15 november 2018

Fractievoorzitter Bastienne Prins over de Programmabegroting 2019-2022

Voorzitter,

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting.  

Het CDA weegt in deze reactie de woorden “houd de onderlinge solidariteit in ere” (Hebr. 13:16) mee.

Fijn dat het programma op een groot aantal punten voortzetting is van het beleid waar ook het CDA aan heeft meegewerkt. Zoals ‘Waddinxveen, dat werkt’. Dank voor het compliment!

Een klein half jaar na het coalitieakkoord ligt er nu pas het collegeprogramma. Het CDA vindt dat niet bepaald een punt van ‘voortvarend te werk gaan’. In de gemeente Zuidplas was het programma eind juni al klaar. 

Het uitvoeringsprogramma heet: “Vernieuwing in uitvoering”. Het CDA vraagt zich af wat die vernieuwing nu echt is, behalve dat er twee speerpunten van de nieuwe coalitie, namelijk ‘winkels open op zondag’ en ‘afschaffing hondenbelasting’, snel waren gerealiseerd. Complimenten voor het doorpakken op deze punten. Vooralsnog lijkt de vernieuwing een lege huls.

Het collegeprogramma is niet in beton gegoten, aldus het college, maar een praatstuk. Een praatstuk getuigt onzes inziens niet echt van daadkracht, want voordat je het weet ben je met praten alweer een jaar verder. Geen woorden, maar daden!

Het CDA vindt verder het collegeprogramma niet dynamisch, maar organisch, want veel wordt georganiseerd rondom de opgaven die zich aandienen, organisch dus, aandienen betekend. We wachten wel af. 

Voor een college waarin speciaal een wethouder voor participatie zit, vindt het CDA de zin: “Welwillend tegenover partijen uit de samenleving die zelf zaken willen en kunnen oppakken” een beetje schamel. Wij zien in het programma te weinig stippen op de horizon, kortom te weinig visie. Bovendien vinden wij het college niet erg proactief, eerder reactief met dit organische programma.

Ten aanzien van de programma’s:

1.    Participatie in samenhang

Het CDA vindt het belangrijk dat:

· er bij huiselijk geweld breder gekeken wordt dan het huiselijk geweld alleen, namelijk naar de oorzaken van de problematiek. Wat zijn mogelijk de achterliggende problemen, zoals verslavingen aan alcohol en games?  Zijn dit mogelijk ook de oorzaken van schulden?

Welke preventiemaatregelen worden genomen om dit te voorkomen? Het CDA zou dit graag meer in samenhang/of misschien wel geïntegreerd met Wadwijzer zien uitgevoerd worden.

· er positieve aandacht is voor jongeren. In samenwerking met diverse partijen? Wie bedoelt u?  Alleen jeugd- en jongerenwerk of ook verenigingen, kerken, moskeeën en de vele vrijwilligers? Serieus betekent dit toch ook dat er jeugdbeleid moet komen?!  

Meedenken met bedenken van activiteiten is toch niet genoeg? Dat is toch hapsnap beleid?! 

Neemt het college op deze wijze jongeren wel echt serieus? 

 2.    Mens in ontwikkeling

Het CDA vindt het belangrijk dat:

· het besluitvormingsproces rond de huisvesting van het Coenecoop College snel afgerond wordt, anders wordt het net zo’n hoofdpijndossier als het Gouweplein.  En dat na het besluit de uitvoering voortvarend ter hand moet worden genomen.

· de sportactiviteiten, juist in het kader van preventie, versterkt worden.

· het sport- en cultuuronderwijs door samenwerking van betrokken organisaties versterkt wordt. Het CDA mist in de uitvoering een verbindingscoach voor sport En cultuur. 

3.    Dorp in ontwikkeling

Het CDA vindt dat:

· iedereen (van 0-100) op een prettige en geschikte manier mag en kan wonen in Waddinxveen. 

· de toezegging van de wethouder van circa 100 sociale huurwoningen extra in de Triangel, waar gemaakt moet worden. In 2008 zijn er afspraken gemaakt. 20% sociaal (inclusief koopstarters woningen). Een koopstarters woning is nu anno 2018 een woning vanaf € 238.000. Daar heb je een inkomen voor nodig van € 60.000,-.  Dat is veel voor starters! 

Het CDA zegt: “Houd vast aan die 20%, maar verdeel het anders”. Meer sociale huurwoningen dan de huidige 7%!

 Bevestigt de wethouder de toezegging van meer dan 100 woningen, gedaan in de cie.  R&I?!

· de 75 tot 90 woningen voor senioren, genoemd in de Woonvisie, gebouwd moeten worden. Zegt de wethouder dit toe?

· de plannen rondom Souburgh snel uitgevoerd dienen te worden. Het CDA zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

· gedifferentieerde woonwijken de leefbaarheid ten goede komen. Dit dient ook nagestreefd te worden in de Triangel. Dat mag geen elitewijk worden!

· het belangrijk dat de gemeente ondernemersvriendelijk is. Er is zelfs structureel budget voor opgenomen, wel geld, maar de ondernemers zelf niet serieus nemen, denk maar aan: de zondagsopening, detailhandelsstructuurvisie en de locatie voor het afvalbrengstation. Hoezo ondernemersvriendelijk?

· er meer nog aandacht moet komen voor kwetsbare deelnemers aan het verkeer, zeker met een wethouder verkeersveiligheid die een punt maakt voor 0 slachtoffers! 

· de gemeente t.a.v. de zogenaamde Programmatische Aanpak Gouwe proactiever moet zijn. Er staat in het collegeprogramma “Bereid mee te denken met Alphen”. Kan het college zelf niet meer initiatief nemen?  Niet alleen maar zeggen dat er geen weg door het Gouwebos mag komen, dat vindt het CDA overigens ook, maar wat dan wel?

· de gemeente in 2025, conform de doelstelling, CO-2 neutraal moet zijn. Het lijkt erop dat de doelstelling niet gehaald wordt!  Voor het CDA is goed rentmeesterschap heel belangrijk en vindt daarom dat deze doelstelling gehaald moet worden!  Zegt het college toe de resultaten t.o.v. de doelstelling te monitoren en deze jaarlijks terug te koppelen naar de raad? 

· cultureel en industrieel erfgoed behouden blijven. Het wordt in de uitwerking van het programma niet concreet genoemd.

Het CDA vindt dat het college er in ieder geval voor moet zorgen dat, voordat er een omgevingsvisie is, die erfgoederen die mogelijk behouden moeten worden, niet in verval raken. Kan het college dit toezeggen?

4.    Leefbaar dorp 

Het CDA vindt het belangrijk dat:

· Waddinxveners de voeten drooghouden bij veel regenval. Het CDA denkt dat het college de gevolgen van de klimaatverandering onderschat. Het CDA is benieuwd naar de uitslag van de klimaatstresstest en hoopt dat het college gelijk krijgt. 

5.    Besturen in samenhang

Het CDA vindt het belangrijk dat:

· Waddinxveen een moderne bestuurscultuur heeft, maar heeft geen idee wat dit voorstelt bij de huidige coalitie. 

· besluiten transparant zijn.  Het CDA was verbaasd toen, onlangs, zonder memo van de wethouder, in ieder geval het CDA op het verkeerde been gezet werd t.a.v. het onderwerp van een raadsvoorstel over de locatie van het afvalbrengstation.

· ondernemers en inwoners participeren bij het tot stand komen van het beleid van de gemeente. Participeren is niet alleen luisteren, maar er vooral ook wat mee doen! Na een half jaar lijkt het erop dat een aantal ondernemers in ieder geval al participatiemoe is. Denk maar aan de gang van zaken rond de winkelopenstelling op zondag , de detailhandelsstructuurvisie, de locatie afvalbrengstation en de Zakpaal bij het Gouweplein.

Bij dit onderdeel dient het CDA de motie "ParticiPEERvisie" in, en verzoekt het college:

- Op basis van initiatieven over participatie op diverse beleidsterreinen een overkoepelende visie hierover te concipiëren en aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

- De leidraden voor de diverse beleidsterreinen hierop af te stemmen, dan wel aan te passen. 

Tot slot: De titel van het coalitieakkoord is: Samen Verantwoord Vernieuwen

· Samen: zonder de inwoners en ondernemers echt serieus te nemen?

· Verantwoord: Het CDA heeft twijfels op gebied van de inzet van degelijke enquêtes etcetera. Het CDA vindt dat de vele incidentele subsidies geen structurele verbeteringen geven.  Dat lijkt op Hapsnapbeleid en het geven van een Snoepje van de week!

· Vernieuwen: Het sleutelwoord van de vernieuwing was particiPEERen, maar dat komt echt onvoldoende uit het collegeprogramma naar voren. De peer vertoont al rotte plekjes bij het uitpakken. Jammer, het CDA had deze vernieuwing omarmd en het beschouwd als een versterking van de onderlinge solidariteit. 

Gelukkig heeft het collegeprogramma de titel ‘Vernieuwing in uitvoering’ meegekregen, dus we mogen verwachten dat in het organische proces de vernieuwing zichtbaar en merkbaar wordt!  

College, het CDA wenst u veel wijsheid en succes bij het werk in uitvoering! Practise what you preach! Doe wat je zegt! 

Denk aan het WelZijn van Waddinxveners!!!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.