Klimaat en duurzaamheid

CDA Utrecht streeft naar een duurzaam Utrecht waarin inwoners, bedrijven en de gemeente allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een groene stad. Wij willen in Utrecht een ambitieus, maar ook realistisch duurzaamheidsbeleid dat aansluit bij de goede initiatieven in de stad. De inzet moet gericht zijn op daadkracht en het stapsgewijs boeken van concrete resultaten. Het is een maatschappelijke verandering die vraagt om een brede en open blik naar allerlei duurzame alternatieven. Voor het CDA Utrecht is een duurzame ontwikkeling van onze stad een belangrijke leidraad voor de komende raadsperiode. We zijn het aan onszelf en vooral aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht een stad door te geven die echt toekomstbestendig is. De Verenigde Naties hebben de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Daar willen we als gemeente Utrecht op aansluiten. Dit doen we onder andere door een klimaatloket op te richten. 

Wij willen graag dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en kijkt naar hoe zij invloed kan uitoefenen op:

 • Bescherming van het openbare groen en water in een snelgroeiende en “versteende” stad als Utrecht.
 • Aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van het Rijk, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame warmte.
 • Meer energiebesparing en zonne-energie op daken, zowel bij woningen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van VvE’s, als bij gemeentelijk vastgoed (zoals sportaccommodaties, scholen, etc.). Hierbij moet samengewerkt worden met partners uit de stad.
 • Een beter milieurendement uit huishoudelijk afval door bijvoorbeeld afvalreductie, betere afvalscheiding en meer recycling.
 • Circulair bouwen, waarbij materialen opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof.
 • Faciliteren van elektrisch rijden met onder andere personenauto’s en bussen. In de toekomst kan wellicht ook aan rijden op waterstof gedacht worden. Zo verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot .

Wij willen daarnaast graag dat vanaf 2030 in de polder Rijnenburg gebouwd gaat worden. Zo kunnen we het woningtekort in Utrecht voor een groot deel oplossen. Wat ons betreft gaat dat samen met een (tijdelijk) energielandschap met zonne-energie en (als dat technisch en ruimtelijk gezien mogelijk is) windenergie. Daarnaast willen we dat er ook genoeg ruimte overblijft voor natuur en roeiwater.

We zien ook goede ontwikkelingen op het gebied van schoner vervoer die wij aanmoedigen. Denk aan goederenhubs aan de rand van de stad en elektrisch vervoer/rijden op waterstof. Tegelijkertijd hebben we onze bedenkingen bij de effectiviteit van de milieuzone: is dit nu een maatregel waarmee we een grote impact behalen? We vinden het belangrijk dat Utrecht aansluit bij landelijk beleid zoals bij de huidige bebording die aansluit bij de landelijke regels. Dit zorgt voor eenduidig en begrijpelijk beleid.

Klimaat- en milieumaatregelen

Als CDA stimuleren wij klimaat- en milieumaatregelen voor zowel onze inwoners als de gemeente. In februari 2022 hebben we succesvol een voorstel ingediend voor een Utrechts klimaatloket, lees daar hier meer hierover!

Klimaat- en milieumaatregelen hoeven niet vanzelfsprekend te leiden tot lastenverhogingen. Het is juist aan de gemeente om slimmer te investeren voor de lange termijn, kostenbesparingen én wellicht ook terug-verdientijden te realiseren. Uiteraard is het belangrijk dat de gemeente budget beschikbaar stelt voor milieumaatregelen, echter is het niet zo dat zij één-op-één dit moet doorbelasten naar inwoners. De gemeente heeft al een grote begroting waarbinnen ruime budgetten voor duurzaamheid zijn gereserveerd en waarbinnen oplossingen kunnen worden gevonden.

De Rijksoverheid heeft sinds het bericht van de stijgende gasprijzen een kortingsregeling opgezet. Begin 2022 heeft het CDA Utrecht vragen gesteld over de stijgende prijzen van de stadsverwarming, want we moeten als gemeenteraad controleren of we die stijging in overleg met Eneco kunnen beperken. Zo profiteert iedereen ervan. Daarnaast zou een herverdeling via de lokale lasten op deze manier heel ingewikkeld zijn. Als CDA denken wij wel aan het belang van gezinnen en brengen we dit regelmatig in bij de gemeenteraad. Er zijn ook al regelingen, bijvoorbeeld voor het gebruik van de U-pas. De U-pas maakt het mogelijk dat ook mensen met een lager inkomen of een uitkering mee kunnen doen in de samenleving. Dat vinden wij een mooi initiatief. De U-pas kan wat ons betreft echter nog beter benut worden en verder worden uitgebreid. Zo moet het voor iedere Utrechter met een laag inkomen mogelijk worden om via de U-pas een internetverbinding af te sluiten of een laptop te kopen. Ook moet het kortingssysteem van de U-pas uitgebreid worden met kortingen voor eerste levensbehoeften, zoals kleding en boodschappen. Mensen zouden zich niet moeten hoeven schamen voor het gebruiken van de U-pas. Kinderen bewust maken op school hiervan helpt daarbij. 

Afval

We kunnen inmiddels ontzettend veel afval opnieuw gebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, des te meer we het milieu en onze portemonnee kunnen sparen. Daarom zijn we voor een afvalsysteem dat leidt tot een hoog milieurendement (bijvoorbeeld dankzij de recycling), een goede service richting onze inwoners en met zo min mogelijk kosten. Sommige afvalstromen verstoren de nascheiding van plastic, GFT en papier en moeten dus goed aan de bron worden gescheiden. De gemeente moet inwoners verleiden en faciliteren om deze stromen écht te kunnen scheiden, ongeacht in welke wijk je woont en of je nu in een rijtjeshuis, vrijstaand huis of appartement woont. Speciale aandacht moet hierbij gegeven worden aan de textielinzamelingscontainers, die vaak vervuild worden met afval. Een schone leefomgeving is beter voor het milieu, de volksgezondheid - omdat bijvoorbeeld muizen en ratten zo geen kans krijgen - en het ziet er gewoon netter uit. Het CDA Utrecht wil zwerfafval aanpakken door meer openbare prullenbakken te plaatsen en door strakker te handhaven op het achterlaten van afval. 

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

 1. Er moet meer aandacht komen voor groen in de stad
 2. Particulieren en woningbouwverenigingen stimuleren om zo duurzaam mogelijk te (ver)bouwen. De maatschappij op termijn ontkoppelen van de behoefte aan fossiele energie.
 3. Waar mogelijk gebruik maken van innovatiekracht van burgers en ontwikkelaars om duurzame energie op te wekken. Dit innovatieve vermogen moet niet beknot worden door regeldruk en verplichte quota.
 4. Groen vervoer: investeren in elektrisch openbaar vervoer en fietsparkeerplaatsen.
 5. Het CDA vindt het van groot belang dat afvalinzameling zo duurzaam mogelijk plaatsvindt.
 6. De klimaat- en milieumaatregelen hoeven niet vanzelfsprekend te leiden tot lastenverhogingen: de gemeente moet slimmer investeren voor de lange termijn. Daarvoor is meer budget nodig.
 7. Er zijn voorzieningen nodig voor honden (zoals hondenveldjes en papieren zakjes), en daar is ook een bijdrage voor nodig. We zijn daarom geen voorstander van het afschaffen van hondenbelasting

Wat heeft het CDA al bereikt?

 • Wachtlijst grofvuil teruggedrongen, dit is een goede eerste stap in het oplossen van de afvalproblematiek. Lees hier meer!
 • Kolenbakken in Utrechtse parken om de parken schoon net en schoon te houden. Lees hier meer!
 • Dankzij een aangenomen motie van het CDA in februari 2022 krijgt onze stad een klimaatloket! Lees de motie hier!
 • Winkeliers kunnen dankzij een voorstel van het CDA hun afval gebundeld aanbieden bij containers op de Mariaplaats, waardoor ze het niet meer op straat hoeven ze zetten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.