Duurzaamheid

Het CDA Hardenberg gaat voor:

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor innovatieve duurzame energieopwekking als windversnellers of zonneparken bij zandafgravingslocaties.
 • Ondersteuning en stimulering van lokale energieprojecten, zoals nu al in Lutten, Sibculo en Balkbrug en uitbouwen van het warmtenetwerk.
 • Bij voorkeur worden (grootschalige) zonneparken niet aangelegd op landbouwgronden.
 • Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We gebruiken duurzaam opgewekte energie en kopen duurzaam in. Bijvoorbeeld: vraag bij aanbestedingen aan leveranciers om voor duurzame oplossingen te kiezen.Producten, die langer meegaan, minder onderhoud vragen en minder afval realiseren.
 • Stimuleren decentrale energieopwekking door mestvergisting. Dit geeft de landbouw mogelijkheden voor bedrijfsverbreding.
 • Stimuleren en ondersteunen van CO2-neutrale woningbouw, te beginnen met Marslanden II
 • In de afspraken met woningcorporaties worden verplichtingen vastgelegd over verduurzaming van hun eigendom.
 • Ontwikkeling actieprogramma duurzame scholen (inclusief bewustwording en educatie): zonnepanelen, afvalscheiding, beperking watergebruik enz.
 • Instellen van een duurzaamheidsfonds, van waaruit duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt aan verenigingen die energiebesparende maatregelen willen treffen in hun gebouwen.
 • Onderzoek of het mogelijk is om bedrijven en consumenten met “groene plannen” (bouw, renovatie organisatie evenementen) korting te geven bij de leges voor vergunningen.8. Duurzaamheid: Energieopwekking, klimaat adaptie en circulaire economie
 • Uitbreiding gemeentelijk rioleringsplan met klimaat adaptieve maatregelen. Met onder meer aandacht voor “groene daken” voor het opvangen van regenwater.
 • De gemeente stelt een regenton beschikbaar aan huishoudens die het regenwater willen opvangen voor eigen gebruik.
 • Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” blijven inzetten op het betaalbaar gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, zodat zoveel mogelijk onderdelen daarvan kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Milieuwinst van inzameling van GFT in het buitengebied is niet nodig, omdat daar voldoende ruimte is om groente-, fruit-en tuinafval te composteren.
 • Een actieprogramma uitwerken om (met behulp van subsidies van andere overheden) asbest daken in de gemeente Hardenberg te verwijderen en zo mogelijk te vervangen door duurzame, energie-opwekkende daken.

Zie ook de uitwerking van ons [standpunt over zonneparken].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.