12 maart 2019

Sjors Veenstra: oppositie stelt algemeen belang voorop inzake MFA Gorredijk en SOC Kortezwaag

In de raadsvergadering van 11 maart sprak fractievoorzitter Sjors Veenstra van CDA Opsterland de raad en het college toe namens alle oppositiepartijen: FNP, D66, BAS, GroenLinks Opsterlanders, VVD en het CDA. Omdat omvangrijke projecten zoals MFA Gorredijk en de toekomst van Sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag de belangen van de fracties overstijgen, wordt met een gezamenlijke aanpak een duidelijk signaal afgeven. Iedere fractie verkiest het algemene belang van Opsterland boven zijn eigen idealen. Het doel is dan ook niet de inhoud, maar het proces.

Sjors Veenstra geeft aan dat de voorstellen die voorliggen in deze vorm niet besluitrijp zijn. Vanuit financieel oogpunt, een overschrijding van 66% bij MFA Gorredijk (zonder vernieuwbouw Burgemeester Harmsmaschool) en een overschrijding van 200% bij sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag, lijken deze projecten geen succes te worden. Deze overschrijdingen zijn op het aangepaste, verruimde financiële kader dat de raad in januari 2018 vastgesteld heeft. De overschrijdingen zijn reëel, gezien ervaring uit het verleden. Sjors Veenstra refereert aan bijvoorbeeld het Polderhoofdkanaal.

De grote vraag rijst, hoe zouden we deze overschrijdingen kunnen financieren, WOZ omhoog? bezuinigen op WMO? terugdraaien extra onderhoud in hoofdstraat Beetsterzwaag? Daarnaast gaan er geruchten de ronde dat de precario opbrengsten gaan worden ingezet. Dat knelt, deze opbrengsten horen de gehele gemeente Opsterland toe. De oppositie wil graag helderheid hoe Opsterland denkt deze projecten te kunnen gaan betalen inclusief de gevolgen voor inwoners en ondernemers.

Een tweede punt waar Sjors Veenstra zich namens de gehele oppositie zorgen om maakt, is synergie. Synergie was de sleutel van het MFA project. De raad heeft middels een motie destijds een intentieovereenkomst afgedwongen tussen de drie partijen die bij het MFA betrokken zijn. Inmiddels heeft zowel de Skâns als de BHS een nieuwe directeur, met ieder een eigen visie. Een update van deze intentieverklaring is geen overbodige luxe en geeft de raad in ieder geval vertrouwen in het draagvlak en streven naar samenwerking.

Vervolgens is Sjors Veenstra duidelijk, de raad heeft niet of nauwelijks zicht op de exploitatie van zowel de Skâns als het SOC Kortezwaag. Bij Kortezwaag is het de oppositie ook niet duidelijk hoe de relatie is met de private ondernemer. Daarnaast is er de vraag hoe de investeringen gaan renderen, of in ieder geval op lange termijn geen geld gaan kosten. Hier wil de oppositie duidelijkheid over hebben. 

Als laatste wordt het punt duurzame visie gebiedsontwikkeling Gorredijk aangestipt. De Skâns en de sport vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving in Gorredijk en moeten dan ook binnen deze visie een duidelijke plek krijgen. De oppositie denkt dat dit document Gorredijk samen kan brengen. Voorwaarde is dat deze visie breed gedragen wordt door de inwoners en ondernemers van Gorredijk.

De voor de hand liggende conclusie is dan ook dat de oppositiepartijen niet instemmen met de voorstellen zoals deze nu voorliggen, dit kunnen ze niet verantwoorden ten opzichte van de Opsterlandse inwoners.

De oppositiepartijen grijpen dit moment aan om op positieve en constructieve manier sturing te geven aan deze projecten. Sjors Veenstra dient namens de fracties van FNP, D66, BAS, GroenLinks Opsterlanders, VVD en het CDA, voor zowel het raadsvoorstel Ontwerp MFA Gorredijk als het raadsvoorstel Toekomst sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag een amendement in. De boodschap is dat de fracties niet tegen nieuwe ontwikkelingen zijn, maar dat ze het college geen carte blanche geven.

Het amendement betreffende het MFA heeft als strekking het ontwerp voor basisschool De Treffer af te ronden en te komen met een definitief ontwerp, als energie neutraal gebouw, voor het zomerreces. Het is van groot belang dat De Treffer snel gerealiseerd kan worden.

Daarnaast het ontwerp van de Skâns pas voorleggen als de financiële consequenties inzichtelijk zijn en de locatie van de Skâns een duidelijke plek heeft gekregen in de duurzame visie gebiedsontwikkeling Gorredijk.

Voor Kortezwaag is een vergelijkbaar amendement ingediend met het verzoek dit plan pas voor te leggen als de financiële consequenties en dekkingsvoorstel inzichtelijk zijn. Daarnaast wil de oppositie dat de exploitatie inzichtelijk is en dat de locatie van de breedtesport in Gorredijk een duidelijke plek in de duurzame visie gebiedsontwikkeling van Gorredijk heeft gekregen.

Beide moties haalden net geen meerderheid maar het was wel een heel duidelijk signaal wat de oppositiepartijen hebben afgegeven. Het proces zal nauwgezet gevolgd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.