30 oktober 2020

CDA over de meerjarenbegroting 2021-2024 gemeente Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Op 29 oktober 2020 is in de commissievergadering de meerjarenbegroting 2021-2024 aan de orde geweest. 

De CDA-fractie wil het College van B&W en de ambtenaren bedanken voor deze begroting. De bestuurlijke samenvatting begint met de titel van het coalitieprogramma: Evenwichtig door de crisis. Want dat we in een crisis zitten, dat kunnen we niet meer ontkennen. Dagelijks worden we geconfronteerd met het aantal coronabesmettingen, dat het landelijke gemiddelde ruim overstijgt.

De CDA-fractie constateert dat deze meerjarenbegroting de lijn, van de door de raad op 9 juli 2020 goedgekeurde Kadernota, doorzet. Toen was het nog spannend, maar mede dankzij de septembercirculaire is het College er in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Ondanks de beperkte mogelijkheden is er sprake van nieuw beleid en intensiveringen. Het CDA juicht het toe dat er extra structurele middelen zijn vrijgemaakt voor de uitbreiding van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (Boa’s) en het gratis openbaar vervoer voor een groep inwoners die 67+ zijn.

Het heeft niet onze voorkeur maar het is niet te voorkomen dat de lasten voor de burgers stijgen. Een aantal lokale heffingen stijgt. Het gaat om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De kostendekking gaat nu naar 100 % wat betekent dat de gemeente geen subsidie meer geeft. 

De Onroerend Zaak Belasting voor 2021 stijgt trendmatig met 1,5 %. In feite is dat geen verhoging. Er zijn andere gemeenten die de OZB gebruiken om de gaten in de begroting te dichten. Dat hoeft Krimpen aan den IJssel niet te doen. Ook hoeft er geen enkele voorziening gesloten te worden. Met andere woorden onze CDA wethouder van financiën, Wubbo Tempel, heeft een sluitende begroting kunnen presenteren. En dat is bijzonder in deze onzekere tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.