CDA Nieuwegein aangeslagen door overlijden Ton de Mol

Het CDA Nieuwegein is aangeslagen door het plotselinge overlijden van VSP-fractievoorzitter Ton de Mol. Hij mocht slechts 60 jaar worden. CDA-fractievoorzitter Gerben Horst: “We gedenken Ton de Mol met respect en waardering als een enorm betrokken volksvertegenwoordiger. Zijn stijl was karakteristiek en vasthoudend. Ton nam zijn taak zeer serieus. Vooral als hij vond dat zaken niet goed gingen. Daarmee was hij herkenbaar voor zijn achterban.” Met het overlijden van Ton de Mol verliest de Nieuwegeinse politiek een kleurrijk politicus met een combinatie van grote toewijding en een ontspannen grap. Het CDA Nieuwegein wenst de familie De Mol en de VSP veel sterkte in het dragen van dit grote verlies. 

CDA: peil behoefte gemarkeerde hardlooproutes

5 juli 2019 

Tijdens de raadsvergadering op donderdag heeft het CDA met een motie het college gevraagd om de behoefte onder inwoners voor gemarkeerde hardlooproutes te peilen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel. Wethouder Van Engelen van sportbeleid was enthousiast om met het idee aan de slag te gaan.

 

Hardlopen en wandelen zijn laagdrempelige sporten. Ook mensen met een smalle beurs kunnen hardlopen. Daardoor is hardlopen steeds populairder geworden onder alle lagen van de bevolking.

“Het probleem is alleen dat hardlopers en wandelaars vaak gebruik maken van paden, die hier niet voor zijn bestemd, zoals fietspaden. Dat levert regelmatig verkeersonveilige situaties op”, zegt CDA-raadslid Rija van der Sluiszen. Ook denkt ze dat goed aangegeven routes het samen hardlopen stimuleert.

Het CDA vraagt het college daarom om bij inwoners de behoefte aan duidelijk gemarkeerde en veilige hardlooproutes te onderzoeken. Mocht hier inderdaad behoefte aan zijn in bepaalde wijken, dan vraagt het CDA om te kijken hoe de gemeente dit kan realiseren. Daarbij is het goed om ook gebruik te maken van de kennis van de lokale atletiekvereniging Atverni en andere deskundigen.

CDA pleit voor bij-vriendelijk Nieuwegein

5 juli 2019

Het CDA maakt zich zorgen over het aantal bijen, vlinders en andere insecten in Nederland en dus ook in Nieuwegein. Daarom heeft de CDA-fractie in de raadsvergadering van donderdag een motie voor een bijen- en insecten-vriendelijk Nieuwegein ingediend. De gemeenteraad heeft hier vrijwel unaniem steun aan gegeven.

 

In de motie vroeg het CDA aan het college om de bijen-vriendelijke aanpak bij de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte verder te versterken. Wethouder Schouten van groenonderhoud gaf in het debat aan hier graag mee aan de slag te gaan. De motie is mede ingediend door GroenLinks, PvdA, VSP, Groep Verdam en Stadspartij Núwegein.

Bij-vriendelijk onderhoud

Een van de bedreigingen waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dat is een direct gevolg van de verstedelijking en grootschalige landbouw. CDA-commissielid Berend Lensen: “De gemeente kan een grote rol spelen in het helpen om het leefgebied van de bijen te verbeteren. Als de gemeente Nieuwegein al het openbare groen bijen-vriendelijk gaat onderhouden is dit een enorme steun in de rug voor de wilde bij. Denk hierbij aan wilde bloemen in de berm of het gefaseerd maaien van grasvelden.” En inwoners kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage leveren door wat ze in hun eigen tuin of op hun balkon doen. Daarom bepleit de motie ook meer voorlichting aan inwoners hierover.

Bedreigd

De Nederlandse wilde bijen verdienen een extra steun in de rug, want de helft van alle 358 soorten is bedreigd. De bijen zijn bijzonder belangrijk voor onze voedselvoorziening. Maar liefst tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus een cruciale schakel in de productie van ons voedsel. 

Algemene beschouwingen CDA Nieuwegein | 4 juli 2019 | Gerben Horst

Voorzitter,

Samen zijn we Nieuwegein. Niet wij samen als gemeenteraad, maar wij samen als inwoners. Voor christendemocraten vormt dat ‘wij’ ons politieke vertrekpunt. Waar de overheid niet onze persoonlijke verantwoordelijkheid uit handen neemt. Maar waar mensen ook niet slechts op zichzelf zijn aangewezen. Dit ‘wij’ is meer dan de optelsom van vele ‘ikken’. Als christendemocraten geloven we dat het ‘ik’ altijd tot zijn recht komt in relatie tot de ander (het ‘jij’). Die verbinding van ‘ik’ en ‘jij’ vormen samen ‘wij’.

Achter dit ‘wij’ schuilt het ideaal van een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien. Dat is ook de reden waarom we als CDA vaak pleiten voor meer ruimte voor de samenleving en maatschappelijke initiatieven in plaats van het primaat bij de overheid of de markt te leggen.

Vanuit deze basis wil ik een aantal onderwerpen aanstippen. 

Allereerst de financiële situatie van Nieuwegein voor de komende jaren, met name na de recente meicirculaire. Dit is immers de roze olifant die deze algemene beschouwingen domineert. 

Voor het CDA moet de gemeente een rentmeester zijn in plaats van een boekhouder. Een duurzaam financieel perspectief op de lange termijn staat voor ons boven de korte termijn effecten. Bij het vinden van oplossingen voor het lopende begrotingsjaar vindt het CDA het daarom onverstandig om hard aan de financiële noodrem te trekken in een uiterste poging de balans toch neutraal te krijgen. De afgelopen jaren hebben we regelmatig overschotten in de algemene reserve gestort. Nu is het moment om daarvan verstandig gebruik te maken. Voor het begrotingsjaar 2020 vindt het CDA dat het streven moet zijn om zo dicht mogelijk bij een neutraal resultaat uit te komen. Maar ook hier vinden we het onverstandig om vanuit een snelle scoringsdrang forse ingrepen in het gemeentelijk beleid te doen die op de lange termijn tot een negatief effect op de sociale, economische en ecologische kwaliteiten van de stad leiden. Zowel in de Kadernota 2020 als in de brief over de gevolgen van de meicirculaire lezen we verstandige oplossingsrichtingen voor deze financiële uitdaging. Met het amendement dat het CDA samen met andere partijen indient leggen we die opdracht aan het college expliciet vast. We wachten concrete voorstellen van het college in de kadernota 2021 hierover af.

Met het veranderen van de samenleving verandert ook de dienstverleningsvraag van onze inwoners. De samenleving met een toenemende diversiteit vraagt om een overheid die meer ruimte biedt aan maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening door onze stadswinkel of de openingstijden van de buurtpleinen. Het is belangrijk dat de gemeente hierop voortdurend inspeelt. Daarbij is het goed ook te kijken hoe we nieuwe technieken kunnen inzetten. In andere sectoren wordt inmiddels steeds meer ervaring opgedaan met Artificial Intelligence. Recent zijn hierover ook artikelen in het blad Binnenlands Bestuur verschenen. Dit riep bij het CDA de vraag op in hoeverre we deze en andere technologische ontwikkelingen kunnen inzetten bij het verbeteren van onze dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Nieuwegein. Graag een reactie van het college op dit punt.

Bouwen is meer dan stenen, beton en asfalt. Het gaat ook om de sociale samenhang. Een stad heeft plekken van ontmoeting en van contemplatie nodig. Daarom ook vindt het CDA aandacht voor goed welzijnswerk met de ontmoeting tussen inwoners zo van groot belang. En hechten we veel waarde aan de mogelijkheid tot recreatie in de eigen woonomgeving. Groene plekken van rust waar inwoners kunnen ontspannen en tot bezinning kunnen komen. Ook daarmee bouwen we samen aan een stad die er is voor zijn inwoners. Sport speelt een sterke rol bij ontmoeting en ontspanning, naast dat het uiteraard goed is voor de lichamelijke conditie. De afgelopen jaren is wandelen en hardlopen steeds populairder geworden onder alle lagen van de bevolking. Geen wonder, want het is een relatief goedkope en daarmee toegankelijke sportbeoefening. Maar deze wandelaars en hardlopers maken vaak gebruik van paden die daar niet voor zijn bestemd, zoals fietspaden. Ziet het college kansen om de komende jaren binnen bestaande projecten aandacht te besteden aan herkenbare hardlooproutes? Het CDA dient hiervoor een motie in.

Kinderen moeten buiten kunnen samenspelen. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat er voor kinderen van alle leeftijden goede speelmogelijkheden zijn waarbij ook aandacht is voor kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Het is goed dat hier in onder andere de speelvisie ruimte voor is. Maar het kan altijd beter. Door samen te spelen kunnen kinderen van elkaar leren. Dat gun je ieder kind, met en zonder beperking. De inclusieve samenleving geldt ook voor kinderen met beperkingen

Een tijdje geleden hebben er diverse berichten in de media gestaan over evenementen in Nieuwegein die worstelen met het vinden van voldoende financiële middelen en vrijwilligers om hun evenement te laten voortbestaan. Helaas zijn enkele evenementen om deze redenen inmiddels gestopt. Vanuit de PvdA zijn hierover eerder schriftelijke vragen gesteld. Het CDA bereiken soms signalen dat hierbij ook de regels en procedures vanuit de gemeente als belemmerend worden ervaren. Is het college bereid nog eens kritisch te kijken naar de regels en procedures rond het organiseren van evenementen, vooral de kleinschalige evenementen in wijken en buurten? Juist evenementen helpen bij de sociale samenhang in de stad en bieden volop kansen voor inwoners om elkaar te ontmoeten.  

We zijn inmiddels enkele jaren onderweg met de decentralisatie van het sociaal domein. Nieuwegein werkt inmiddels hard aan de implementatie van de transformatieagenda. Daarmee zetten we in op meer samenhang binnen het sociaal domein. De ervaring leert ons dat het sociaal domein ook veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen. Vanuit die integraliteitsgedachte vindt het CDA daarom nog steeds dat het hek om het budget sociaal domein moet worden afgeschaft. Beleidsintegraliteit vraagt ook om een integrale financiële afweging. 

De woningmarkt in de regio Utrecht en daarmee ook in Nieuwegein blijft de komende jaren nog onder flinke spanning staan. Vooral de mensen met een laag middeninkomen zijn hiervan de dupe. Want een koophuis is voor hen onbereikbaar, een sociale huurwoning komen ze vaak niet voor in aanmerking en betaalbare huurwoningen zijn zeer schaars. Het CDA is daarom erg blij met de inzet van dit college voor betaalbare woningen voor juist deze groep inwoners. Een betaalbaar dak boven je hoofd zien we als een basis levensbehoefte. De realisatie van plannen hiervoor kan ons niet snel genoeg gaan. Wel dringen we er op aan dat die woningen dan ook in de toekomst voor de lage middeninkomens betaalbaar blijven. Stevige afspraken met institutionele beleggers en andere partijen zijn hiervoor noodzaak!

Het CDA maakt zich samen met anderen zorgen over de bijenstand in Nederland. Juist ook omdat bijen en andere insecten van groot belang zijn voor onze voedselvoorziening. We horen dan ook graag van het college in hoeverre in Nieuwegein bij het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte al rekening wordt gehouden met een bij-vriendelijke aanpak. We dienen hiervoor een motie in.

Ten aanzien van het programma Betere Buurten vraagt het CDA zich af op welke wijze het college de komende jaren maar in elk geval na 2025 aankijkt tegen de kosten die gedekt moeten worden voor dit programma. Bovendien zijn we van mening dat bij Betere Buurten niet slechts naar sociaal zwakkere buurten moet worden gekeken, maar dat alle verouderde buurten van Nieuwegein een kwaliteitsimpuls in het openbaar domein nodig is. 

Voorzitter,

Het CDA heeft de ambitie om ondanks de financiële uitdagingen van de komende jaren waar mogelijk vast te houden aan de ambities uit het coalitieprogramma. Maar lokaal besturen vraagt in toenemende mate om regionaal denken en samenwerken. De uitdagingen van Nieuwegein op sociaal, economisch en duurzaamheidsgebied overstijgen onze gemeentegrenzen. En dus hebben we de regio hard nodig! Daarbij moeten we kijken naar wat we elkaar te bieden hebben. De lusten en lasten kunnen niet eenzijdig worden verdeeld. En zo kom ik weer uit bij ‘ik’ en ‘jij’ maakt ‘wij’. Want alleen samen kunnen we die uitdagingen aan.

CDA bezorgt om winkeluittocht City Plaza

21 februari 2019

Het CDA maakt zich zorgen om de winkeluittocht op City Plaza. Daarom stellen we donderdagavond in de raadsvergadering vragen naar aanleiding van het AD-artikel hierover. Vooral lokale winkeliers verwijten de verhuurder Wereldhave de huren te fors te verhogen en zich star op te stellen bij afspraken over de huurtermijn. Het CDA wil dat het college hierover het gesprek aangaat met Wereldhave en de winkeliers op City Plaza.

Afgelopen woensdag stond in het AD het artikel ‘Winkeluittocht Cityplaza is gevolg van hoge huren’. Daarin was te lezen dat een aantal winkels de deuren gaat sluiten of al heeft gesloten. Het gaat om de bloemenwinkels, banketbakker Tamminga en EkoPlaza. Het CDA vreest dat er meer winkels zullen volgen, vooral van lokale ondernemers. Voor het CDA alle reden om hierover in het vragenhalfuur van de raadsvergadering vragen aan het college te stellen.

Divers winkelaanbod
Het CDA maakt zich grote zorgen over de diversiteit van het winkelcentrum City Plaza nu steeds meer lokale ondernemers hun deuren sluiten. Het is belangrijk dat er een divers en aantrekkelijk winkelaanbod op City Plaza is. Daarmee onderscheidt Nieuwegein zich van andere winkelcentra in de regio. Recent stond in de media dat City Plaza het binnen de regio opvallend goed doet. “Een divers winkelaanbod speelt daarin een flinke rol. Die diversiteit wordt voor een groot deel geleverd door lokale ondernemers”, aldus CDA-raadslid Rija van der Sluiszen. Het CDA vindt dat juist die rol van lokale ondernemers op City Plaza door het college nadrukkelijk met Wereldhave moet worden besproken in relatie tot de huurhoogte en huurtermijnen.

Overlast komende jaren
Recent heeft het CDA gesproken met de winkeliers op het pleintje bij de tramhalte van City Plaza en hun zorgen gehoord over de verwachte overlast de komende jaren. De nieuwe ontwikkeling in City West is een goede zaak, ook voor ondernemers. Van der Sluiszen: “Maar de jarenlange bouwwerkzaamheden aan het tramstation, busstation en de nieuwe woningen kunnen ook voor veel overlast voor de winkels aan de westkant van City Plaza gaan zorgen.” Het CDA vindt dat deze en andere zorgen frequent door het college met de winkeliers moeten worden besproken. Samen kan dan worden gekeken naar passende oplossingen.

CDA wil oplossing voor vrachtwagens over Stadsplein

Persbericht CDA afdeling Nieuwegein | 2 december 2018

Afgelopen donderdagavond heeft het CDA in de commissievergadering vragen gesteld over vrachtwagens tussen de marktkramen op zaterdag op het Stadsplein in Nieuwegein. Ook zijn er vragen gesteld over het slechte onderhoud van de bestrating in de binnenstad. 

In november 2017 heeft het CDA in een motie gevraagd om nog eens te onderzoeken of er een aparte oprit voor vrachtwagens naar het Stadsplein mogelijk is. Nu moeten vrachtwagens voor theater DE KOM tussen de kramen van de zaterdagmarkt doorrijden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Recent heeft het college in een brief laten weten dat ze opnieuw hebben gekeken naar de mogelijkheden hiervoor, maar dat een aparte oprit voor vrachtwagens niet mogelijk is. Naar aanleiding van die brief heeft het CDA extra vragen gesteld.

Teleurgesteld

Het CDA is teleurgesteld over de manier waarop het college het gevraagde onderzoek heeft uitgevoerd. Er is opnieuw naar een verkeerskundig onderzoek uit juni 2009 gekeken. De conclusies uit dat onderzoek worden in de ogen van het CDA klakkeloos gereproduceerd. De situatie in de Doorslagzone is inmiddels aanzienlijk anders dan toen voorzien. Zo zijn de ooit geplande Palmtorens nooit gebouwd. Al tijden wacht de gemeenteraad op een concreet plan voor de Doorslagzone. Het CDA vindt dan ook dat er nog ruimte is om binnen die plannen voor dit gebied te kijken naar een betere oplossing voor het vrachtverkeer naar DE KOM. Het college stelt dat de andere oplossingen uit 2009 zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties in dit deel van de binnenstad. “Daarmee accepteert het college dat de gevaarlijke situatie met vrachtwagens die op zaterdag tussen de marktkramen doorrijden blijft bestaan. Het CDA zal dan ook blijven zoeken naar een veiliger oplossing hiervoor”, zegt CDA-raadslid Mart Hack.

Kapotte bestrating

In de commissievergadering heeft het CDA ook aandacht gevraagd voor de kapotte bestrating op het Stadsplein ter hoogte van het politiebureau en vele andere plaatsen in de binnenstad. De bestrating ligt op veel plekken schots en scheef met regelmatig kapotte tegens en flinke kieren tussen de tegels. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor voetgangers. Hack: “Het is een kwestie van tijd voordat iemand valt, iets breekt en de gemeente een schadeclaim krijgt. Bovendien hebben we als gemeenteraad afgesproken dat de binnenstad beter moet worden onderhouden.” Het college gaf het CDA en andere partijen gelijk in de geuite zorgen. Er loopt dan ook al een reparatieslag om de bestrating in de binnenstad te verbeteren. Vooral voor het politiebureau zal de gemeente zorgen dat de bestrating wordt gerepareerd.

CDA Wandeling Natuurkwartier & Oudegein 10 November 2018

Zaterdag 10 november was het CDA Nieuwegein te vinden op het Natuurkwartier en in het park Oudegein. Twee enthousiaste gidsen van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) lieten de diversiteit van het gebied zien. Door het park verspreid staat een hele verzameling aan bomen, struiken en planten met allemaal hun eigen unieke eigenschappen. Wist u bijvoorbeeld dat de schubbige inktzwam een eetbare paddenstoel is, maar dat deze in combinatie met alcohol opeens wél giftig is? Dat, en nog veel meer informatie kregen we mee.

Het doel van de tour was om bewuster te worden van de grote biodiversiteit in Nieuwegein. Er staan heet veel verschillende soorten in onze stad, maar we weten er eigenlijk haast niets over. Gelukkig dat het IVN wel beschikt over die kennis en deze graag met anderen deelt tijdens hun rondleidingen door verschillende natuurgebieden in onze regio. Wanneer u nog eens een wandeling door de natuur met een ervaren gids wilt meemaken, dan kunt u via de site van het IVN, maar ook via bijvoorbeeld de Molenkruier, op de hoogte worden gehouden van de verschillende georganiseerde tochten.

Een minder vrolijk bericht betreft de verdwijning van veel verschillende soorten in Nederland en dus ook in Nieuwegein. Insecten, zoals de bij en de vlinder zijn belangrijke dieren voor onze leefomgeving. Ze bestuiven de planten en bomen, maar dienen ook als voedsel voor andere dieren, zoals vogels, en houden onze grondbodem gezond. Wanneer het slecht gaat met de insecten, gaat het uiteindelijk ook slecht met onze leefomgeving. 


Gelukkig kunnen we hier wel wat aan doen. Door het plaatsen van insectenkastjes of het neerzetten van (inheemse) planten in je tuin of balkon. Ook helpt het als, wanneer u uw tuin winterklaar maakt niet alles kort knipt, maar laat staan zodat insecten en vogels er gedurende de winter nog voedsel kunnen vinden. Het CDA Nieuwegein heeft hieruit lessen gehaald om de leefomgeving in de stad te verbeteren en neemt dit mee in haar boodschap en werk in de gemeente. Hopelijk wilt u zich ook inzetten voor een beter Nieuwegein en kunt u wat met deze tips. U kunt ook altijd nog meer tips vinden op de website van bijvoorbeeld het IVN. 

CDA onderzoekt hoe respectvol Nieuwegein is

Het CDA Nieuwegein roept alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Nieuwegein respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Nieuwegein deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Nieuwegein?’-onderzoek op cda.nl/respect.
In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Nieuwegein vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Nieuwegein. 

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt. 
#WeekvanRespect

CDA Wandeling Nieuwegein 8 juli 2018

 

CDA Nieuwegein heeft vanmorgen een wandeling gemaakt door Vreeswijk. Met een fijn zonnetje was het prima wandelweer. Op de Dorpstraat konden we lezen dat de Dagwinkel dankzij een nieuwe eigenaar weer open gaat. Hier zijn wij als CDA erg blij mee. Verder zagen wij helaas dat iemand zijn graffiti kunstwerk op de monumentale Koninginnensluis heeft gespoten, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Jammer dat deze graffiti er blijkbaar al een behoorlijke tijd op zit. We vragen ons samen met omwonenden af wanneer het wordt verwijderd. Na een interessante en leerzame rondleiding in de Barbarakerk hebben we nog even van het weer en de sfeer genoten op het terras van Broodje Kaas aan de Dorpstraat. Het was een geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar.
Ga je een volgende keer ook met ons mee? Of nodig het CDA uit voor een wandeling bij jou in de buurt en laat ons zien wat er daar speelt.

Stem op 21 maart voor CDA Nieuwegein

Nieuwegein

Beter aanbesteden impuls voor plaatselijk MKB
Vragen over voortgang raadsbesluit Groenling
Download ons programma 2018-2022!
Doe mee en word lid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.