18 juni 2021

Algemene beschouwing voorjaarsnota 2021

Graag delen wij met u onze algemene beschouwingen op de voorjaarsnota 2021, zoals onze fractievoorzitter van het CDA, Marc Wit, in de Raad van Zaanstad heeft gedeeld.

Vz, allereerst wil het CDA stilstaan bij het leed van allen die getroffen zijn, en helaas nog steeds worden, door Covid-19 en de coronacrisis, zowel qua gezondheid als economisch. Gelukkig krijgen we onze mooie vrijheid steeds verder terug.

De CDA fractie deelt in deze moeilijke periode ook graag een pluim uit aan ons College, onze ambtelijke organisatie en onze griffie. Zij hebben als dagelijks bestuur en adviseurs de gemeente Zaanstad goed door de ergste crisis geleid. De Rijks Coronagelden voor Zaanstad zijn actief binnen geharkt en daarnaast is de winkel gewoon zoveel mogelijk open gebleven.

En ja, ook wij als Raad hebben onze verantwoordelijkheid genomen in de crisisbeheersing, als volksvertegenwoordigers en kritisch kaderstellend. Als het moet staan we zij aan zij en maken we een sterk gemeentebestuur.

Tot zover de veren, want af en toe kan de Raad ook doorschieten in haar ijver, ‘democratische kwantiteit’ noem ik het. Recent voorbeeld ons ZMP, het Zaans mobiliteitsplan. Een beleidsplan, of visie, die na een uitvoerig participatietraject z’n finale vorm heeft gekregen. En dan toch regent het nu amendementen. Alsof de Raad Zaanstad moet behoeden voor een ramp en alsof het ZMP een scope heeft van een week in plaats van 20 jaar.

Vz, voor ons ligt de laatste voorjaarsnota van deze bestuursperiode. Kunnen, en durven we de politiek-bestuurlijke balans al op te maken? Wat hebben wij als raad als geheel en als CDA-fractie in het bijzonder gedaan aan de Zaanse uitdagingen?

Waar ik trots op ben is de niet aflatende aandacht in mijn fractie voor Mantelzorg en specifiek respijtzorg. Een knellend probleem. Wij zijn daarom blij dat er een mantelzorgcoördinator komt, maar zien ook graag een respijtzorghuis verschijnen.

Waar we niet tevreden over zijn is het terugdringen van de wachtlijsten voor starters, onze jongeren die geen kant op kunnen? Van onorthodoxe maatregelen, waar velen van ons in 2018 om riepen is het niet gekomen. En zeker, er zit nu veel in de pijplijn, maar dat was in 2018 ook het geval. Binnenstedelijk bouwen is logisch, maar ook complex en tijdrovend. Zeker als de provincie ook nog onbegrijpelijke bouwblokkades gaat opwerpen, zoals bij ons Jacob Visterrein. Om te voldoen aan de enorme behoefte aan woonruimte zouden we er goed aan doen om ook aan de randen van de gemeente te gaan bouwen. Nee, geen Vinex wijk, maar waarom bouwen wij geen duurzaam eigentijds lintdorp, opgetrokken uit Zaanse houtbouw? En waarom bouwen wij die 120 te vinden woningen niet extreem duurzaam en groen direct aan station Wormerveer? Goed voor het milieu, net als de A8-A9 trouwens.

Vz, tot slot twee aandachtspunten:

1. Participatie. Projecten lopen ook vertraging en gedoe op als niet vanaf het begin wordt ingezet op participatie, het zoeken naar draagvlak. Wat mij opviel is hoeveel gesprekken ik de afgelopen periode heb gevoerd met ontevreden Zaanse inwoners, neem het Zaaneiland, ondernemers, neem het Meneba project, en andere instellingen. Wij hebben dit als raad onlangs ook aan den lijve ondervonden bij de eenzijdige actie om mogelijk windturbines aan onze grens te plaatsen die de Achtersluispolder op slot zouden kunnen zetten en aangaande de eenzijdige plannen voor een nieuw MRA bestuur die onze autonomie zou kunnen aantasten. Participatie is geen post om op te bezuinigen, draagvlak loont.

2e punt is het deprioriseren van politieke keuzes door het College. Wij snappen dat het College de hand op de knip wil houden, maar wij hebben moeite met het vooruitschuiven van een aantal prioriteiten die de raad heeft gesteld. Neem het toezicht en de handhaving op het voorkomen woningsplitsingen. Ik zie nog de inspreker uit Westerwatering die de raad bijna smeekte om tegen dit soort buurtverstoringen door huisjesmelkers op te treden. Kennelijk moet de raad nog een keer herbevestigen dat het haar menens is, en wel hier en nu in 2021. Wij komen met een motie om niet te wachten tot 2022.

Tot slot vz, de CDA fractie zal alles in het werk stellen om in dit laatste politieke jaar een aantal hoofdpijndossiers, zoals de Hemkade en de overlast in het Veldpark, te helpen oplossen. Dossiers die we niet meer mogen doorschuiven naar een volgend bestuur. Als Raad en College samen kunnen we dat realiseren.

Marc Wit, fractievz. CDA Znstd

Zaandam, 17 juni 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.