10 juni 2023

CDA's kijk op Voorjaarsnota Zaanstad

Onze fractievoorzitter, Julie van ‘t Veer, sprak gisteren bij de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota, namens CDA Zaanstad

“Voorzitter,

Het zijn onzekere tijden. Veel mensen komen nog steeds moeilijk rond, kinderen groeien op in armoede. Ondernemers die zich willen vestigen in de Achtersluispolder of op Hoogtij kunnen niet worden aangesloten op het energienetwerk en de ondernemers die er al gevestigd zijn kunnen hiermee ook lastiger verduurzamen, terwijl we dat zo graag willen. De opvang van oorlogsvluchtelingen, iets waar Zaanstad altijd in heeft uitgeblonken, staat onder grote druk. Tegelijkertijd kampen we met een stikstof crisis die belangrijke woning- en wegenbouwprojecten op slot zet en de woningnood onder jongeren nog langer voort laat duren. Om niet te spreken over toenemende grilligheid van de natuur, zoals met droogte, afgewisseld met wateroverlast en onzekerheden voor onze agrarische ondernemers. Hoe gaan wij als gemeentebestuur om met deze problemen? Slagen maken is het motto.

Wat betreft de financiën moeten we roeien met de riemen die we hebben. Het zijn onzekere tijden voor onze samenleving en zo ook voor onze financiën. We zien dan ook een opgave voor het college, en specifiek voor de wethouder lobby en financiën, om succesvol te lobbyen bij het rijk. Gemeenten krijgen steeds meer opgaven, maar de financiële bijdrage van het Rijk blijft achter. De effecten daarvan zien we nu al terug in onze financiën. Wellicht zullen we door deze tekorten op de korte en lange termijn onze ambities moeten bijstellen en wij maken ons dan ook echt zorgen.

Dan voorzitter, een aantal punten uit de kadernota en de burap. Met betrekking tot de reserveringen van het investeringsfonds balen wij dat de reservering voor de A8/A9 van 14 miljoen opnieuw verschoven wordt, zelfs naar de volgende bestuursperiode van de provincie Noord-Holland. Gaat Zaanstad gewoon mee in de strategie van vooruitschuiven van de provincie Noord-Holland? Wat ons betreft niet! Zaanstad is aan haar inwoners verplicht om de gezondheidsproblemen in Zaanstad Noord, vergelijkbaar met Tata Steel, serieus te nemen en op te lossen. Het CDA blijft knokken voor de verbinding A8/A9, ook omdat deze verkeerskundig van groot belang is voor de verkeerscirculatie in Krommenie en Assendelft!

Ten tweede balen wij dat de extra ontsluiting van Westerwatering nog steeds geen feit is, omdat de busbrug nog steeds niet open is. Wij gaan er dan ook vanuit dat de wethouder mobiliteit én de wethouder stikstof er alles aan gaan doen om dit hoofdpijndossier op te lossen.

Zoals u gewend bent blijft het CDA aandacht vragen voor mantelzorg. De samenleving vergrijst, de druk op de zorg is hoog en er zal meer beroep gedaan worden op mantelzorgers. Voorzitter, om maar even een contrast te noemen, waarom investeert de gemeente veel meer in de opvang van een relatief kleine groep overlastgevende verslaafden dan in de ondersteuning van overbelaste mantelzorgers. Een wens van het CDA is om weer een steunpunt voor de mantelzorgers te creëren, zoals vroeger. Wij komen hierop terug in de verdere bespreking van de voorjaarsnota.

Een punt van zorg is de plaatsing van windturbines in de Achtersluispolder, die volgens het CDA de Zaanse belangen zullen schaden. Waar een vergelijkbare vergunningaanvraag in 2016 werd geweigerd door de provincie NH dreigt de nu ingediende aanvraag het wel te halen omdat de politiek in Amsterdam en de provincie NH de spelregels naar hun hand hebben gezet. Landelijke normering wordt niet afgewacht.

Voorzitter, Zaanstad heeft dit jaar veel geld gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving Syrië/Turkije, daar zijn we trots op. Maar voorzitter, waarom deden we in 2020 niet hetzelfde toen de Molukken getroffen werden door een zware aardbeving en de Molukse gemeenschap beroep op ons deed?

Voorzitter, we maken ons dus zorgen. Ruimte voor nieuwe intensiveringen waarvoor de raad een positieve zienswijze heeft gegeven is er niet. Laat staan dat er dus ruimte is voor nieuwe initiatieven vanuit de raad. Kortom, we zitten op slot in onze financiën en geplande uitgaven. Het CDA Zaanstad wil daarom dat het college alle extra uitgaven op alle terreinen in heroverweging neemt. Neem het Dam tot Dam fietspad, onnodig vanwege een goed alternatief, onveilig, dieronvriendelijk en onbetaalbaar. Maar ook de extra uitgaven in het sociaal domein, terwijl in 2022 niet alle middelen besteed zijn, of de extra verduurzaming ambities. Het CDA is van gezonde financiën en daarvoor zullen we onze uitgaven moeten aanpassen aan de inkomsten.

Voorzitter, het gemeentebestuur van Zaanstad wil en moet slagen maken.”

Julie van ‘t Veer, 8 juni 2023

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.