04 oktober 2017

Energietransitie Hardenberg: We doen het samen!

Op 3 oktober vergaderde de gemeenteraad van Hardenberg over het onderwerp Energietransitie. Doelstellingen van de gemeente Hardenberg op dit gebied zijn:  20% in 2023 en 30% in 2030.

Er waren insprekers uit Lutten en de Krim. Ook in de oriënterende ronde waren er al meerdere insprekers (onder andere van LTO Vechtdal en de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken). Voldoende om met elkaar over te praten.

De inbreng van de CDA fractie was als volgt:

In de oriënterende ronde bleek maar weer eens hoe zeer dit onderwerp leeft in onze Hardenbergse samenleving. Er waren meerdere insprekers over verschillende delen van het plan en vanavond ook weer. Over windmolens, zonnepanelen, betrokkenheid en draagvlak. 

In het voorstel wordt in de inleiding gesproken over een 2 sporen benadering: Het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen en grootschalige duurzame energieproductie binnen onze gemeentegrenzen. Verderop in het voorstel gaat het vooral over de duurzame energieproductie. Hoe gaat u zorgen dat de doelstellingen op het gebied van besparing gehaald worden?

Dan over de energieproductie.

Als eerste: Wij zijn als CDA fractie zeer terughoudend met grootschalige zonneparken op landbouwgrond. Er is nog veel ruimte op daken, bijvoorbeeld bij agrariërs. Daarnaast is het bodemleven cruciaal voor de biodiversiteit. We zijn zuinig op onze leefomgeving die we ook door willen geven aan de generaties na ons. Daarom komen we hierbij met een motie, waarvan ik het dictum voordraag.

Draagt het college op:

  • Bij de keuze voor projecten in het buitengebied  terughoudend te zijn met de optie voor het inzetten van landbouwgronden.
  • Voor de uiteindelijke beslissing altijd deze plannen voor te leggen aan de gemeenteraad.
  • Samenwerking  te zoeken met partners als Stimuland en LTO om bedrijven te motiveren zonnepanelen te plaatsen op daken, zoals bijvoorbeeld de regeling ‘’boeren met zon’’.

De motie wordt mede ondertekend door de ChristenUnie en GroenLinks.

Het zou goed zijn om in overleg met de netwerkbedrijven onderzoek plaats te laten vinden naar de infrastructuur om de opgewekte energie te distribueren of wellicht te bufferen. De infrastructuur zou kunnen helpen om zonneprojecten eerder rendabel en dus aantrekkelijker te maken. 

Dan over windmolens. Het draagvlak voor windmolens is beperkt. Het behalen van de ambities met windmolenplannen is een levensgrote uitdaging. Inwoners maken zich zorgen over hun directe leefomgeving. 

Dit brengt me bij het belangrijkste punt in het geheel: Communicatie. Grootschalige projecten hebben effect op de directe leefomgeving van mensen in onze gemeente. Communicatie begint direct bij de eerste plannen van een project, uw fase 0 of liefst nog eerder. Gebruikt u hierbij onder andere het document van mijnheer Rietveld van de NLVOW als hulpmiddel. Wij zullen ingediende plannen die voorgelegd worden aan de raad ook actief op communicatie blijven beoordelen.

Afsluitend voorzitter: We hebben op 14 november een raadsbijeenkomst gepland om samen te kijken naar een innovatie op het gebied van de opwekking van windenergie. Juist daar is veel te winnen. Het CDA sluit haar ogen dan ook niet voor nieuwe, innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie opwekking. We zijn dan ook blij met de verwijzing naar innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking en verwachten dat het college deze ontwikkelingen actief volgt en de raad hierover geïnformeerd houdt. De doelstellingen zijn ambitieus. Innovaties zijn noodzakelijk om deze ambities binnen de gestelde kaders te halen. 

Duurzame energie moet iets zijn van ons samen. We moeten oplossingen kiezen die de beste balans vinden tussen ambities, bijdragen aan onze doelstellingen, commercie en de belangen van onze inwoners.

-einde-

Nadat alle fractie hun inbreng hebben gedeeld en de wethouder de vragen heeft beantwoord, is het voorliggende plan na 1 amendement van de PVDA, mede ondertekend door de CDA, geaccordeerd. Daarna heeft ook onze motie een ruime meerderheid in de raad weten te halen.

We blijven volop aandacht houden voor de energietransitie en duurzaamheidsdoelstellingen en zullen hier actief mee bezig blijven. Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Woordvoerder: Arjen Roelofs
E-mail: [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.