07 juli 2021

CDA Opsterland pleit wederom voor realistische begroting bij perspectiefbrief

Perspectiefbrief 2021

Geachte voorzitter, college, fracties en inwoners van gemeente Opsterland.

Wat willen we als raad doorgeven aan de volgende raad…? Dat is de grote vraag die bij het vaststellen van de begroting 2022 wordt beantwoord.

Worden de financiële problemen doorgegeven of is het college bereid haar verantwoording te nemen?

Het begint met een realistische begroting
Het begint met een realistische begroting, hier pleit het CDA al jaren voor. Maar dit lijkt met een oplopend structureel tekort van een miljoen, maar niet te lukken. Uiteraard zijn we ons bewust dat de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk niet in balans zijn met
wat van lokale overheden wordt verwacht. Maar wachten op wat gaat komen, is ook geen optie. Er dienen keuzes in oud en nieuw beleid te worden gemaakt, waardeer risico’s, begroot reëel, gebruik geen PM posten en wees niet te trots om je eigen ambities bij te stellen.

Sociaal domein
Wij zien dat in het sociaal domein voorzichtige stappen worden gezet om de financiële situatie beter te kunnen beheersen. Het college lijkt in te zien dat er moet worden begroot op verwachte uitgaven en niet op inkomsten. En ook volgt het college de aanbevelingen uit het VNG visitatie rapport. Waarmee wordt beoogd de duiding van de cijfers te verbeteren en zo meer grip te krijgen. Dit zijn twee punten waar het CDA lang voor heeft gepleit.

Modern besturen
Modern besturen is volgens het CDA niet hetzelfde als op je handen gaan zitten en de andere kant op kijken. Want op basis van recente mienskipsprojecten kan worden geconcludeerd dat deze houding helaas niet werkt. Modern besturen betekent, volgens het CDA, vertrouwen geven maar niet loslaten. Schep duidelijke kaders, denk mee, help mee en stuur bij waar nodig. Wij zijn van mening dat niet van de mienskip kan worden verwacht dat ze zonder ondersteuning een woonwijk of sportcomplex gaan
realiseren.

Gebiedsontwikkeling Gorredijk
Het CDA maakt zich al jaren sterk voor een integrale ruimtelijke visie voor Gorredijk, welke hapsnap beleid en onomkeerbare weeffouten moet voorkomen. Het college lijkt dit gelukkig ook weer in te zien en stelt het programma Geweldig Gorredijk voor. Wij kunnen achter dit voornemen staan, maar gelijktijdig voelt het voor ons als het paard achter de wagen spannen. Wij zullen het college op dit moment moeten vertrouwen dat dit programma niet te laat komt.

Woningbouw
Wonen in Opsterland is voor het CDA een speerpunt. Hoe worden de wachttijden voor sociale huurwoningen beperkt, hoe krijgen lokale initiatieven ook daadwerkelijk kans van slagen, hoe wordt de woonstroom op gang gebracht en welke ruimte wordt gegeven aan ouderenhuisvesting? Deze vragen moeten dan ook worden beantwoord in de actualisatie van de woonvisie. Ook is het CDA ervan overtuigd dat het door de raad geïnitieerde onderzoek naar de woontoekomst van Opsterland een plek moet krijgen in deze woonvisie. Juist de woonvisie is voor de raad het gereedschap om richting te geven aan de woontoekomst van Opsterland.

Ideaal beeld van de raad
Ook willen wij bij onze beschouwingen stilstaan bij het functioneren van de raad. De raad wil duaal zijn, wil meer debat, wil op hoofdlijnen en modern besturen en wil aantrekkelijk zijn voor inwoners. Maar helaas lijkt individueel politiek gewin toch de overhand te hebben. Wij zien een kloof tussen de coalitie en oppositie. Goede ideeën worden ‘slûchslim’ overgenomen en ingediend. Moties, amendementen en stemgedrag lijken voor de vergadering al te worden afgetikt. Voorstellen worden als een accountant uitgeplozen. En blijkbaar betekent modern besturen, loslaten, met uitzondering van kleine windmolens. Enkel door als raad zelf in de spiegel te durven kijken kan dit veranderen en kunnen we de politiek in Opsterland aantrekkelijker maken.

Afsluiting
Voorzitter, als afsluiting terug naar de perspectiefbrief.

Wat willen we gaan doorgeven aan de volgende raad….

Volgens het CDA mogen dit niet verstopte structurele tekorten van miljoenen zijn. Dit college en deze raad moet haar verantwoordelijkheid nemen en een realistische begroting opstellen, een begroting die we durven door te geven.

En met deze woorden wil ik mijn betoog afsluiten en het college op pad sturen.

Sjors Veenstra
Fractievoorzitter CDA Opsterland
5 juli 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.