27 juni 2023

CDA Hardenberg tijdens Algemene Beschouwingen: Investeren in bloei

Dinsdag 20 juni vonden de zogenoemde Algemene Beschouwingen plaats. Namens het CDA Hardenberg voerde fractievoorzitter Elma Soeten het woord. De kern van haar inbreng is: investeer in bloei om te zorgen voor een goed sociaal fundament. Hieronder kunt u de inbreng van Elma teruglezen. Terugkijken kan ook, klik hier (vanaf 11:40 minuut).

Voorzitter,

In de Perspectiefnota staan ambities en goede voornemens die bijdragen aan het toekomstperspectief van onze inwoners. Een toekomst waar plek moet zijn voor al onze inwoners. Een toekomst waarin al onze inwoners zo gelukkig mogelijk zijn. Een goed moment om onszelf de vraag te stellen: doen we als gemeente de goede dingen en doen we de dingen goed?. 

Onlangs stond in de media: “De economie groeit, maar we worden niet gelukkiger” …. Er is meer stress, er zijn minder betaalbare woningen, minder arbeidskrachten beschikbaar en het woord ‘crisis’ wordt vaker gebruikt om een situatie te duiden. Helaas leidt groei niet automatisch tot goede sociaal maatschappelijke resultaten. 
Maar gelukkig is er ‘leven na de groei’, zo schrijft Paul Schenderling, in zijn boek waarin hij ons uitnodigt om meer te investeren in bloei i.p.v. groei. Bloei van de samenleving: dat gaat om inwoners, buurten, erven, sportclubs, scholen, religieuze instellingen, zorginstellingen en bedrijven…

Het CDA wil graag investeren in bloei om te zorgen voor een goed sociaal fundament

Daarbij vragen wij aandacht voor de volgende punten:

We willen beginnen met onze jeugd. En dan in relatie tot corona.
Het woord corona wordt in de Perspectiefnota een aantal keren benoemd maar niet in relatie tot de problemen m.b.t. het sociaal welzijn die mogelijk door de coronamaatregelen zijn ontstaan.
Wij willen solidair zijn met inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden en vragen het college om op korte termijn onderzoek te doen naar problematiek onder jongeren in relatie tot de coronaperiode, in afstemming met o.a. de scholen. Het CDA ziet graag dat de eventuele resultaten van deze onderzoeken worden omgezet in acties die we vervolgens graag vertaald zien in de begroting van 2024.
Wij willen graag dat we als gemeente een proactieve, uitnodigende rol aannemen naar partijen / ondernemers die willen investeren in ontmoeting/uitgaansgelegenheid voor jongeren (van 12-22 jaar.)
 
Vanwege hoge energieprijzen hebben we als raad unaniem een noodfonds goedgekeurd voor 5 miljoen voor inwoners, sportverenigingen en instellingen. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt, zo hebben wij begrepen. 
Om niet langer achteraf te compenseren maar meer toekomstbestendig te investeren, vragen wij het college een investeringsplan te maken. Dit in navolging op een mooi voorbeeld bij voetbalvereniging VV Mariënberg. Zij hebben zelf een verduurzamingsplan gemaakt waardoor zij enorm besparen op energie,  waarbij verduurzaming van het complex gebeurt door ondersteuning van gemeenten en provincie. De perspectiefnota kan daar dan alvast de kapstok vormen. 
Voorzitter, daar waar we een goed voorbeeld noemen zoals in Marienberg, willen we ook onze zorg uitspreken mbt verduurzaming van sportparken. Ons is ter ore gekomen dat bij de aanleg van het nieuw te realiseren hockeycomplex in Hardenberg gebruik gemaakt zal worden van dure, reeds door de hockeybond afgekeurde watervelden. We hopen dat het nog niet te laat is en het college deze keuzes wil heroverwegen. 


3. Vitale kernen: in de Perspectiefnota staat ‘het voornemen tot burgerparticipatie en het bieden van een luisterend oor door contactambtenaren’. Het CDA is o.a. blij met de komst van de accountmanager specifiek voor de agrarische sector. Maar om de samenleving tot bloei te brengen, mag de beschrijving van vitale kernen voor het CDA een stuk steviger. Het tonen van daadkracht is belangrijk voor het welslagen van plannen om leefbaarheid in onze gemeente te versterken. Dat betekent passende steun bij realisatie van dorpsvisies, versterking van het voorzieningenpeil en verbetering van communicatie en adequate facilitering van initiatiefnemers, Plaatselijk belangen en ondernemers. 

4. Over vitale kernen gesproken: sportverenigingen zijn vaak de spil van het sociale leven in een kern.
Tijdens de Oriënterende ronde noemde collega Mijnheer het al: het woord ‘Sport’ komt vrijwel niet voor in de Perspectiefnota. Dat is voor ons ondenkbaar omdat juist sport een belangrijke bijdrage levert aan ontmoeting, gezondheid, talentontwikkeling en zoveel meer…
We doen voor de korte termijn een duidelijke oproep: gemeente zorg dat je als eigenaar van sportpark De Boekweit een antwoord én toekomstperspectief biedt aan de voetballers en overige sporters van Dedemsvaart. Met voor de langere termijn een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook de wensen van andere (sport)verenigingen en de gezondheidszorg integraal worden meegenomen. Zodat heel Dedemsvaart er in de komende tientallen jaren ook écht iets aan heeft. De Perspectiefnota vormt op hoofdlijnen een beleidskader voor de lange termijn, voor optimaal sportbeleid pleiten wij als CDA voor de ontwikkeling van een aansprekende visie op sport- en sportaccommodaties.

5. Als CDA blijven we aandacht vragen voor wonen. Het versnellingsprogramma woningbouw 2022-2025 werpt zijn vruchten af. Wij zien en waarderen alle inzet om tot voldoende gemixt woningaanbod voor jong/oud te komen. Met als actualiteit de extra bouw van sociale huurwoningen omdat de wachttijd momenteel (te) lang is. Voor de Perspectiefnota willen we specifiek inzetten op ‘kwaliteit van wonen’ dit sluit aan op onze CDA-waarde ‘goed rentmeesterschap’.
O.a. het initiatief om, daar waar mogelijk, natuur inclusief te bouwen is positief ontvangen, het CDA ondersteunt graag de pilot. Want in de ontwerpfase van een woonwijk en openbare ruimten is het belangrijk integraal opties tot klimaatadaptatie, verduurzaming, biodiversiteit en verkeersveiligheid af te wegen en te benutten. Het CDA zou het mooi vinden dat het college dit als kans ziet en dit samen met een HBO of Universiteit gebeurt. Juist om kennis op dit vlak goed te benutten en ook jongeren met hun kwaliteiten te betrekken bij toekomst van de gemeente. Bij de begroting kunnen we dan de nodige ruimte claimen voor extra investeringen rondom kwalitatieve vormen van inwonershuisvesting. 

6. Onderhoud en kwaliteit van fietspaden
Over groei gesproken: zowel de landbouwvoertuigen zijn in omvang enorm toegenomen als ook de snelheid van de e-bikes. Zomaar een ‘greep uit trends’ die wat ons betreft onvoldoende in de Perspectiefnota zijn belicht. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom is het de bedoeling dat de inwoners en de vele toeristen in onze gemeente veilig en comfortabel kunnen fietsen. Het CDA wil hieromtrent graag voorsorteren op een extra investering voor onderhoud en comfort van de fietspaden in de gemeente Hardenberg bij de begroting 2024 door hiervoor jaarlijks 1 miljoen vrij te maken

7. Regiodeal
Wij hebben in de afgelopen jaren gezien hoe de gem. Hardenberg in samenwerking met de regio gewerkt heeft aan regionale opgaven. Het ging daarbij vooral om het verzilveren van de economische en sociaal maatschappelijke groeipotenties. Voor 2024-2027 wordt ons gevraagd om geld vrij te maken ( 10 miljoen totaal. Hardenberg 1.9 of 2 miljoen). Wij vertrouwen erop dat ook hier méér ingezet zal worden op bloei ipv groei. Want er is meer aandacht voor ‘brede welvaart’ en het wegwerken van sociaal-economische achterstanden, het faciliteren van transities (bijvoorbeeld naar een andere economische structuur of verduurzaming), of het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Het doel is om onze jeugd en inwoners dezelfde kansen te geven als de leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Inzet op de nedersaksenlijn kan hier zeker toe bijdragen en dat juicht het CDA van harte toe.

Voorzitter, wij begonnen onze bijdrage met te noemen dat we vinden dat de gemeente Hardenberg een plek moet zijn waar al onze inwoners zo gelukkig mogelijk zijn. Dat zij de ruimte krijgen om tot bloei te komen. Ook en misschien wel juist die inwoners die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is het van belang dat SAMEN DOEN toegankelijk is voor al onze inwoners. Dat de wijkteams van Samen Doen een toegevoegde waarde zijn in de kernen en omgeving waar zij gevestigd zijn. Dat zij verbinden door aanwezig te zijn in de wijk. Betrouwbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen. 

Maar als we over alle inwoners spreken, denken we dat het daarbij ook van belang is dat we met een open blik kijken naar de opvang van mensen in bijvoorbeeld ons AZC. Een regionale opvanglocatie kan er toe bijdragen dat er sneller duidelijkheid is voor asielzoekers waarbij zij sneller de kans krijgen te integreren of, als dat het geval is weten waar zij aan toe zijn indien zij terug moeten keren. Dit vraagt  meer bestuurlijke samenwerking met het COA.

De blik naar buiten om Hardenberg te laten bloeien, betekent ook dat we intern de zaken goed op orde moeten hebben. 
Ik wil de ambtenaren bedanken voor het aanleveren van de stukken maar wil ook aandacht vragen voor een goedlopend ambtelijk apparaat.
In het bijzonder wil ik aandacht vragen voor het BMC rapport over de griffie dat uitgevoerd is en waaruit blijkt dat uitbreiding op de griffie van belang is om onze raad zo goed mogelijk te laten functioneren.
Wij zien dit graag vertaald in de begroting van 2024.

Voorzitter, ik sluit bijna af. Namens het CDA mocht ik verschillende onderwerpen onder uw aandacht brengen.
Ik wil echter niet afsluiten zonder een voor het CDA terugkerend onderwerp te noemen. Als CDA hadden we het fijn gevonden dat we het niet meer hoeven te noemen en collega Van Den Berg daarmee zijn stokpaardje verliest.  
Graag zien wij dat er een principiële keuze gemaakt wordt over de functie van de Twenteweg. Op een in 2020 gestelde vraag kregen wij het antwoord dat dit project in 2023 verder voorbereid wordt. 
We zien er naar uit dat onze wethouder bij de volgende campagne met zijn trekker over de Twenteweg kan rijden.

Voorzitter, voor ik afsluit wil ik terug Paul Schenderling, die ik in mijn eerste alinea noemde met zijn boek ‘leven na de groei’. Waarin hij ons uitnodigt te investeren in bloei in plaats van in groei. Hij laat zich inspireren door het bijbelboek Jesaja. Waarin vertrouwen en samen delen wat de aarde voortbrengt de rode draad is, die wij als CDA  Hardenberg graag volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.