Programma 2018-2022

Voor het volledige verkiezingsprogramma klik hier, hieronder een samenvatting in thema's

CDA Opsterland, belutsen mienskip!
Het CDA staat voor solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en rentmeesterschap. Vanuit deze waarden geven wij vorm aan ons werk. De aankomende jaren willen wij ons in ieder geval hard gaan maken voor de volgende onderwerpen in onze gemeente.

Zorg voor mensen
Voor het CDA staat de mens centraal. Met Wietze Kooistra als wethouder is in Opsterland het sociale domein neergezet met een stevig fundament. Opsterland biedt haar inwoners de zorg die ze nodig hebben. Preventie is daarbij het uitgangspunt, voorkomen is beter dan genezen. De komende raadsperiode willen wij het sociale domein verder uitbouwen tot een solide bolwerk.

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan
CDA Opsterland heeft duurzaamheid hoog in het vandaal en heeft veel respect voor duurzaamheid pioniers zoals de coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). Deze, maar ook individuele duurzaamheidsinitiatieven moeten ruimte krijgen en vanuit de gemeente worden gestimuleerd. Het CDA zet zich in om doormiddel van het milieuprogramma en de omgevingsvisie deze ruimte te creëren. Daarnaast wil CDA Opsterland een stimuleringsproject starten om inwoners van Opsterland bewust te maken, dat de energietransitie bij onszelf begint.

In Opsterland wil je wonen
Een goed woonklimaat is een belangrijke eigenschap van gemeente Opsterland. Volgens CDA Opsterland moet in elke kern de mogelijkheid zijn om te huren, te kopen en te bouwen. Komende periode willen wij woningbouwcorporaties aansporen om in zowel grote als kleine dorpen hun verantwoordelijkheid na te komen in de sociale huursector. Wij maken ons hard voor marktconforme grondprijzen voor de Opsterlandse nieuwbouwplannen.

Het openbaar gebied is van ons allemaal
Het CDA heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. In de begroting van 2018, maar ook in de meerjarenbegroting worden meer middelen beschikbaar gesteld om het beheer en onderhoud te intensiveren. De komende periode blijven wij ons sterk maken voor goed onderhouden dorpsgroen, wegen, fiets- en voetpaden, bermen, bomen en boomlanen.

Dorpshuizen zijn nodig
Het CDA onderschrijft het belang van een goed functionerend dorpshuis in onze dorpen. Een dorpshuis is het middelpunt van een actieve en levendige samenleving. CDA Opsterland maakt zich sterk voor initiatieven, waarbij dorpshuizen, (sport)verenigingen en mogelijk scholen hun krachten bundelen.

Vitale centra doen dorpen bruisen
Dorpskernen moeten uitnodigend zijn voor klant en ondernemer. In overleg met deze groepen moet Opsterland zich inzetten om centra aantrekkelijk te houden of te maken. Hierbij zijn aandachtspunten voor het CDA: leegstand, parkeervoorzieningen, verkeersroutes en het vestigingsklimaat. Tevens dienen prachtige initiatieven vanuit een dorp, zoals het behoud van de supermarkt in Nij Beets, bestaansrecht te krijgen.

Lokale economie doet bloeien
Een bloeiende gemeente kan niet zonder lokale economie. De Opsterlandse ondernemers creëren banen, zorgen voor opleidingen en zorgen voor een positieve reuring binnen een dorp. Deze ondernemers worden door het CDA serieus genomen en moeten de ruimte krijgen. Bedrijventerreinen dienen, naast goed onderhouden, ook veilig te zijn. Opsterland moet met haar ondernemers meedenken en samen op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden.

Natuur, recreatie en landbouw gaan hand in hand
Opsterland is een grote plattelandsgemeente waar de agrarische sector, recreatie en natuur in het buitengebied samenkomen. CDA Opsterland is van mening dat deze drie in harmonie kunnen samenleven. Landbouwwegen moeten adequaat worden onderhouden, de Opsterlandse landschappelijke waarden moeten worden beschermd en fiets- en wandelstructuren moeten aantrekkelijk zijn.

Snel internet is broodnodig
CDA Opsterland heeft zich jaren ingezet voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied, want voor een vitaal buitengebied is glasvezel noodzakelijk. Nu vanuit de provincie is toegezegd dat alle witte vlekken binnen drie jaar zijn voorzien van glasvezel is het volgens ons nog geen tijd om achterover te leunen. Gemeente Opsterland moet voor een brede belangstelling zorgdragen, zodat geen aansluitingen worden overgeslagen. Daarnaast is het CDA van mening dat ook direct de grijze vlekken moeten worden meegenomen. Wanneer deze minder rendabele adressen niet direct worden meegenomen is het maar de vraag wanneer ze ooit een snelle verbinding kunnen krijgen.

Projecten zorgen voor impulsen
Ondanks de financiële crisis heeft Opsterland een aantal omvangrijke projecten uitgevoerd. CDA Opsterland heeft hier een belangrijke rol aan bijgedragen en is hier trots op. Het opwaarderen van het project centrum Oost Gorredijk, het project Dúnsân in Bakkeveen, maar ook de aanleg van de vernieuwde N381 met de daarbij behorende gebiedsontwikkeling en het Polderhoofdkanaal zijn geweldige voorbeelden. Het CDA vindt dat Opsterland dit soort projecten nodig heeft. Hiermee wordt een duidelijke impuls gegevens aan de kwaliteit van de Opsterlandse leefomgeving.

Opsterland is een belutsen mienskip
CDA Opsterland is voor een belutsen mienskip welke zelf in staat is te bepalen wat goed is voor haar dorp of kern. De inzet van dorpsbudgetten en projecten waarbij het dorp zelf aan de tekentafel zit, zijn hiervan mooie voorbeelden. Het CDA maakt zich de komende periode sterk om ruimte te maken voor initiatieven vanuit inwoners, dorpen, verenigingen en het bedrijfsleven.

Wij zijn CDA Opsterland
Met trots stellen wij onze belutsen minsken aan u voor:

1. Wietze Kooistra, Gorredijk
2. Sjors Veenstra, Ureterp
3. Rynk van der Woude, Gorredijk
4. Irene Spoelstra, Siegerswoude
5. Bareld van der Meer, Langezwaag
6. Atty Ekema, Siegerswoude
7. Bert van den Brink, Ureterp
8. Margriet Sijtsema-Tolsma, Wijnjewoude
9. Symen Sybrandy, Beetsterzwaag
10. Annemarie Bongers, Bakkeveen
11. Jan Quarré, Hemrik
12. Nardus Huiskes, Beetsterzwaag
13. Rene Nies, Lippenhuizen
14. Homme Lageveen, Tijnje
15. Tjitze Bouma, Siegerswoude
16. Henk van Ginneken, Terwispel
17. Wiebe Pool, Wijnjewoude
18. Tineke Jagersma, Bakkeveen
19. Sjoerd Krikke, Ureterp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.