16 december 2021

Ervencoach belangrijk voor vitaal platteland

Agrarische ondernemers staan soms voor moeilijke keuzes zoals het financieel gezond houden van hun bedrijf, duurzaamheidsmaatregelen, het al dan niet blijven uitoefenen (of uitbreiden) van het agrarisch bedrijf of het toevoegen van een nevenfunctie. Deze keuzes kunnen ook effect hebben op de leefomgeving en de ruimtelijke ordening van het platteland. 

Het CDA vindt het belangrijk dat het buitengebied nu en in de toekomst vitaal blijft voor inwoners, agrarische ondernemers en bezoekers (toeristen). Het blijkt dat erfbezitters vaak moeite hebben de weg te vinden in procedures en regelingen en daardoor dreigen vast te lopen. Erfcoaches bieden waardevolle ondersteuning; Als onafhankelijk vertrouwenspersoon maken zij aan de keukentafel alles bespreekbaar en zoeken ze samen met de agrarische ondernemer naar oplossingen. 

De provincie Overijssel heeft besloten de erfcoaches op termijn mede te laten bekostigen door de gemeenten en agro gerelateerde bedrijven zoals banken en voerleveranciers.
De CDA-fractie is van mening dat de erfcoaches belangrijk zijn voor een vitaal platteland en voor agrariërs in de gemeente Hardenberg beschikbaar moeten blijven. Ook wanneer daar cofinanciering voor nodig is. Daarom heeft zij, samen met andere partijen, de gemeente Hardenberg de opdracht te geven uit toe zoeken hoe dit geborgd kan worden en daarbij de financiële consequenties inzichtelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.