07 december 2017

Hardenberg stopt met gemeenschappelijke regeling Ommen

De gemeenteraad van Hardenberg heeft maandagavond besloten om in te stemmen met uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Vanmorgen heeft burgemeester Snijders het personeel hierover geïnformeerd. De diverse evaluatiemomenten rond de BOH en de daarmee samenhangende bestuurlijke overleggen met Ommen hebben bij het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg het besef doen groeien dat op fundamentele aspecten verschillende inzichten (blijven) bestaan op het terrein van onderlinge samenwerking. Enerzijds hebben deze verschillende inzichten te maken met de wijze waarop raden en colleges zich verhouden tot de BOH, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de verschillende opgaven waar beide gemeenten voor staan en de verschillen in aard en omvang tussen beide gemeenten.

Zo heeft Hardenberg bijvoorbeeld de overtuiging dat het zich verder zal moeten ontwikkelen vanuit zijn streekfunctie en dat actief invulling zal moeten worden gegeven aan de sociaaleconomische en maatschappelijk opgaven waar het voor staat. Deze opgaven verschillen qua aard en inhoud van de opgaven waar Ommen voor staat. Dit inzicht wordt versterkt nu de huidige economische omstandigheden ruimte geven aan Hardenberg om zich verder te ontwikkelen.

Fractievoorzitter Martijn Breukelman: "We hebben als raad een unaniem besluit genomen om te stoppen met de bestuursdienst. Dat zegt wel iets. We hebben als gemeente Hardenberg grote ambities en wij ervaren de samenwerking met Ommen in deze vorm als een rem op die ambities. Vandaar dat het ons beter lijkt om te stoppen met de bestuursdienst en deze vorm van samenwerken. Als CDA willen we ons nu richten op een zorgvuldig proces richting de medewerkers. We zeggen daarbij ook niet dat alle andere vormen van samenwerking zijn uitgesloten. Verdergaan met de BOH is voor ons echter geen optie."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.