25 januari 2018

Blog: Project MFA Gorredijk

Na een langdurig proces van afweging van diverse scenario’s en opties heeft de raad in november 2015 definitief gekozen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) bij de Burgemeester Harmsma School (BHS). Een MFA met daarin de sociale en culturele voorzieningen van de Skâns en basisonderwijs van de fuserende scholen Flambou en Trimbeets. De sport wordt alsdan geconcentreerd in Kortezwaag, een vurige wens van alle sportverenigingen.

Vervolgens is bij de vaststelling van het zogenaamde integrale huisvesting plan(IHP) voor de scholen in Opsterland, in juli 2016 , besloten dat ook de vervangende nieuwbouw voor een (theorielokalen)deel van de BHS onderdeel wordt van de nieuwe MFA waardoor een unieke samenwerking ontstaat tussen basis- en middelbaar onderwijs en de Skâns met vele synergievoordelen.

In de voorbereidingsfase zijn verschillen van inzicht ontstaan over met name de financiering van de nieuwbouw van het BHS gedeelte en de daarmee samenhangende (ver)nieuwbouw,  in een later stadium,  van het praktijkgedeelte van de school.

Deze problematiek wordt gekenmerkt een mogelijk grotere terugloop van het aantal leerlingen van de BHS dan toenmaals voorzien, een daardoor dreigend ontstaan van overcapaciteit aan vierkante meters waarvoor dan minder rijksvergoeding wordt ontvangen dan benodigd is om de exploitatie rond te krijgen.

De raad heeft het college ook opdracht gegeven bij de finale besluitvorming een tweetal renovatie opties van de oude Skâns nader uit te werken en deze voor te leggen aan de raad.

In de raadsvergadering van 15 januari 2018 hebben wij besloten te kiezen voor scenario 1A, een MFA, het centrummodel.

Onze overwegingen waren kort gezegd:

  • Renovatie oude Skâns is geen optie, is duurder dan nieuwbouw en over 20 jaar staan we weer met lege handen
  • Er zijn nog steeds synergievoordelen te behalen zowel in de bouwfase als in de exploitatiefase
  • Er ontstaat een unieke samenwerking tussen de 3 partners die in de toekomst nieuwe mogelijkheden schept
  • Er komt een nieuwe Skâns die voldoet aan de moderne bouw en milieu eisen, exploitabel is en waarmee Gorredijk vooruit kan als centrumdorp

Zorgen hebben we ook, voornamelijk te wijten aan financiële risico’s. Enerzijds veroorzaakt door een aantrekkende (bouw)markt met stijgende bouwkosten en anderzijds het teruglopend aantal leerlingen van de BHS met mogelijk een exploitatie gat in de toekomst.

Om hierin zoveel als mogelijk te voorzien hebben we gekozen voor een “marktconsultatie”, een wat andere vorm dan de traditionele aanbesteding en zijn wij bereid te investeren in onze BHS om de dalende belangstelling tot stilstand te brengen en zo mogelijk om te zetten in een groei van het aantal leerlingen:  wij geloven dat we in de toekomst een grote behoefte hebben aan “vakmensen” en niet alleen maar aan “hoger opgeleiden”.

Tevens leggen wij vast dat bij de bouw van het nieuwe theoriegedeelte terdege rekening wordt gehouden met een mogelijke toekomstige (deel) herbestemming tot praktijklokaal.

Tenslotte hebben wij als CDA het initiatief genomen om in het “programma van eisen” vast te leggen dat de Skâns een volwaardige theaterzaal krijgt, dus niet een gymzaal met wat stoelen, weliswaar compacter dan nu het geval is maar voldoende voor eigen theater presentatie.

Hierin hebben we ook nogmaals benadrukt dat de nieuw Skâns een “smûke hûskeamer” voor Gorredijk zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.