06 januari 2022

Verkiezingsprogramma CDA Zaanstad

Van 14 tot en met 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met trots presenteren wij op deze pagina ons verkiezingsprogramma. Het thema is:

EEN BETROUWBAAR JA

EN EEN DUIDELIJK NEE

KLOOF

De afstand tussen de politiek en burgers is groot. Inwoners en ondernemers voelen zich vaak niet gehoord en problemen worden niet voortvarend aangepakt. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Overlast, zoals in ‘t Veldpark, mag jaren voortduren.
 • Buurtparticipatie wordt veronachtzaamd (Zaaneiland, Peperstraat).
 • Zwaar bouwverkeer wordt dwars door Krommenie gepland.
 • Handhaving op verkamering van woningen vindt na 2 jaar nog steeds niet plaats.
 • Al decennia wordt beloofd dat de A8 en de A9 worden verbonden.

DE BASIS

Het CDA heeft lessen getrokken uit de afgelopen periode. Als CDA Zaanstad zijn we teruggegaan naar de basis van de politiek en van onze partij.
Kernvraag: Hoe kunnen we elkaar in Zaanstad een ‘thuisgevoel’ geven?

ONS ANTWOORD: DOOR DIENSTBAARHEID, DAADKRACHT EN OMZIEN NAAR ELKAAR!

 

DIENSTBAARHEID DRAAIT OM ’T ZICHT OP ONZE SAMENLEVING

 

Van hieruit gedacht vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt in Zaanstad. Of je nu inwoner of ondernemer bent. Ongeacht je achtergrond, geaardheid, geloof, jong of oud. Onze kandidaten hebben hun thuisgevoel als volgt geformuleerd:

SPEERPUNTEN CDA ZAANSTAD

THUISVOELEN IS...

1.  Een eigen dak boven je hoofd

Daden. Het CDA Zaanstad gaat alle Zaanse starters woonruimte aanbieden. Zaanse senioren die anders willen gaan wonen, stromen op maat door naar woonruimte in hun eigen buurt. Mogelijk in een nieuw Zaanse hofje, waar inclusiviteit en nabuurschap de norm zijn.

2. Vertrouwen hebben in een duurzame toekomst

Het CDA Zaanstad gaat minimaal 1 ha Zaans bos en binnenstedelijk 1.000 bomen per jaar aanplanten. Bomen slaan CO2 op, geven lucht, brengen verkoeling en zijn mooi. Uiterst effectief.

3. Je beschermd en gewaardeerd voelen

Goud. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor mantelzorgers gaan wij mogelijkheden voor vervangende zorg verruimen en plekken creëren waar (overbelaste) mantelzorgers op adem kunnen komen.

Niet normaal. Straatintimidatie, geweld(sdreiging), discriminatie en pesten zijn niet normaal. Net als woon-, zorg- en uitkeringsfraude of witwas- en nep-bedrijfjes. Het CDA gaat voor zichtbare resultaten.

4. Een stem hebben die telt

Samen sterker. Er zit veel onbenutte kennis en energie in straten en buurten. Het CDA Zaanstad gaat verantwoordelijkheid en budget geven aan buurtkracht. Om jongeren in hun kracht te zetten wil het CDA een jongerenraad, bij voorkeur op Zaanstreek niveau. Nieuwe Nederlanders worden geprikkeld om Zaans in te burgeren.

SPEERPUNTEN TOEGELICHT

1. EEN EIGEN DAK BOVEN JE HOOFD

Geen woorden maar daden. Zaanse starters kunnen in een belangrijke fase van hun leven niet zelfstandig wonen. Zaanse senioren die te goed zijn voor een verzorgingshuis, maar wel passend anders willen gaan wonen zitten (financieel) vast of moeten dan hun vertrouwde buurt uit. Binnenstedelijk bouwen is de norm, maar bouwen aan de randen van stad en dorp kan uiterst duurzaam, relatief goedkoop, snel en voorkomt ook oplopende parkeerdrukte.

OPLOSSINGEN:

 • Starters: In samenwerking tussen de gemeente, Zaanse woningcorporaties en ontwikkelaars wordt alle actief zoekende Zaanse starters woonruimte aangeboden (beginnend bij 20-27jarigen).
 • Senioren: In samenwerking tussen de gemeente, Zaanse woningcorporaties, zorgverzekeraars, - instellingen / verzorgingshuizen krijgen Zaanse senioren die een Zaans huis achterlaten (financieel) passende woonruimte aangeboden in hun eigen buurt, dichtbij voorzieningen.
 • Zaans lint: In het voetspoor van onze voorouders wil het CDA een uiterst duurzaam, typisch Zaans lint (pad) toevoegen. Regels die een effectieve aanpak van de woningnood verhinderen kaarten we aan.
 • Zaans Hofje. Bouw van minimaal één nieuw Zaanse hofje, waar inclusiviteit en nabuurschap de norm zijn.
 • Waterwoningen: Het CDA wil minimaal 50 Zaanse waterwoningen (voorkeur hout) toevoegen.
 • Sociale grondprijzen: Het CDA wil woningcorporaties faciliteren / extra motiveren met lagere grondprijzen.
 • Onderwijs / (sport)verenigingen: Vernieuwen en concentreren schoolgebouwen / faciliteiten. Lokaliseren in/bij nieuwbouw wijken. Woonruimte faciliteren voor nieuwe leerkrachten in de strijd tegen lerarentekort in Zaanstad.
 • Beleggersverbod: In 2022 moet een beleggerverbod ingevoerd worden om te voorkomen dat beleggers woningen kunnen blijven zien als melkkoe, in plaats van een thuis.

2. VERTROUWEN IN EEN DUURZAME TOEKOMST

Hoe genieten wij tegelijkertijd van het hier en nu, houden we ‘t zicht op een inclusieve samenleving en bouwen we aan een toekomst die we met trots kunnen doorgeven?

OPLOSSINGEN:

 • Houtbouw de norm: Hout is uiterst duurzaam, technisch- en financieel haalbaar en typisch Zaans! Het CDA Zaanstad wil in 2023 20% van de nieuwbouw in hout en in 2025 40%. Houtbouw is de norm!
 • Duurzaam bos &vitaal buitengebied: Het CDA Zaanstad wil minimaal 1 ha bos per jaar aanplanten. Wij gaan woonwijken en bedrijventerreinen vergroenen door minimaal 1.000 extra bomen per jaar te planten. Energietransitie en klimaaadaptatie vormen onderdeel van ons dagelijks denken en doen. Windenergie is van toegevoegde waarde, maar geen windturbines in/nabij woongebieden. Een zonneweide op afvalstort Nauerna is goed voor electriciteit voor meer dan 1.000 huishoudens, doen! Stimuleren van het verduurzamen of sloop/ nieuwbouw (participatie!) van energetisch slechte huizen. Funderingsherstel is ingrijpend, verdient ondersteuning.
 • Cultuur-historie: Wie goed kijkt, luistert en proeft ontdekt de schoonheid van de Zaanstreek. Verhalen en beelden die we koesteren, gaan we actief doorgeven aan alle (school)kinderen; denk aan bezoek Zaanse Schans / Theater. Onbeschermde Zaanse pareltjes verdienen bescherming, waar nodig springt de gemeente bij.
 • Doorstroming: Als milieuvriendelijke oplossing voor de overbelaste, onveilige en ongezonde provinciale weg(en) dwars door Zaanstad Noord moeten de A8 en A9 nu en op realistische wijze eindelijk worden verbonden!
 • Verleidelijke fietspaden: Aanleggen van nieuwe fietsverbindingen (m.n. oost-west) en het verbeteren van bestaande fietspaden om mensen te stimuleren vaker de fiets pakken. Fietsen is de (vrijwillige) norm!
 • Bestuurlijke samenwerking: De gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad vormen al meer dan zes eeuwen ‘Zaanland’. Waar nodig vinden we elkaar, kijken we naar elkaar om en schrijven we samen nieuwe historie.

3. JE BESCHERMD EN GEWAARDEERD VOELEN

Helaas wonen en werken we in een gemeente waarin respect hebben voor een ander niet altijd vanzelfsprekend is. Denk aan onverdraagzaamheid en geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap, maar ook aan steekincidenten en straatintimidatie, of aan de stroom van babbeltrucs om kwetsbaren te beroven.

OPLOSSINGEN:

 • Goud: Omzien naar elkaar en naar onze leefomgeving / openbare ruimte, zoals vele vrijwilligers soms dagelijks doen, is goud waard. Voor mantelzorgers gaan wij mogelijkheden voor vervangende zorg verruimen en plekken creëren waar (overbelaste) mantelzorgers op adem kunnen komen.
 • Grenzen trekken: Straatintimidatie, geweld(sdreiging), discriminatie en pesten zijn niet normaal. Net als woon-, zorg- en uitkeringsfraude of witwas-/nep-bedrijfjes. Of drugshandel, helemaal als het om jongeren gaat. Het CDA gaat letterlijk voor zichtbare resultaten op deze punten. Mede door op scholen, op straat en in auto’s in heel Zaanstad vaker onaangekondigd preventieve controles uit te voeren op wapens en drugs.
 • Zijn wie je bent: Het CDA wil op scholen, bij sportverenigingen, in kerken/moskeeën, in buurthuizen, onder regie van de gemeente, themaperiodes organiseren rond thema’s als diversiteit in geloof, geaardheid en achtergrond, mentale druk, geweld, drugsgebruik en ondermijning, maar ook de gevolgen van het kwetsen van anderen. Werken vanuit de basis aan een onbezorgde leefomgeving.
 • Aangehaakt en weerbaar: Om de maatschappelijk tweedeling kleiner te maken en de weerbaarheid van senioren te vergroten wil het CDA kwetsbare mensen internet-vaardiger en weerbaarder maken. We denken hierbij aan het mobiliseren van jongeren en het inschakelen van mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten.
 • Jongeren Honks: Veel jongeren hebben geen plek om uit school te ‘hangen’. Jongeren hebben een passende plek nodig waar ze met vrienden kunnen afspreken. Harde kern jongeren zijn in beeld voor professionele resocialisatie.
 • Openbare Ruimte: Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met buurtkracht (eigen budget) op maat investeert in een kleurrijke, toegankelijke, schone en veilige openbare ruimte.

4. EEN STEM HEBBEN DIE TELT

Zaanse burgers / buurten beschikken over veel kennis en energie. Die worden nu onvoldonde benut, waardoor mensen afstand voelen tot de politiek. Hoe nuttig om buurtkracht te gaan benutten!

OPLOSSINGEN:

 • Dorps- en wijkraden: Verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor het wel en wee in je eigen buurt. Buurtkracht met een formele lijn met de Raad en het College en met eigen budget. Wij willen een buurtkracht experiment starten met 2-3 dorps- en wijkraden nieuwe stijl (bv Westzaan/Poelenburg/Krommenie?). Start september 2022.
 • Jongerenraad Zaanstad: Veel jongeren willen een bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming, maar weten vaak niet hoe. Het CDA Zaanstad heeft een plan en werkt dit uit met medestanders. Start uiterlijk januari 2023.
 • Raad Zaanse organisaties: Vertegenwoordigers van het Zaanse MKB/ Industrie, woningcorporaties, onderwijs, zorg- en culturele instellingen, ouderenbonden, agrariërs, veiligheidsorganisaties, Marketing Zaanstreek en het gemeentebestuur ontmoeten en informeren elkaar persoonlijk. Start september 2022; twee maal per jaar.
 • Geconcentreerde buurtfuncties. Niet de instanties, maar het welzijn van burgers en ondernemers in een buurt staan centraal. Alle buurtinstanties worden geconcentreerd in een dorps- en/of buurthuis. Zij bundelen kans- en probleemgericht hun krachten en vormen één centraal ontvangstpunt voor vragen en klachten. Hier vinden voorlichting, dagbesteding en diverse culturele activiteiten plaats. Ook kerken/moskeen worden betrokken. Een experiment met 2 à 3 geconcentreerde buurthuizen, waaronder het nieuw te vormen wijkcentrum in Poelenburg.
 • Inburgering op z’n Zaans / Interculturele integratie. Interesse en respect voor elkaar; verschillen zijn interessant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.