Speerpunt 2: De gezondste en duurzaamste gemeente

Binnen de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex scoort Krimpen aan den IJssel momenteel voor de indicatoren gezondheid en sport momenteel een onvoldoende. Zo beweegt maar 38,5% van de inwoners voldoende en heeft 53,2% overgewicht. Daarmee wijkt vooral de indicator sport sterk af van het landelijke gemiddelde van 50,4%. Het CDA Krimpen heeft als ambitie om van Krimpen aan den IJssel het gezondste dorp van Nederland te maken! Daarbij zijn beweging en voeding essentieel.

Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, zorgt voor ontspanning, ontmoeting en heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde en het voorkomt gezondheidsproblemen. Ouderen stimuleren om te (blijven) bewegen is een van de belangrijkste strategieën om de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden en de kwaliteit van leven te verhogen. Het CDA wil verenigingen belonen die programma’s ‘sport voor ouderen’ in hun organisatie hebben opgenomen. Sport heeft bovendien positieve maatschappelijke effecten, zoals het samenbrengen van mensen en het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, teambelang en respect voor de ander.

Gezonder door meer beweging – iedereen moet kunnen deelnemen

 • Meer opties om te bewegen in de buitenruimte. Daarbij denken we aan de realisatie van meerdere free-run calisthenics parken, wandel en hardlooproutes, maar ook aan “beweeg-tuinen” met apparatuur voor senioren. Ook wil het CDA dat bestaande voetbalvelden goed worden onderhouden en de optie tot uitbreiding van het aantal “Gio-courts”, voetbalvelden met kunstgras, verder wordt onderzocht. Zo ontstaan er meer laagdrempelige opties op te sporten.
 • Bestaande sportverenigingen verdienen steun van de gemeente. De meeste verenigingen weten zelf het beste hoe ze hun activiteiten moeten organiseren en versterken. Gerichte ondersteuning bij zaken als financiën, beleid en accommodatiebeheer moet ertoe leiden dat verenigingen kunnen blijven doen waar ze voor opgericht zijn en een belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen. Het CDA hecht belang aan een platform waar sportverenigingen kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis worden.
 • Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport. Het mag niet zo zijn dat deelname aan sport of cultuur niet mogelijk is omdat de contributie te hoog is of omdat persoonlijke beperkingen deelname verhinderen. Het CDA wil dat de gemeente zo nodig de deelnemers of organisatoren, van bijvoorbeeld aangepast sporten, ondersteunt zodat iedereen kan meedoen.
 • Laat jongeren kennismaken met alle verenigingen in Krimpen. Dit kan vanuit de club worden georganiseerd of via het geven van vouchers aan het kind zelf waarmee verenigingen kunnen worden bezocht.
 • Stimulatie van sporten op scholen. Het CDA wil met de verschillende scholen in gesprek over de stimulatie van sporten op de scholen. We willen de opties onderzoeken om door middel van gym/sport-clinics jongeren tot sporten aan te zetten. Daarbij zijn goede voorlichting en instructies belangrijk.
 • Stimulatie van sporten onder volwassenen. Met gerichte acties en het uitbreiden van het aantal buiten sportaccommodaties hopen we steeds meer mensen in beweging te krijgen. De gemeente stimuleert, maar we vertrouwen op het maatschappelijk middenveld om zich te organiseren en elkaar te stimuleren.

Gezond door betere & eerlijke voeding

Volgens verschillende diagnoses heeft in 2040 twee-derde van de Nederlandse bevolking overgewicht. Om dit tegen te gaan moet de levensstijl van veel mensen veranderen. Het CDA wil daarom de maatregelen tegen overgewicht en obesitas zoals opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord ook op gemeentelijk niveau handen en voeten geven. Om gezond te blijven is voeding essentieel. Daarbij ziet het CDA een adviserende rol voor de gemeente. Op dit vlak liggen er ook kansen voor lokale ondernemers en de stimulatie voor het kopen van gezonde en eerlijke voeding.

 • Optrekken met de experts. Actief de voedingsadviezen van het voedingscentrum blijven stimuleren, de instrumenten van het rijk verder promoten en huisartsen uitdagen om vaker het gesprek open te breken over het belang van een gezonde levensstijl.
 • Faciliteren en stimuleren. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van Krimpenaren en de scholen in Krimpen om elkaar aan te sporen om gezonde voeding tot zich te nemen. Denk hierbij aan gezonde (school)kantines, kookclubs, kook-clinics, informatiebijeenkomsten met deskundigen, recepten die gedeeld worden etc.
 • Installeren van watertaps. Om mensen te stimuleren meer water te drinken wil het CDA dat er verspreid door Krimpen op strategische locaties watertaps worden geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld bij de verschillende (buiten)sport locaties zijn.
 • Weet wat je eet. Het CDA wil het aanschaffen van gezonde voeding bij de lokale middenstand stimuleren. We hopen om lokale ondernemers te kunnen stimuleren om mee te denken en binnen hun eigen branche in te spelen op de nieuwe en andere behoeften van de consument. Daarbij zetten we in op eerlijke, echte voeding, lokaal geproduceerd en te verkrijgen.

Duurzaamheid en Energietransitie

Het CDA wil de eisen en plannen van de centrale overheid op het gebied van energietransitie met beide handen aangrijpen om het eigen beleid van de gemeente verder te versterken en onder de aandacht van de burgers en ondernemers te brengen. De gemeente is ook hierbij de overheid die het dichtst bij de burger staat. Niet alleen zal de gemeente met aanbevelingen voor haar burgers komen maar zij zal ook actief met burgers en bedrijfsleven innovaties stimuleren die een bijdrage leveren aan een beter milieu. Bijvoorbeeld:

 • De Duurzaamheidsprijs: Per 2 jaar wordt er een stimuleringsprijs uitgereikt aan een vereniging, burger of onderneming voor een idee/uitvoer dat stimulerend werkt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit;
 • Daken van scholen en andere gebouwen (laten) voorzien van zonnepanelen;
 • Het gebruik van subsidieregelingen stimuleren; bijvoorbeeld financieel ondersteunen van VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) bij het realiseren van duurzame ambities;
 • De Krimpense energiecorporatie Energiek Krimpen maximaal steun geven bij het verwerven van investeringsprojecten en investeerders uit de Krimpense samenleving;
 • Met woningbouwcorporatie Qua Wonen anticiperen op het verduurzamen van bestaande huurwoningen;
 • Het uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Daarbij gaan, met maximaal gebruik van geld van het rijk, Krimpense woningen en bedrijfsgebouwen op geordende en planmatige wijze van het gas af, of inwoners weten hun gasgebruik althans drastisch te reduceren;

Meer Groen, Minder Stenen

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Perioden van grote droogte worden afgewisseld met perioden van extreem veel regen. In de plannen voor de buitenruimte (herstraten) moeten we rekening houden met een klimaatbestendige omgeving. Daarbij zetten we in op:

 • Het standaard aanleggen van “buurttuinen”, waarbij we inzetten op biodiversiteit en samenkomst, er veel spullen gedeeld kunnen worden, maar de buren zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud;
 • Innovaties toepassen voor het afvoeren van regenwater;
 • Maximaal inzetten op groene tuinen en plantsoenen;
 • Samenhang met energietransitie;
 • Anticiperen op elektrisch rijden;  Ook in de toekomst moet de gemeente vragen van inwoners om laadpalen voor elektrische auto's bereidwillig tegemoetkomen. Wel wordt aandacht gevraagd voor het straatbeeld. Dat moet aantrekkelijk blijven.
 • In gesprek met burgers en woningcorporaties om “verstening” tegen te gaan en meer groen te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.