Onderwijs

Goed onderwijs is essentieel voor onze jongeren en onze samenleving als geheel. Het onderwijs speelt een cruciale rol in de persoonlijke talentontwikkeling. Voor het CDA staat ook bij onderwijs het uitgangspunt ‘samen verantwoordelijk’ centraal: de gemeente moet goed samenwerken met ouders, leerlingen en schoolbesturen om tot goed onderwijsbeleid te komen. 

Het CDA staat voor een aanbod met verschillende soorten scholen, zodat ouders en kinderen een school kunnen vinden die het beste bij hen past. We moeten daarmaast ook ervoor zorgen dat jongeren een goede opleiding en een leerzame stageplaats kunnen vinden, waardoor ze een baan kunnen vinden die bij hen past.

Het CDA staat daarnaast pal voor het bijzonder onderwijs, dat ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen die past bij hun overtuiging en die het best past bij hun kinderen. Een ander belangrijke functie die het onderwiijs heeft, is het bieden van gelijke kansen voor ieder kind. Dit gaat in Utrecht nog niet goed: de verschillen tussen wijken en scholen zijn daarvoor te groot. Daarom willen we dat ouders een school weten te vinden in hun eigen buurt, maar dat er ook enige ruimte wordt gegeven aan de school om de aanmelding van kinderen in goede banen te leiden. Daardoor kan het gebeuren dat een kind naar de school gaat die niet de eerste voorkeur had.

Onderwijshuisvesting

Scholen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Daar moet optimaal rekening mee worden gehouden bij het ontwikkelen van nieuwe schoolgebouwen. In nieuwe wijken moet de school een veilige en centrale locatie krijgen, goed bereikbaar met de fiets, auto en het OV. Wanneer scholen gebouwd, gerenoveerd of uitgebreid worden, moeten we de kans grijpen om duurzame en energiezuinige schoolgebouwen te bouwen. Door de coronacrisis is nog eens benadrukt hoe belangrijk een gezond binnenklimaat in de schoolgebouwen is. Wij willen dat de gemeente gaat meewerken aan het openstellen van schoolgebouwen, gymzalen, en schoolpleinen voor initiatieven uit de stad. Op deze manier realiseren we meer ruimte voor bijvoorbeeld ouderinitiatieven, culturele projecten of maatschappelijke organisaties die iets willen betekenen voor de kinderen van de school of de mensen uit de buurt.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. In elke wijk in Utrecht moeten basisscholen zijn gevestigd en moet de mogelijkheid bestaan voor buitenschoolse opvang.
  2. Alle leerlingen moeten les krijgen over de geschiedenis van Nederland, over ons huidig staatsbestel en over respect voor de diversiteit in onze samenleving, op seksueel, cultureel en levensbeschouwelijk gebied.
  3. Het CDA is een groot voorstander van een sociale dienstplicht. De gemeente Utrecht kan hierin een voortrekkersrol spelen.
  4. Veel jongeren, vooral allochtone jongeren, komen moeilijk aan een stageplaats. Het CDA wil dat de gemeente zich inzet om jongeren te helpen bij het vinden van een passende stage.
  5. Te vaak gaan kinderen met honger naar school omdat hun ouders niet voor een goed ontbijt (kunnen) zorgen. Dat vinden wij niet acceptabel. De gemeente moet gezond gedrag stimuleren door voorlichting te geven aan ouders en leerlingen. Waar dat nodig is, betaalt de gemeente mee aan een gezond ontbijt op school voor de leerlingen die dat nodig hebben.
  6. Ouders moeten een school kunnen vinden in hun buurt, maar er moet ook ruimte komen voor scholen om het aanmeldbeleid van kinderen in goede banen te leiden. 

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Op initiatief van het CDA zet de gemeente zich extra in om te zorgen voor goede stageplekken voor MBO’ers. Lees hier meer!
  • Het CDA zet zich consequent in om het lerarentekort aan te makken. In 2020 en 2022 hebben we moties ingediend om reiskosten te vergoeden en parkeerkosten te verlagen voor leraren, maar het college blokkeerde deze voorstellen. Lees hier en hier meer!
  • Het schoolgebouw aan de Rubenslaan staat al zo’n 15 jaar leeg. Initiatiefnemers uit de buurt meldden zich bij de gemeente, maar kregen geen gehoor. Mede met hulp van het CDA kwamen zij toch in gesprek en werden hun plannen om het gebouw in ere te herstellen en opnieuw in gebruik te nemen, gehoord. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.