18 februari 2018

Wat heeft CDA Opsterland de afgelopen vier jaren bereikt?

In vier jaren tijd gebeurt er veel. Waar zijn wij trots op? We zetten het graag voor u op een rij.

We zorgen goed voor onze mensen

De decentralisaties in het sociale domein zijn goed verlopen in Opsterland. Het CDA heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor financiële zekerheid. We hebben ervoor gezorgd dat inwoners die dat nodig hadden, konden rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente zodat er geen personen buiten de boot vallen.

De “krêft van de mienskip” hebben we centraal gesteld

Het CDA vindt participatiemienskip belangrijk. Met gekanteld werken proberen we dit te bereiken in Opsterland. Initiatieven en de leefwereld van burgers, instellingen en bedrijven staan centraal en stimuleren we. Oplossingen voor vraagstukken bedenken en uitvoeren komt nu meer van onderop, de krêft van de mienskip.

Raadslidmaatschap is voor iedereen toegankelijk gemaakt

Omdat vele raadsleden het lidmaatschap als een zware belasting ervaren, hebben we als CDA-fractie de raad gevraagd hier iets aan te doen. We vinden het namelijk belangrijk dat alle inwoners van Opsterland kunnen worden vertegenwoordigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe vergaderopzet welke minder belastend is en hopen hiermee dat het raadslidmaatschap toegankelijk is voor alle inwoners van Opsterland.

Vluchtelingen zijn welkom in Opsterland

De onrust in Syrië zorgde ervoor dat mensen hun vaderland moesten verlaten. CDA Opsterland vond dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid voor vluchtelingen moesten nemen, passend bij wat we konden bieden.

Fairtrade gemeente geworden dankzij het CDA

Als boer wil je een eerlijke prijs krijgen voor je producten. Dat geldt voor onze veehouders maar ook voor koffie- en theeboeren in ontwikkelingslanden. Het CDA heeft met een motie aangedrongen om als gemeente Fairtrade te worden, en dit is geslaagd. Als organisatie kopen we onze producten nu fairtrade in en stimuleren we activiteiten hierin.

Opwaardering van de N381 en de leefkwaliteit in Opsterland

De opwaardering van de N381 was een groot infrastructureel project welke groene gebieden doorkruisten. Om dit project in balans te brengen met haar omgeving heeft het CDA als doel gesteld dat ondanks deze ingrepen toch een duidelijke plus moest worden achtergelaten op het omliggende gebied. En dit is gebeurd. Er is geïnvesteerd in natuur, er zijn herinrichtingen in verschillende kernen uitgevoerd en wegen zijn opnieuw ingericht in combinatie met groot onderhoud.

Meer middelen voor beheer en onderhoud van openbaar gebied – o.a. bermonderhoud

Het CDA vond dat er teveel werd bezuinigd op beheer en onderhoud van openbaar gebied. Het brengt onbalans in leefkwaliteit en zorgde voor werkgelegenheid. Het CDA heeft daarom opgeroepen om niet meer te schaven aan deze budgetten. De zorg die wij als CDA hierover uitspraken heeft gelukkig gehoor gevonden. De begroting van 2018 stelt meer middelen beschikbaar om het beheer en onderhoud te kunnen intensiveren. En met het aannemen van onze motie ten aanzien van het bermonderhoud, krijgen de bermen weer de zorg die ze verdienen.

Omvangrijke projecten uitgevoerd die impulsen geven aan onze gemeente

CDA heeft ondanks de bezuinigingen gekozen voor het opwaarderen van het centrum van Gorredijk, het project Dúnsân in Bakkeveen maar ook aan de N381 met haar gebiedsontwikkeling en het Polderhoofdkanaal. Met deze projecten hebben we als raad grote impulsen aan Opsterland gegeven, hiervoor was lef nodig.

Kansen gecreëerd voor woningmarkt

De CDA-fractie zag een groeiende vraag naar huurwoningen, starterswoningen en betaalbare bouwgrond. Onze fractie heeft daarom gevraagd naar een nota grondbeleid die er duidelijk op is gericht om deze keten op gang te brengen, door marktconforme bouwgrond aan te bieden en sturing te geven aan de verantwoordelijkheid van de woningbouwcorporaties.

Kansen gecreëerd voor duurzame energie, energietransitie

Het CDA stimuleerde deze raadsperiode opwekking van duurzame energie. Met het weigeren van de proefboring naar gas, hebben wij als raad duidelijk nee tegen de winning van fossiele brandstoffen gezegd. Wij zeiden volmondig Ja tegen winning van duurzame energie. Initiatieven dienden te worden onderzocht en daar waar mogelijk ondersteund. Het vooruitstrevende project WEN in Wijnjewoude, is een voorbeeld die de transitie op gang brengt, daar zijn we trots op. Het CDA heeft het college gevraagd om in het milieuprogramma van 2018 een heldere visie te presenteren met aandacht voor inwoners, bedrijfsleven, en hoe de gemeente haar eigen gebouwen energieneutraal gaat aanpassen en op welke termijn.

Gezonde levensstijl gestimuleerd

Als CDA willen we de Opsterlandse jongeren in beweging krijgen omdat het de basis is van een gezonde levensstijl. We hebben een amendement ingediend om de bezuinigingen op het gymnastiekvervoer ongedaan te maken, en met succes. Want de CDA-fractie is van mening, dat ook de leerlingen van de scholen uit Frieschepalen, Lippenhuizen en Luxwoude recht hebben op een kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.