23 februari 2021

Lever niet in op kwaliteit jeugdzorg

In de afgelopen raadsvergadering hebben het CDA en Krimpens Belang gezamenlijk aandacht gevraagd voor het borgen van passende zorg voor de Krimpense jeugd. “Door het combineren van de inhoudelijke en de financiële beoordeling van de geboden hulp kan dit in gevaar komen”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. “Met deze combinatie bestaat het risico dat uit financiële overwegingen gekozen wordt voor minder passende zorg.” Wethouder Van der Wal benadrukte dat kwaliteit van zorg voor onze jeugd ook bij hem bovenaan staat en dat hij (indien dit nodig blijkt) aanpassingen zal doen om deze kwaliteit te borgen.

Afgelopen donderdag hebben het CDA en Krimpens Belang gevraagd om een combinatie van de inhoudelijke en de financiële beoordeling van de geboden hulp aan de jongeren. Sethi Plaisier van Krimpens Belang gaf aan het onwenselijk te vinden om deze twee rollen te combineren. Hiermee bestaat namelijk het risico dat uit financiële overwegingen gekozen kan worden voor mindere kwaliteit van zorg. Krimpens Belang vindt het zeer belangrijk dat al onze jongeren die hulp nodig hebben de voor hen benodigde passende hulp krijgen. “Met ons verzoek willen we voor nu en in de toekomst borgen dat de kwaliteit van zorg bovenaan blijft staan en er geen risico’s zijn dat er uit financiële overwegingen voor minder passende zorg gekozen zal worden.”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. Gerrit Jan Miedema van het CDA hecht er veel waarde aan dat de jongeren passende hulp krijgen. Hij pleit voor een verdeling waarbij inhoud en financiën door aparte functionarissen beoordeeld moeten worden. “Er nu eenmaal financiële grenzen maar het CDA vindt dat die "op afstand" moeten worden gezet. Ze mogen geen rol spelen bij de toekenning van zorg in individuele gevallen”.

Wethouder Van der Wal hecht veel waarde aan kwaliteit van jeugdzorg
Wethouder Hugo van der Wal beaamde het belang van het aanbieden van passende zorg en gaf aan dat ook hij veel waarde hecht aan het borgen van de kwaliteit van jeugdzorg. Hij heeft betreffende fracties uitgenodigd om hierover het gesprek te voeren en (indien nodig) de aanpassingen te doen die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Beide fracties hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging.

Geen woorden, maar daden!
Krimpens Belang vroeg ook aandacht voor de huidige situatie van de Krimpense jongeren. “Wij krijgen zowel lokaal als landelijk veel signalen dat het niet goed gaat met onze jongeren”, aldus Sethi Plaisier. “Laten wij ervoor zorgen dat onze jongeren zo spoedig mogelijk on track komen! Dat doen wij niet met mooie woorden, beleidsplannen en visies, maar met de Rotterdamse mentaliteit: geen woorden, maar daden!”. Het CDA sluit zich hierbij aan: “Er moet meer aandacht komen voor de Krimpense jongeren, ook zij die buiten de scope van de jeugdzorg vallen. Mede om die reden hebben wij het college recent opgeroepen haast te maken met de aanleg van het free-run calisthenics park. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat jongeren kunnen blijven bewegen, het liefst buiten. Dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest” aldus Miedema.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.