Plan W: onze keuzes voor Waddinxveen

Bij het CDA staat de samenleving centraal. We zijn een brede christendemocratische middenpartij. Mensen zijn betrokken bij hun stad, hun dorp, hun school, hun buurt, hun geloofsgemeenschap, hun bedrijf of hun sportvereniging. Die betrokkenheid is het draagvlak voor het leven in een stad of een dorp. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Het CDA is een brede middenpartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Wij zijn mensen die vanuit onze eigen overtuiging aan politiek doen en daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn.Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De gemeente geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen en staat hen bij waar mogelijk. De inwoner gunt de gemeente de ruimte om te doen wat ze moet doen. Elkaar vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een  rechtvaardige en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. Dit geldt ook voor onze eigen gemeente Waddinxveen.We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie.

We realiseren ons dat het takenpakket van onze gemeente en de complexiteit aan samenwerkingsverbanden het steeds lastiger maakt om tot een afgewogen verkiezingsprogramma te komen. Door decentralisaties is het takenpakket enorm uitgebreid en verzwaard, zeker in het sociale domein.Dat takenpakket zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, denk aan onderwerpen als de Omgevingswet, energietransitie, klimaatverandering, wonen en ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd staan daar niet altijd de passende (financiële) middelen tegenover en dat heeft grote impact op de te maken keuzes. Niet alles wat je wil, kan ook.

1. Iedereen telt én doet mee

We hebben het vaak over de Waddinxveense samenleving. Dat woord zegt het al: in ons dorp leven we samen, met elkaar. Dat betekent naar elkaar omkijken, gezamenlijk dingen oppakken en de ander helpen als dat nodig is. De gemeente is daarbij de aanjager voor samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld ondernemers of maatschappelijke initiatiefnemers voor armoedebestrijding. Ook moeten we in de regio samenwerking zoeken om mensen met afstand tot werk duurzaam aan werk te helpen.

Voor het CDA telt iedereen mee, daarom stimuleren we dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Alleen dan kunnen we echt spreken van een samenleving. Ons uitgangpunt blijft, dat kwetsbare mensen, jong en oud, adequaat en snel hulp moeten krijgen om zo goed mogelijk (zelfstandig) te kunnen functioneren.

Het CDA zet zit zich de komende vier jaar in voor:

 • een vangnetregeling voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm;
 • een versterkt ondernemersklimaat. Dit doen we onder andere door ‘Koop lokaal’ te blijven stimuleren en door in te zetten op hechtere samenwerking tussen OPW, winkeliers, bedrijven en gemeente;
 • meer aandacht voor de mens en minder papierwerk. Dit om de stijgende kosten voor Jeugdzorg en WMO beheersbaar te houden;
 • een gemeente die maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding steunt door bijvoorbeeld subsidie te geven, te zorgen voor huisvesting of praktische hulp te bieden;
 • een persoonlijke aanpak voor mensen met levenslange en levens brede zorg en ondersteuning;
 • een  gemeente die waardevolle bronnen als buurt- en wijkcentra, (sport)verenigingen en geloofsgemeenschappen optimaal gebruikt om problemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

#uitdaging

Het CDA steunt de komst van het maatschappelijke initiatief van een ‘herenboerderij’ naar Waddinxveen, waar lokale, duurzame en eerlijke producten gekocht kunnen worden. 

2. Welzijn is van waarde

Gezondheid, sport en bewegen, kunst, cultuur en onderwijs dragen eraan bij dat mensen zich goed voelen en een fijn leven kunnen leiden. Een gezonde geest in een gezond lichaam. De coronapandemie heeft laten zien dat een gezonde leefstijl ertoe doet. Het is belangrijk dat ook mensen die door een fysieke beperking geen gebruik (meer) kunnen maken van fiets, auto of openbaar vervoer zich kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisbezoek.

Het CDA wil eraan bijdragen dat kinderen goed onderwijs krijgen en de accommodaties hiervoor op orde zijn. Onder andere door realistische prognoses en meer kindcentra kiezen we voor een integrale aanpak van de huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. We houden daarbij rekening met de beperking dat huisvesting van kinderopvang nu geen wettelijke taak is.

Wij willen dat er voor de inwoners van Waddinxveen voldoende en gevarieerde mogelijkheden zijn voor ontmoeting en ontspanning, ook in situaties waar dat niet vanzelfsprekend is. Het CDA onderkent de bijdrage die mantelzorgers leveren in de alledaagse zorg voor ouderen en zieken. Wij vinden respijtzorg ter ondersteuning van deze mantelzorgers van groot belang.

Community art kan een bijdrage leveren aan sociale integratie op buurtniveau, aan de leefbaarheid in de wijk of buurt, maar bijvoorbeeld ook aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

Het CDA zet zich de komende vier jaar in voor:

 • het inzetten van het preventieakkoord om een gezonde levensstijl te faciliteren en daardoor druk op de zorg te verlagen. Daarom stimuleren we bedrijven, organisaties, geloofsgemeenschappen en verenigingen om zich daarbij aan te sluiten;
 • het stimuleren van voorlichting over de ‘zorg voor morgen’: nadenken hoe en voorbereiden op ouder worden en de veranderingen die daarbij komen kijken op woongebied. Te denken valt aan creatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden voor kangoeroewoningen;
 • het in kaart brengen van de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor eenzaamheid onder alle generaties als onderdeel van het preventiebeleid bij verslavingen en psychische problemen;
 • een dementie-vriendelijk Waddinxveen, door onder andere training van inwoners en medewerkers van de gemeente op ‘omgaan met dementie’;
 • het voortzetten van de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers;
 • lokaal openbaar vervoer voor mensen met een fysieke beperking.
 • nauwere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs (Integrale Kindcentra);  
 • een verbindende rol van de gemeente bij de samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en verenigingen (vrijwilligers)
 • faciliteren en/of subsidiëren van organisaties als bijvoorbeeld de Bibliotheek, Cultuurhuys De Kroon, Stichting Vonk en culturele evenementen zoals WadCultureel en de zondagmiddagconcerten van Muziek in Waddinxveen;
 • het investeren in het behoud van monumenten en kunstwerken, het faciliteren van vertelbankjes en aandacht voor (cultureel) erfgoed.
 • sport- en speelvoorzieningen in alle buurten om een gezonde leefstijl te bevorderen door onderhoud of vernieuwing;
 • het stimuleren van sportmogelijkheden voor mensen met een beperking;  
 • het behoud van een zwembad voor recreatie, zwemlessen, zwem- en sportactiviteiten, ook nadat het huidige zwembad is afgeschreven;
 • bevordering van samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en kindcentra. Sportvelden en faciliteiten moeten maatschappelijk breder ingezet kunnen worden om deze beter te laten renderen.
 • het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving om nieuwe Nederlanders en statushouders gastvrij op te vangen en aan werk te helpen. Waar mogelijk proberen we te voorkomen dat statushouders direct aangewezen zijn op de voedselbank.

#uitdaging

Het CDA roept de culturele organisaties op om samen met de gemeente in Waddinxveen regelmatig een Community-art project te  organiseren.

3. Krachtig groeiend dorp

Waddinxveen is een sterk groeiende gemeente. Een fijne woon-, werk- en leefomgeving moet daarom toegankelijk zijn voor alle (nieuwe) inwoners en ondernemers. Het CDA vindt een divers aanbod van huur- en koopwoningen, veiligheid in de wijken, winkelcentra en op de industrieterreinen essentieel.

Om de leefbaarheid te vergroten moet er gezorgd worden voor veilige wegen met een goede doorstroming, wandel-/fietspaden en innovatieve, toekomstgerichte oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in een groeiende gemeente als Waddinxveen. Het moet aantrekkelijk zijn en blijven om in Waddinxveen te ondernemen.

Inwoners en ondernemers van Waddinxveen moeten samen gestimuleerd, maar ook gefaciliteerd, worden om te voldoen aan de omslag naar een duurzame energie- en warmtevoorziening volgens de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitie Visie Warmte.

Het CDA zet zich de komende vier jaar in voor:

 • de realisatie van het Coenecooppootje (aansluiting tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan) en het daarmee samenhangende onderzoek naar de noodzaak en/of herinrichting van de Zuidelijke Rondweg;
 • schoolzones en fietsstraten die fietsen naar school en werk maximaal stimuleren en faciliteren;
 • een goed ‘leesbare’ infrastructuur zodat weggebruikers weten wat er van ze verwacht wordt. Wij willen daarom af van de Shared Space zone bij het Gouweplein;   
 • het weren dan wel tot een minimum terugbrengen van (vracht)verkeer op de Brugweg;
 • de komst van een Gouwebrug-app, zodat je voor vertrek kunt zien welke brug open is en waar lokale files staan;
 • een integraal plan ten aanzien van de regionale ontsluiting waarin de definitieve keuze voor verlengde Bentwoudlaan wordt meegenomen.
 • meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, in het bijzonder in de buurt van stations;
 • het inzetten van alternatieve energiebronnen. Naast elektriciteit ook waterstof en andere duurzame bronnen. Wij zien biomassa niet als een duurzame oplossing;
 • het faciliteren en stimuleren van vervoersdeel-concepten op centrale locaties en bij oplaadpunten;  
 • het ondersteunen van maatregelen gericht op energiebesparing worden ondersteund;
 • het intensiveren van goede communicatie en informatie over mogelijkheden van subsidie bij warmte-/energietransities essentieel is en moet geïntensiveerd.
 • het verbeteren van de luchtkwaliteit door het beperken van de stookoverlast van hout door particulieren;
 • een heldere vertaling van landelijk beleid op het terrein van energie en warmte naar een breed gedragen lokaal beleid. Daar kan het omgezet worden in realistische en betaalbare maatregelen voor de inwoners van ons dorp;
 • blijvende samenwerking in de regio op het gebied van energietransitie;
 • versterking van de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen (waaronder het onderwijs) om het draagvlak voor te nemen lokale maatregelen te vergroten;
 • het intensiveren van goede communicatie en informatie over mogelijkheden van subsidie bij warmte-/energietransities.
 • het stoppen van de ‘verdozing’ van Waddinxveen;
 • vernieuwing en modernisering van bestaande terreinen zoals de Coenecoop, Noordkade en de Kouwe Hoek. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen heeft niet onze voorkeur;
 • intensivering van de samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente dat gericht is op het bevorderen van de werkgelegenheid. Daarbij wordt gestreefd naar een aantrekkelijk en gevarieerd voorzieningenniveau;
 • de komst van een openbaar toilet op het Gouweplein; 
 • het met voorrang ontwikkelen van braakliggende terreinen (inbreilocaties) zoals bij de Staringlaan en de Ieplaan voor woningbouw. Het aanwijzen en ontwikkelen van nieuwe uitbreilocaties heeft niet onze voorkeur;
 • een percentage sociale huurwoningen dat zorgvuldig wordt afgestemd op de behoefte. In een nieuwe Woonvisie moet extra aandacht worden besteed aan de realisatie van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren, voor doorstroming van empty nesters en voor meer midden-huurwoningen;
 • het bieden van ruimte aan particuliere initiatieven zoals sociale projectontwikkelingen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het appartementencomplex Parkstaete in de Triangel is daar een mooi voorbeeld van;
 • bestemmingsplannen die makkelijk aangepast kunnen worden om groene gevels en daken mogelijk te maken.

#uitdaging

Wij pleiten voor een koffietent, bij voorkeur met dagbestedingsconcept, met terras op het speeleiland van de Triangel

4. Groen en leefbaar dorp

Waddinxveen is een groen en schoon dorp, waarin we ons graag, ook recreatief, bewegen. We zijn zuinig op volgroeide bomen en openbaar groen en willen Waddinxveen nog verder vergroenen. Een groener Waddinxveen zorgt voor een leefbaarder en klimaatbestendiger dorp. Daar gebruiken we onze wijken en tuinen voor, maar ook het aanleggen van een tweede Gouwebos rondom de Vredenburghlaan.

Het dorp is van ons allemaal. We vinden het daarom vanzelfsprekend dat inwoners zich bij de (her) inrichting, het (groen)onderhoud en het schoonhouden van Waddinxveen betrokken voelen. We vinden het normaal dat inwoners hiervoor samen met de gemeente de handen uit de mouwen steken.Afval beschouwen wij in beginsel als herbruikbare grondstof. De huidige manier van inzamelen willen we aanpassen om de overlast van zwerfafval terug te dringen. Daarnaast willen we dat (bouw)bedrijven aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden.

Het CDA vindt dat lokale veiligheid moet worden vergroot door politie en wijkagenten meer tijd en ruimte te geven in de wijken.

Het CDA zet zich de komende vier jaar in voor:

 • goede planvorming voor een tweede Gouwebos rondom de Vredenburghlaan;
 • het aan de voorkant betrekken van bestaande en toekomstige bewoners van (nieuwe) wijken bij de (her)inrichting en het groen(onderhoud). Zij krijgen keuzemogelijkheden zoals pluktuinen, waterplekken of insectenweiden;
 • terughoudendheid met bomenkap. Goede communicatie vooraf is de enige basis om langdurige besluitvormingsprocessen zoals met de grauwe abelen te voorkomen;
 • het tegenhouden van een weg door het Gouwebos;
 • 'tegels eruit, groen erin'. De gemeente zal de inwoners nog meer stimuleren meer groen in de tuin te planten;
 • aansluiting bij ‘Waddinxveen Zoemt’ om een bij-vriendelijke gemeente te worden;
 • ecologische inrichting van bermen en groenstroken. Het maaibeleid wordt gericht op het behoudt van biodiversiteit. Verkeersborden dienen daarbij goed leesbaar te blijven.
 • het (maximaal) duurzaam circuleren en terugbrengen van afval tot grondstof;
 • ondergrondse containers speciaal voor plastic afval om de overlast en irritatie van plastic zwerfafval aan te pakken;
 • gemeentelijke opschoondagen om samen met de inwoners overlast van zwerfafval terug te brengen; 
 • camera’s bij centrale afvalplekken om de overlast van gedumpt afval terug te brengen;
 • afvalmanagement dat onderdeel maakt van vergunningverlening en handhaving, want bouwprojecten vormen een bron van veel zwerfafval.
 • de vergroting van de veiligheid in de wijk door een bekende en zichtbare wijkagent of handhaver;
 • 7 wijkagenten om aan de landelijke norm van 1 wijkagent per 5.000 inwoners te voldoen. Deze moeten meer ruimte tijd en ruimte krijgen in de wijk;
 • grotere veiligheid in winkelgebieden  De gemeente moet daarbij inzetten op camera’s en grotere zichtbaarheid van Boa’s;
 • buurtpreventieteams, buurtwachten en buurtapps om de veiligheid verder te vergroten;  
 • het opnemen van een verbod op recreatief lachgas in de APV.  
 • tijdige signalering van huiselijk geweld bij kinderen en in gezinnen. Ook het onderwijs en (sport)verenigingen hebben hierin een rol. De gemeente begeleidt daarbij naar hulp. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed.

#uitdaging

Voor elke inwoner van Waddinxveen wordt een tegel eruit gehaald. Voor elk huishouden plaatsen we een boom.

5. Goed bestuur is van waarde

Het besturen van Waddinxveen is van waarde voor ons allemaal. Maar te vaak ervaren we nog afstand tussen inwoners en gemeente. Het CDA heeft daarom concrete voorstellen om dat te verbeteren. Daarnaast is Waddinxveen gebaat bij een optimaal functionerende gemeenteraad. Hiervoor moeten raadsfracties maximaal ondersteund worden in hun controlerende taak.

Het CDA staat voor ruimte aan de samenleving. Dat vraagt om een open, oprechte en constructieve houding van ons allemaal om de betrokkenheid van inwoners te laten groeien. Dat betekent ook dat verwachtingen aan de voorkant goed afgestemd moeten worden.

Het CDA zet zich de komende vier jaar in voor:

 • maximale facilitering van de gemeenteraad door intensievere ondersteuning door de griffie en voldoende ruimte voor fractievertegenwoordigers;
 • regionale raadscommissies om regionale samenwerkingsverbanden goed te kunnen controleren;
 • vereenvoudiging van de vergunningenprocedure. De nieuwe omgevingswet gaat ons daarbij helpen. Wij willen dat de gemeente zich in beginsel zo constructief en meewerkend opstelt als mogelijk is;
 • continu kijken naar wat eenvoudiger kan en waar vergunningen door meldingen vervangen kunnen worden;
 • herziening van de mogelijkheden voor bezwaar- en beroepsprocedures zodat deze eenvoudiger en meer gericht zijn op dienstverlening aan inwoners;
 • een ombudspersoon die als constructieve mediator kan optreden tussen gemeente en inwoners.
 • het binnenhalen van provinciale, landelijke of Europees subsidie voor activiteiten, al dan niet met externe hulp: een fondsenwerver die zichzelf terugverdient;
 • het voorkomen van een verdere stijging van de lokale lasten. De OZB mag ten hoogste gecorrigeerd worden voor de inflatie;
 • een meerjarig sluitende begroting.

#uitdaging

Waddinxveen behoort in 2025 bij de 50 veiligste gemeenten van Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.