logiesgebouwen) niet meer bedraagt dan ca. 10% van de inwoners van de kern (hierbij rekenen we dus de huisvesting bij agrarische bedrijven in het buitengebied niet mee)

d.       verzoeken, die afwijken van vorenstaande uitgangspunten worden per geval beoordeeld en bij een positieve grondhouding van het college voorgelegd aan de gemeenteraad;

2.       het college op te dragen de concept beleidsregels hiermee in overeenstemming te brengen en deze in de raad van september 2019 aan de raad ter vaststelling voor te leggen en –indien nodig- ook een aangepaste Nota van zienswijzen;

3.       het college op te dragen het huidige kruimelbeleid voor de zomervakantie zodanig te wijzigen dat huisvesting (=logiesfunctie) van tijdelijke medewerkers in (bedrijfs-)woningen niet meer mogelijk is en dat zo spoedig mogelijk bekend te maken.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting

Wij constateren dat het voorliggende voorstel het resultaat is van een uitgebreid participatietraject. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het daardoor ontstane resultaat te weinig recht doet aan de belangen van de minder “georganiseerde” inwoners. Gelet daarop hebben wij behoefte het voorstel nader te concretiseren.

Het herschrijven in de door ons gewenste richting kan en mag niet van raadsleden worden verwacht.

Gelet hierop wordt ervoor gekozen de uitgangspunten voor de beleidsregels, die wat ons betreft gehanteerd moeten worden vast te stellen opdat het college met een gewijzigd voorstel kan komen.

 

 

Ad 1a.

Gelet op de ervaringen is het niet langer wenselijk dat (bedrijfs)woningen worden gebruikt voor huisvesting (=logiesfunctie) van tijdelijke medewerkers. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen wonen in het buitengebied en in de kernen. Wel vinden  we het acceptabel als sprake is van een tweede bedrijfswoning op een agrarisch bouwperceel in het buitengebied. Daarmee is toezicht verzekerd vanuit de andere bedrijfswoning.

Ad 1b.

Huisvesting bij het agrarisch bedrijf waar betrokkenen werken ligt het meest in de rede. De noodzaak voor het aantal te realiseren logiesplekken moet dan wel bepaald worden door de arbeidsbehoefte van het betreffende agrarische bedrijf. Dit moet objectief worden vastgesteld. Tevens is het gewenst dat sprake is van permanent toezicht; de beheerder/agrariër moet op het bouwperceel woonachtig zijn.

Indien deze accommodatie in een bepaalde periode leeg staat, is het mogelijk in die periode ook tijdelijke werknemers van andere  in de gemeente aanwezige (agrarische) bedrijven te huisvesten. 

Ad 1c.

Gelet op de opgave (benodigd aantal bedden) en de mogelijkheden van toezicht e.d. geven wij naast de huisvesting op agrarische bouwpercelen de voorkeur aan grootschalige logiesgebouwen bij voorkeur op of aansluitend aan bedrijventerreinen. Daarbij is een zekere spreiding over de gemeente gewenst. Ook zal het aantal te huisvesten personen in totaliteit in een redelijke verhouding tot het aantal inwoners van de betreffende kern moeten staan.  

Ad 1d.

Aanvragen die niet aan vorenstaande uitgangspunten voldoen, worden per geval beoordeeld en  bij een positieve grondhouding van het college aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Ad 2

Op basis van deze uitgangspunten wordt het college opgedragen het voorgestelde besluit (de beleidsregels) en indien nodig de Nota van zienswijzen aan te passen. Wat ons betreft komen daarin de algemene regels van artikel 2 (m.u.v. de leden 1 en 9) in grote lijnen ook weer terug. Alle logiesgebouwen dienen ook verplicht te worden een exploitatievergunning te hebben en de verordening toeristenbelasting zal moeten worden aangepast.

Ad 3 

Het niet vaststellen van de beleidsregels betekent wel dat de huidige beleidsregels nog enige tijd van kracht blijven. Voor wat betreft de huisvesting in woningen is dat ongewenst. Vandaar dat het college gevraagd wordt die wijziging z.s.m. door te voeren opdat niet meer meegewerkt behoeft te worden aan aanvragen op grond van het huidige beleid.

 

Raadsvergadering 25 juni

Deze vergadering was ingelast om het gebiedsplan Wieringermeer vast te stellen. Een uitwerking van de structuurvisie, waarover veel te doen is geweest de laatste maanden. Gelet op de standpunten in de coalitie en de raad is door ons onderstaande bijdrage ingebracht. De VVD heeft met ons overleg gehad over het door hen in te dienen amendement. Wij hebben besloten dat amendement niet mede in te dienen, maar wel te steunen. Omdat wij vinden dat het college opnieuw in gesprek moet met inwoners en partijen om meer draagvlak proberen te krijgen, vinden wij het eigenlijk niet juist reeds vooraf aan te geven dat het zoekgebied Agri++ wordt verkleind tot 750 ha. Daartegenover staat dat met name de grootte van het gebied punt van discussie was. Verkleining zou in de gesprekken kunnen leiden tot meer draagvlak. Vandaar uiteindelijk toch onze steun. Hieronder onze bijdrage.

In de door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde omgevingsvisie is aangegeven, dat als er voldoende aantoonbare behoefte is aan nieuwe bedrijfsgrond of grond voor glastuinbouw, uitbreiding van Agriport in de in de omgevingsvisie opgenomen richting voor de hand ligt.  Aangegeven is dat op Agriport ook plek is voor meer datacenters.

Gelet op de vele ontwikkelingen in de Wieringermeer is op verzoek en in overleg met de provincie besloten de omgevingsvisie voor de Wieringermeer nader uit te werken. Met als doel een afwegingskader waarbinnen bij de gemeente binnenkomende initiatieven in samenhang kunnen worden beoordeeld. Dit heeft geleid tot het opstellen van het voorliggende gebiedsplan. Het gebiedsplan is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie/structuurvisie en is dus een deelstructuurvisie voor een bepaald gebied. Gelet daarop is het onjuist te spreken van een gebiedsplan. Gebleken is ook dat de term gebiedsplan tot verwarring leidt. Mede namens de fracties van VVD en SHK stelt onze fractie dan ook voor de benaming te wijzigen in deelstructuurvisie Wieringermeer en dienen wij hiertoe een amendement in.

In het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA is opgenomen dat vanuit de deelstructuurvisie Wieringermeer ruimte wordt gegeven aan de verdere doorontwikkeling van een internationaal cluster datacentra.

De voorliggende deelstructuurvisie past in de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie/structuurvisie en in het coalitieakkoord qua denk- en ontwikkelrichting. Het verschil is dat de denk- en ontwikkelrichting thans meer concreet wordt. En getuige de vele reacties leidt dit tot sterkere emoties dan destijds bij de vaststelling van de omgevingsvisie, terwijl het gedachtengoed tussen beide visies overeenkomt.

Daar waar de gemeente de complimenten heeft gekregen over de wijze waarop de omgevingsvisie is vastgesteld, is bij de totstandkoming van de deelstructuurvisie voor de Wieringermeer vooral het geluid te horen dat inwoners en belanghebbenden zich niet gehoord voelen. De deelstructuurvisie is in een langdurig en complex proces met drie overheden tot stand gekomen, waarbij ook inwoners en overige belanghebbenden betrokken zijn. De reacties maken echter ook duidelijk dat de inwoners en overige belanghebbenden dit niet als zodanig ervaren.

Onze fractie roept het college op de komende maanden te benutten om de dialoog aan te gaan met inwoners en belanghebbenden en te bezien of meer maatschappelijk draagvlak is te verkrijgen voor de gekozen uitwerking van de omgevingsvisie. Deze dialoog kan dan ook gebruikt worden om nader uit te leggen wat in welk stadium moet worden onderzocht. Mogelijk kan het gesprek over de inhoud dan plaatsvinden los van eventuele oneigenlijke argumenten of halve waarheden. Dit komt ook de door de gemeenteraad te maken afweging en de besluitvorming door de gemeenteraad ten goede.

 

En hierna de tekst van het amendement van de VVD dat door de raad is aangenomen.

 

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 25 juni 2019

Constaterende dat:

·         Ter besluitvorming voorligt het gebiedsplan Wieringermeer met daaraan toegevoegd de nota van zienswijzen;

·         Het raadsvoorstel veel goede elementen en voorstellen bevat om te komen tot een goede ruimtelijke indeling van de Wieringermeer;

·         Er vooral over de nu in het voorstel opgenomen grootte van het Agri++ zoekgebied veel vragen, opmerkingen en emoties leven;

 

Van mening dat:

·         Met het opnemen van 1500 ha. in het Agri++ zoekgebied, nu te veel beslag wordt gelegd op de toekomst van de inrichting van de Wieringermeer;

BESLUIT

1.       Het voorgestelde besluit:

-          In te stemmen met bijgevoegde Nota zienswijzen;

-          Het Gebiedsplan Wieringermeer, conform hetgeen opgenomen in de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen

 

te wijzigen in:

·         Het Agri++ zoekgebied nu te beperken tot in totaal 750 ha. en na een periode van vijf jaar te bezien in hoeverre er verdere behoefte bestaat aan uitbreiding van het zoekgebied Agri++, een en ander afgezet tegen de waarnemingen die op dat moment kunnen worden gedaan over o.a. de gerealiseerde omvang van de werkgelegenheid, de daadwerkelijke landschappelijke inpassing, de gewenste en benodigde infrastructuur etc.

·         Het college op te dragen het Gebiedsplan Wieringermeer en de Nota van zienswijzen hierop aan te passen;

·         Het Gebiedsplan Wieringermeer en de Nota van zienswijzen na aanpassing opnieuw voor te leggen aan de raad;

·         In de tussenliggende periode (opnieuw) in overleg te treden met de belangrijkste stakeholders en daarover te rapporteren aan de raad;

·         Het college in de tussenliggende periode toe te staan reeds bestaande initiatieven in procedure te brengen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad nadat de raad een besluit heeft genomen over de vaststelling van het Gebiedsplan.

__________________________________________________________________________________

Toelichting

Naar verwachting zal het Agri++ zoekgebied met 750 ha. ,in ieder geval voor de komende jaren, ruim voldoende zijn om aan de vraag naar de door het Rijk aangewezen zoekplaats voor glastuinbouw, nieuwe datacentra en bedrijven die niet passen op reguliere bedrijventerreinen, te voldoen.

 

Door het CDA is nog een motie ingediend, mede namens de coalitiepartijen en D66 omtrent de omgevingsverordening van de provincie. De motie is raadsbreed aangenomen. Ook hiervan wil ik u de tekst niet onthouden. De motie is overigens ook in andere gemeenten aangenomen (voor zover mij bekend in ieder geval Schagen en Heerhugowaard).

 

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 25 juni 2019

Constaterende dat:

·         De provincie het concept van de Omgevingsverordening tot eind mei 2019 heeft vrijgegeven voor een ambtelijke consultatie; dit betreft een zogenaamde 75% versie;

·         De provincie op 13 juni jl. een bestuurlijk congres heeft georganiseerd over de Omgevingsverordening. Tijdens dit congres is aangegeven dat:

o   na de ambtelijke consultatieronde en het bestuurlijk congres de omgevingsverordening zal worden afgerond en na de zomer ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de bestuursorganen van de provincie;

o   niet is gebleken dat in het besluitvormingsproces een bestuurlijke consultatie van de gemeentebesturen zal plaatsvinden.

 

Overwegende dat:

·         In het kader van de Omgevingswet Provinciale Staten van Noord-Holland bevoegd zijn een omgevingsverordening vast te stellen;

·         Tijdens het door de provincie georganiseerde congres op 13 juni jl. niet is gebleken dat ruimte wordt geboden aan de gemeentebesturen om bestuurlijk op de inhoud van de vast te stellen omgevingsverordening te reageren;

·         een bestuurlijke consultatie wenselijk is, omdat de inhoud van de verordening mede bepalend zal zijn voor de vraag of invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt van de Omgevingswet om meer ruimte te bieden aan gemeenten, ook omdat de Omgevingswet vooral uitgaat van participatie en de wet het mogelijk maakt lokale problemen lokaal op te lossen;

·         een consultatie van de gemeenteraden in het besluitvormingsproces ook niet tot ongewenste vertraging leidt omdat de Omgevingswet eerst op 1 januari 2021 in werking treedt;

 

roept het college op:

1.       Om er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat de Omgevingsverordening gedurende een periode van 4 maanden ter consultatie wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in Noord-Holland en de gemeentebesturen in die periode de gelegenheid te geven hun zienswijzen uit te brengen;

2.       Deze motie onder de aandacht te brengen van de raden van de gemeenten in Noord-Holland, met daarbij de oproep om de motie te ondersteunen.

               

Raadsvergadering 27 juni 2019

 

En toen restte ons nog de kadernota. Na aanneming van enkele amendementen is de kadernota door de raad vastgesteld. Dit geldt ook voor enkele moties. In Hollands Kroon houden we de algemene beschouwingen bij de kadernota. Tot slot hieronder de tekst van onze algemene beschouwingen.

 

Sinds enkele jaren kwam de kadernota  na een aantal inhoudelijke sessies met de raad tot stand. Daarmee was het ook echt een kadernota van de raad. Bij de voorliggende kadernota zijn twee sessies met de raad gehouden, een fundamentele inhoudelijke discussie over doelstellingen en maatschappelijke effecten heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. Onze fractie gaat ervanuit dat de volgende keren de meer inhoudelijke werksessies worden georganiseerd.

In lijn met het coalitieakkoord (realistisch en ambitieus door op de ingeslagen weg) bevat de kadernota geen grote kaderstellende veranderingen. Op nagenoeg alle onderdelen wordt zelfs geconstateerd dat de trends en ontwikkelingen geen aanleiding geven bestaande doelstellingen aan te passen. De kadernota gaat dan ook vooral uit van voortzetting van bestaand beleid. Toch ziet onze fractie wel een aantal zaken, die extra aandacht vragen.

Onze fractie heeft er behoefte aan om te bezien of geen aanvullende maatregelen/regels nodig zijn om de ontsiering van het landschap en straatbeeld door allerlei reclameuitingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Waar blijft de aangekondigde evaluatie van de gewijzigde APV?

Voor wat betreft het programma vitaliteit passen de activiteiten bij het gedachtegoed van het CDA: de gemeente voert de regie over het welzijn van onze inwoners. Daarbij is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Waar nodig zorgt de gemeente voor een steun in de rug. 

De kosten voor de zorg blijft een blijvend aandachtspunt. Wij verwachten dat het college er samen met Incluzio alles aan doet om deze kosten binnen de perken te houden.

Onze fractie blijft zich zorgen maken over de beschikbaarheid van jeugdboeken in het bibliotheekwerk. Wij zien nog steeds een verarming in de leesondersteuning voor onze jeugd, zeker voor kinderen van ouders, die het financieel minder goed hebben. Wij vragen hiervoor opnieuw nadrukkelijk de aandacht van het college. En om zo nodig met passende maatregelen/voorstellen te komen.

Voor wat betreft leefbaarheid  zijn de activiteiten gericht op een veilige, aantrekkelijke en goed onderhouden openbare ruimte. Duurzaamheid en energietransitie zijn belangrijke opgaven voor de toekomst. Wanneer verwacht het college inhoudelijk in gesprek te gaan met de raad omtrent de lokale en regionale energiestrategie?

We maken ons zorgen over het kunnen voldoen aan de vraag naar passende en geschikte huisvesting voor onze inwoners, waaronder goede betaalbare woningen. We wachten nog steeds op de resultaten van het woningmarktonderzoek. Een onderzoek waarvan de uitkomsten ook mede bepalen in welke volgorde een deelstructuurvisie wordt gesteld voor de omgeving van Nieuwe Niedorp/Winkel of Hippolytushoef/Westerland/Den Oever. Wanneer wordt dit woningmarktonderzoek afgerond?

We hebben in ’t Veld  gezien hoe lang het kan duren voordat er buiten bestaand stedelijk gebied mag worden gebouwd.  Dat is voor onze fractie vorig jaar al aanleiding geweest om de dorpsraden van Nieuwe Niedorp en Winkel te vragen onderzoek te doen naar de woningbehoefte in dat deel van onze gemeente. Wat heeft het college tot nu toe concreet gedaan met de uitkomsten van dit onderzoek?

Bij dienstverlening gaat het onder meer om verdergaande digitale dienstverlening, maar ook persoonlijk contact voor degenen die digitaal minder bedreven zijn.  Onze fractie is erg benieuwd naar de ervaringen met de zogenaamde Promotiewagen, waarvan in de begroting 2019 sprake was.

De communicatie met onze inwoners over beleid, maatregelen, voorgenomen besluiten en vergunningen blijft nadrukkelijk punt van aandacht.  Bij de besluitvorming over de aanvullende subsidie voor de lokale omroep hebben wij het college gevraagd met de lokale omroep te bespreken of verspreiding langs dat kanaal mogelijk is. Kan het college hier al iets over terugkoppelen?

De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is een belangrijke ontwikkeling. Zoals in de kadernota aangegeven, wil de raad meer inzicht in de rol van de raad bij de verdere implementatie van de wet. Onze fractie geeft er de voorkeur aan om dit te bespreken aan de hand van een bestuursopdracht, bij voorkeur voor de zomer van 2020. Onze fractie wil graag op korte termijn ook inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie is voorbereid om per 1 januari 2021 conform de nieuwe wet te werken. Heeft de organisatie goed in beeld welke regels uit de diverse gemeentelijke verordeningen onder de reikwijdte van de Omgevingswet vallen? Is de digitale ondersteuning van de (nieuwe) werkprocessen en de aansluiting op de landelijke voorziening DSO tijdig gereed? En zijn de medewerkers er zelf op tijd klaar voor (opleiding e.d.)?

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal dossiers behandeld, waarin duidelijk is geworden dat realisering van beleid vooral ook een kwestie van handhaving is. Wat onze fractie betreft zal hiervoor meer capaciteit en dus geld beschikbaar moeten komen. De dekking of een deel daarvan kan volgens ons gevonden worden in de toeristenbelasting, die ook van toepassing verklaard zal worden op de huisvesting van tijdelijke medewerkers.

 

Conclusie is dat met name bij de begroting de keuzes zullen worden gemaakt.

 

Tot slot

Voor degenen die zich door de gehele tekst hebben gewerkt, applaus. Ik wens iedereen namens de fractie fijne zomermaanden toe en een fijne vakantie.

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.