14 november 2019

Begroting 2020: voor de toekomst van Flevoland

Op woensdag 13 november is de begroting voor 2020 goedgekeurd door Provinciale Staten. Deze eerste begroting van het nieuwe college van GS is de financiële vertaling van het coalitieakkoord zoals dat voor de zomer is bereikt. Het CDA is tevreden over de plannen en ambities voor het komende jaar.

Voorafgaande aan de vaststelling van de begroting sprak onze fractievoorzitter Chris Schotman de algemene beschouwingen uit. Haar tekst volgt hieronder. U kunt de bijdrage hieronder ook bekijken.

Voor ons ligt de begroting 2020 die volgt op het coalitieprogramma Ruimte voor de toekomst. Een helder stuk, complimenten en dank daarvoor. Met deze begroting creëren we de financiële ruimte voor de toekomst van Flevoland. Wat het  CDA betreft biedt het daar volop gelegenheid voor en hopen we hiermee het college een belangrijke 'tool' in handen te geven om aan de slag te gaan.

Een begroting gaat over getallen, cijfers, investeringen en risico's. We moeten ons er wel telkens van bewust zijn dat  achter deze wereld aan getallen de wereld is waar mensen leven, werken, naar school gaan, zorgen en vrije tijd aangenaam willen doorbrengen: we hebben het over de samenleving.

Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. De gemeenschap waarin mensen samen leven, of dat nu in een dorp, een wijk, een stad of op het platteland is. In die samenleving staan mensen centraal,  betrokken inwoners die samen willen werken en bouwen aan die gemeenschap.

Hardware en software
In de begroting staat dat we samen met inwoners, overheden, kennisinstellingen en bedrijven Flevoland mooier willen maken met  economische ontwikkelingen, mobiliteit, energie, natuur en duurzaamheid. Net zo belangrijk is het dat we ons ook richten op onderwijs, zorg, gezondheid, cultuur, sport.  We zetten ons in voor hardware en software. Flevoland  wil daarmee bijdragen aan de brede welvaart: economische kwaliteit, ecologische kwaliteit en sociale kwaliteit.

De manier waarop we willen inzetten op deze brede welvaart vinden we van even groot belang. We  leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van Nederland:  Niet óf jij óf ik, maar zij aan zij.

Samen de schouders eronder zetten niet tegenover elkaar, maar rekening houden met elkaar en op die manier een gezamenlijke samenleving opbouwen. Goed samenleven sluit niemand uit.

Trots
Het CDA is trots op Flevoland, haar innovatiekracht, de ruimte, de vele vrijwilligers die zich elke dag inzetten om de samenleving leefbaar te houden en natuurlijk haar bijzondere geschiedenis. Het is goed om af en toe achterom te kijken, onder het motto “wie het verleden niet kent, begrijpt de toekomst niet”.

Openbaar vervoer
Voor de verdere groei van Flevoland is een goed OV-netwerk een voorwaarde. Een goede ontsluiting van de stad Almere en zorgen dat het OV bereikbaar blijft voor de kleinere gemeenten en kernen  in onze provincie. De  realisatie van de IJmeerlijn zal concreet op de agenda moeten komen omtrent de schaalsprong Almere.

De druk op de (snel)wegen die onze provincie raken nemen toe, daar moeten we op anticiperen. In de begroting zijn de ambities verwoord waarin we ons herkennen, toch willen we een aantal zaken nadrukkelijk onder de aandacht brengen;

N50
De N50 het lijkt de weg te worden met de meeste verkeersslachtoffers, ook al ligt deze buiten onze provinciegrenzen. Voor het verkeer vanuit Dronten, NOP en Urk is deze verbinding met de A50, A28 en A6 belangrijk. Samen met de SGP dienen we een motie in om haast te maken met de verbreding.

We dreigen het bijna te vergeten, maar de Nijkerkerbrug blijft dagelijks een obstakel in de bereikbaarheid van Zeewolde. Ook daarvoor vragen we aandacht bij het College.

Lelylijn
Ook voor de Lelylijn zijn de ambities in het coalitieakkoord benoemd en vertaald in de begroting. De drie Noordelijke provincies trekken samen op. Uit recente gesprekken met de woordvoerders spoor in de 2e Kamer komt de nadrukkelijke  oproep dat de provincies vooral gezamenlijk optrekken en daar hoort Flevoland ook bij.

Een motie van Groen Links roept op om de samenwerking met de noordelijke provincies op te pakken. Het CDA vindt dit ook belangrijk om dit te doen en is daarom ook mede-indiener van deze motie. 

In de motie wordt gesproken over 'contact opnemen', onze inschatting is dat we gedeputeerde De Reus met een grotere uitdaging dan een 'belletje plegen' op pad kunnen sturen. We zijn zeer benieuwd hoe de gedeputeerde deze uitdaging gaat oppakken en vragen hem om reactie. Wat ons betreft wordt er een overlegverband georganiseerd met de betreffende provincies om een gezamenlijke visie en strategie te bepalen.

Landbouw
De landbouw verdient een eerlijke toekomst en in goed overleg met alle partijen moeten we tot  oplossingen komen. Ook hier geldt ruimte voor de toekomst en is samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen essentieel. 

In Flevoland zien we  dat de landbouwsector verdere stappen naar een diverse sector met nieuwe “smaken” van agrofood.  Zo kan de sector de kansen benutten die voortvloeien uit het nieuwe landbouwbeleid van de EU en van het ministerie van LNV, waarin de agrarische sector wordt gestimuleerd om door te gaan met stappen te zetten in de kringlooplandbouw, met de nadruk op zuinig gebruik van grondstoffen en minder belasting van klimaat, natuur en milieu. Flevoland kan in dit opzicht het goede voorbeeld geven. Voor het CDA is van belang dat de landbouw economisch rendabel is en bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening met instandhouding van de biodiversiteit.

Batavialand
Het CDA maakt zich wat zorgen over Batavialand. Een paar jaar geleden heeft PS ingestemd met de voorstellen tot een grootscheepse reorganisatie met bijbehorende financiële structurele  bijdrage van de provincie

Aanvankelijk werden bezoekersaantallen tot wel 300.000 per jaar voorspeld, later werd dat al bijgesteld tot 160.000. Vorig jaar waren het er 90.000. Het bezoekersaantal vormt een belangrijke financiële  kurk onder het concept van Batavialand. We vragen ons af, hoe nu verder?

Op initiatief van SGP en CDA is eerder een motie aangenomen waarin een toezichthouder vanuit de provincie werd aangesteld. Recentelijk is door de SGP gevraagd om een gesprek met de toezichthouder, maar het blijft wat stil vanuit het College op dit punt.  Graag horen we van de gedeputeerde of er op korte termijn concrete stappen te verwachten zijn en op welke manier PS wordt betrokken?

Graag wil ik afsluiten met de woorden dat we de uitdagingen waar we voor staan samen aangaan, niet tegen over elkaar, maar rekening houden met elkaar. Niet wij en zij, maar zij aan zij!

Bekijk Chris' bijdrage hier:

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.