20 januari 2020

Nieuwjaar rede CDA Nieuwjaarsreceptie 2020

Krimpen aan den IJssel

Beste leden van het CDA afdeling Krimpen aan den IJssel

Het bestuur wenst u een gezegend 2020! Voor u en uw naasten hopen we op een jaar waarin we allemaal gezond blijven.

Voor mijzelf begon 2020 in spiritueel opzicht zeer goed met een bezoek aan Rome. Het Vaticaan, talrijke kerken en een aantal musea hebben we bezocht. Op de zondag voor Driekoningen hebben we de mis in de Friezenkerk bijgewoond. Een mis met drie heren, waaronder priester Antoine Bodar. Het is duidelijk dat Antoine Bodar ook oud-hoogleraar kunstgeschiedenis is. Hij vertelde dat de profeet Jesaja de geboorte van Christus had voorspeld en dat een andere profeet had voorspeld dat 3 koningen uit het oosten het pasgeboren kind zouden bezoeken. Kamelen zijn echter niet genoemd in het Oude Testament. Tijdens zijn preek uitte Antoine Bodar zijn afschuw over de vele kamelen in de kerststallen in Nederland. (Ik heb hem maar niet verteld dat als kind we ruzie maakten wie de grootste kameel elke volgende dag na Kerstmis een stukje richting de kribbe mocht opschuiven.) Naar traditie in de Friezenkerk werd aan het einde van de mis couplet 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen.

Het afgelopen jaar was een jaar van afscheid nemen in de fractie van mensen die vertrokken en het verwelkomen van nieuwe leden. We hadden al eerder met een diner afscheid genomen van Piet Moerland, en recentelijk hebben we dat gedaan met Arnold de Leeuw.  We verwelkomden Gerrit Jan Miedema als raadslid/fractievoorzitter en Renée Stigter als burgerraadslid. 

Piet was raadslid gedurende 2006-2010, raadslid gedurende 2010-2014 en fractievoorzitter 2014-2018. Arnold was gedurende 2006-2010 burger raadslid, gedurende 2010-2014 raadslid en gedurende 2014-2018 wethouder. Daarna was hij fractievoorzitter van maart 2018 tot september 2019. Cisca Snel was gedurende 2010-2014 burger raadslid en gedurende 2014-2018 raadslid. Cisca heeft besloten over te stappen naar Krimpens Belang. We danken Piet, Arnold en Cisca heel hartelijk voor al het werk dat ze voor de CDA fractie Krimpen aan den IJssel gedaan hebben. We wensen Gerrit Jan en Renée veel succes in hun nieuwe functie voor het CDA in Krimpen.

In onze lokale politiek is een crisis uitgebroken. Twee partijen in de coalitie, Leefbaar en Stem van Krimpen hebben het vertrouwen opgezegd in de twee wethouders van de andere coalitiepartners VVD en D’66. Het debat hierover vond vorige week plaats. Het is sinds het vertrek van Arnold als wethouder er niet beter op geworden. De wethouder van Leefbaar deelde de vergadering mede dat hij de talrijke aanbiedingen voor een nieuwe baan nauwelijks van zich af kon houden, de wethouder van Stem van Krimpen gaf aan dat haar meest memorabele moment als wethouder het achterop meerijden op een vuilniswagen was. Gerrit Jan had een uitstekende zakelijke bijdrage. Als CDA zijn we op deze momenten niet triomfantelijk maar leggen we de nadruk op de noodzaak van een stabiel en goed bestuur van onze gemeente. Er werd besloten een informateur voor een nieuw te vormen College van B&W  aan te stellen. De gesprekken hierover zijn gaande.

Teneinde ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende verkiezingen hebben we Team CDA 2018-2022 gevormd. Dit bestaat op dit moment uit de leden van de fractie (Gerrit Jan Miedema en Renée Stigter), Arnold de Leeuw, Fred Slappendel en het bestuur (Peter Waaijer en Berend Wierenga)  Het Team CDA 2018-2022 bereidt nu enkele beleidsvoorstellen voor op het gebied van ouderenzorg. Voor dit onderwerp  helpt ook Nellie Stornebrink mee. Als u als lid een onderwerp heeft dat u vanuit het CDA op de politieke agenda van de Gemeenteraad wilt plaatsen, vragen we u hiermee naar ons te komen. Ieder lid dat mee wil helpen een onderwerp verder uit te werken, nodigen we nadrukkelijk uit mee te doen in Team CDA 2018-2022.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 willen we een zo goed mogelijke verkiezingsuitslag behalen.

Peter Waaijer 

15 januari 2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.