Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hier kunt u in het najaar ons programma verwachten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor onze gemeente die we door willen geven. 

CDA Opsterland gaat uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. 
Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf. 
Vrije marktwerking of een te sterk regelende overheid als leidraad, doet te kort aan de potentie van de samenleving. 

Wij geloven dat mensen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. 
Wij gaan uit van samenwerking, niet van belangen.

CDA Opsterland wil bouwen aan onze dorpsgemeenschappen. De gemeentelijke overheid staat het dichtst bij mensen. Ze geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen.

CDA Opsterland gelooft in een samenleving van stimuleren, meedenken en ondersteunen en niet van controleren en afrekenen. 
Mensen worden uitgedaagd creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. 
Het overheidsproces van beleid en uitvoering begint bij de 
Mienskip.

CDA Opsterland wil daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

1.Van vrijblijvend naar betrokken: Mensen maken hun leefomgeving;
2.Van grenzen naar ruimte: Minder regels en meer mogelijkheden;
3.Van nazorg naar voorzorg: Voorkomen is beter dan genezen;
4.Van afwijzen naar meedoen: Mensen samen brengen en iedereen doet mee;
5.Van energieverbruiker naar producent: Het einde van fossiele brandstof voor huishoudens; 

1.Mensen maken zelf hun leefomgeving.
CDA Opsterland gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. Nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners vragen om een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht en de bereidheid van inwoners om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. De gemeente biedt de mensen de ruimte om iets te doen voor de eigen omgeving, maar spreekt hen ook aan als ze het af laten weten.

Opsterland is een gemeente van actieve dorpen:
Wij willen onze inwoners mee laten denken bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimtes. Medebeheer heeft veel voordelen voor zowel de inwoner als de overheid.

Als de inwoners zelf prioriteiten kunnen stellen rond veiligheid in hun directe leefomgeving wordt het veiligheidsgevoel verhoogd. We willen graag dat inwoners hun mening hier over geven.  

We staan voor een actief dorpenbeleid met dorpsbudgetten die ingezet worden om de directe leefomgeving te verbeteren. Particuliere fondsenwerving stimuleren we, waardoor geld beschikbaar komt voor investeringen in de lokale samenleving.

Ook geven we ondersteuning aan lokale initiatieven tot maatschappelijke stages voor jongeren.
We willen dat dat bewonersgroepen, verenigingen en andere initiatiefnemers gefaciliteerd worden bij initiatieven voor een verbetering van de samenleving. 
De samenwerking met gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

2.Minder regels en meer mogelijkheden.
De overheid is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. We willen deze trend keren en mensen meer zelf aan bod laten komen. We willen mensen aanmoedigen om hun eigen kwaliteit en hun dosis gezond verstand te gebruiken en minder uitgaan van opgelegde regels en voorschriften. Specifieke regels moeten worden vervangen door algemene regels. Dat vraagt bestuurlijke moed, maar creëert ruimte en biedt kansen voor activiteiten van burgers.

Opsterland biedt ruimte voor bedrijven, toerisme en natuur
Het CDA wil een goede balans tussen wonen, bouwen, agrarische, toeristische en groene activiteiten. We willen daarom de natuur in het buitengebied beschermen door ontkoppeling van hemelwater op het riool, zo wordt voorkomen dat rioolwater in het oppervlaktewater van het buitengebied terecht komt.

CDA Opsterland wil ruimte bieden aan de lokale, toeristische bedrijven en agrarische ondernemingen om duurzaam te ondernemen. Tevens vinden we een investering in een goed en uitgebreid fiets- en wandelpaden netwerk echt noodzakelijk voor zowel toeristen als voor de eigen inwoners. Een snelle internetverbinding in de buitengebieden is onmisbaar voor de economie van het platteland.

We stimuleren, samen met ondernemingen, nieuwe economische mogelijkheden voor vrij gekomen agrarische bedrijven. Vereenvoudiging van het subsidie- en ontheffingsbeleid, kunnen deze mogelijkheden makkelijker maken.

Van projectorganisaties met een klein subsidiebedrag wordt geen eindverslag gevraagd

Zonder alles vooraf in regels vast te leggen gaan we proefprojecten opstarten en opstartsubsidies toekennen om initiatieven van bewoners te stimuleren. We willen hierdoor ook ondernemingen helpen om sociale uitdagingen aan te gaan en projecten te starten voor het re-integreren van (jong)gehandicapten, herintreders en langdurig werklozen.

We willen dat de gemeente haar invloed gaat gebruiken om via prestatiecontracten met de woningcorporaties het evenwicht in het woningaanbod van zowel de huursector (sociale woningbouw) als particuliere sector te verbeteren.   

3.Voorkomen is beter.
CDA Opsterland wil meer het accent leggen op wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. We willen minder nadruk leggen op een regelende en financierende overheid. Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van actief deelnemen aan de samenleving. Door voorzorg wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Investeren in sport, bewegen en gezond gedrag kan ziekte beter voorkomen en het welzijn bevorderen. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon- , zorg- , en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen.

Opsterland is sterk in preventie:
Ouderen hebben een belangrijke rol in de samenleving. We willen de vitale ouderen graag betrekken en hen vragen om mee de doen. Projecten om ouderen te leren omgaan met moderne communicatiemiddelen en sociale media verdienen gemeentelijke ondersteuning.

In WMO verband worden signaleringsprojecten ingericht op eenzaamheid en stille armoe, waarin acties kunnen worden gestart om verdere afglijden te voorkomen. Ouderenorganisaties en kerken willen we daar graag in betrekken. 
CDA Opsterland wil ook “respijtzorg” blijvend gebruiken om de Mantelzorgers enigszins te ontlasten. 
We willen de voedselbanken en schuldhulpverlening blijvend ondersteunen met voorzieningen van de gemeente.
De één-loketfunktie willen we inzetten om de meervoudige problematiek in gezinnen sneller te signaleren en daarna te behandelen. De huidige algemene voorzieningen moeten in stand te blijven. De WMO ondersteunt mensen met een hulpvraag door deze mensen hun eigen sociale netwerk zo optimaal mogelijk te laten gebruiken.
Veiligheid is een zaak van en voor iedereen. Direct contact van de burger met de politie en opsporingsambtenaren, vinden we noodzakelijk. 
We willen een streng beleid ten aan zien van alcohol en drugs (geen coffeeshops).Er moet worden voorzien in de organisatie van de nazorg, waarin kerken, verenigingen, clubs en scholen worden betrokken. 

4.Iedereen doet mee.
Mensen verschillen van elkaar, maar iedereen heeft talenten. Naast solidariteit vragen we van mensen persoonlijke verantwoordelijkheid. Rechten en plichten gaan hand in hand. Iedereen doet mee. Werk, vrijwilligerswerk en ontmoeting houdt mensen betrokken. Het CDA Opsterland wil dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan de slag kan om zijn of haar waarde aan de samenleving toe te voegen

Opsterland investeert in de samenleving:
Wij willen graag dat iedereen mee doet. Het gemeentelijk WMO-beleid moet daarop afgestemd worden. De WMO–consulent moet ondersteunend zijn, en gaat op zoek naar de best mogelijke oplossing. Maatwerk moet geboden worden waarbij de vraag van mensen leidend is. Via de projecten Werk en Inkomen verlenen we hulp bij het bemiddelen naar tijdelijk of permanent werk. Jeugdwerkloosheid bestrijden we door training, scholing, werkervaringsplaatsen en zo nodig een aanvulling op het loon. We verwachten daarvoor wel iets terug. Als tegenprestatie wordt de inzet als vrijwilliger bij sociale projecten verwacht want ook dit maakt mensen sneller tot een gewaardeerd onderdeel van onze samenleving.  

Het CDA Opsterland ondersteunt ook het ondernemersfonds, waaruit initiatieven van (georganiseerde) ondernemers kunnen worden gefinancierd. De gemeente moet actief zijn in het werven van bedrijven voor de open plaatsen op de industrieterreinen.
Als agrarische bedrijven een andere bestemming moeten krijgen, willen we graag dat de gemeente meewerkt aan oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door voor de situatie passende vergunningverlening. Hierdoor kunnen agrarische bedrijven een andere bestemming krijgen waardoor er tevens een verbetering voor de samenleving ontstaat. 
CDA Opsterland wil de oneerlijke OZB-grondslag tussen MKB bedrijven en agrarische ondernemingen harmoniseren op basis van het economisch rendement.
CDA Opsterland staat voor de vrijheid van schoolkeuze voor ouders. Dit geldt ook voor dorpen die met krimp te maken krijgen. 
De kwaliteit van het onderwijs is zeer belangrijk, en de huisvesting moet goed zijn. CDA Opsterland is voorstander van maatschappelijke stage en vindt dat de gemeente stageplekken in de eigen organisatie moet aanbieden en dit ook actief moet stimuleren bij maatschappelijke organisaties.
Wij willen meer gezamenlijk gebruik van ontspanningsaccommodaties en voorzieningen waardoor het “wij gevoel” in de samenleving versterkt wordt. 
We willen dat de gemeente de burgers heldere informatie verstrekt over de gemeentelijke begroting, inkomsten en uitgaven. De informatie moet jaarlijks tegelijk met de OZB- aanslag worden verstrekt en opgenomen worden op de gemeentelijke website.

5.Het einde van fossiele brandstof voor huishoudens.
Het CDA voorziet op langere termijn een energievoorziening voor huishoudens waarin geen plaats meer is voor fossiele brandstoffen.
Het klimaatakkoord van Parijs met de opdracht de CO2 uitstoot te verminderen dwingt tot rigoureuze maatregelen waarin de opdracht is opgesloten dat iedereen een bijdrage moet leveren om het gestelde doel te halen. 
De energietransitie is daarom van ons allemaal. Minder verbruiken  en de opwekking, die vooral gevonden moet worden in de ruimtelijke ordening, door het toelaten van windmolens en zonneparken
Onder het motto: 
“Het speelveld van de energietransitie is de inrichting van de ruimte”, moeten we aan de slag.

Energietransitie een dwingende opdracht tot samenwerking
De energietransitie begint bij de burger die minder gaat verbruiken. CDA Opsterland wil dat de gemeente een stimuleringsproject gaat starten om de burger bewust te maken van deze noodzaak. Bij de energieopwekking is energietransitie vooral een opgave in het ruimtelijke domein. De gemeentelijke overheid is met de nieuwe omgevingswet de hoofdrolspeler. We vinden dat gemeente de voortrekker is bij het stimuleren van samenwerking tussen initiatiefnemers, omwonenden en belanghebbenden. 

CDA Opsterland is voorstander van gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij het realiseren van nieuwe energiebronnen.
CDA Opsterland wil de kansen in deze omgevingswet benutten door het koppelen van vrijkomende agrarische bebouwing aan winning van zonne-energie. Een actief gemeentelijk beleid voor het leggen van panelen door particulieren is daarvoor ook noodzakelijk. We bepleiten het leggen van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen en op velden buiten de bebouwde kom. Boringen naar aardwarmte, gebruik van windenergie, biomassa, mestvergisting en andere alternatieve vormen van energiewinning zijn noodzakelijke activiteiten om fossiele brandstof te verminderen.
De gemeente krijgt de opdracht om met het op de juiste manier verlenen van vergunningen, dat door te realiseren. 

Wat je kiest doet ertoe.

CDA Opsterland is een open christendemocratische volkspartij die de mienskip centraal stelt.
CDA Opsterland wil politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.
CDA Opsterland rekent op betrokken mensen met onderlinge verbondenheid
CDA Opsterland voelt, zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
CDA Opsterland voor een gemeente die we door willen geven 

Opsterland 2018-2022, belutsen mienskip

Voor onze gemeente die we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.