De Fryske taal is in belangryk ûnderdiel fan ’e identiteit fan ús ynwenners en gemeente. Dêr heart in aktyf belied by om dy beskermje te kinnen. Us ynwenners moatte har yn har eigen taal uterje kinne, ek by de gemeente. De Fryske taal, kultuer en dus ek sporten fertsjinje omtinken foar ús ynwenners om sa de identiteit fan ús gemeente te bewarjen.

CDA Súdwest-Fryslân stiet foar:

  • Aktyf belied op Frysk en Fryske kultuer yn ’e gemeente;
  • Nammejouwing fan nije strjitten foar it grutste part yn it Frysk.

Us ynwenners moatte har yn har eigen taal uterje kinne

De Fryske taal is een belangrijk onderdeel van de identiteit van onze inwoners en gemeente. Daar hoort een actief beleid bij om dit te waarborgen. Onze inwoners moeten zich in hun eigen taal kunnen uiten, ook bij de gemeente. Friese taal, cultuur en dus ook sporten verdienen aandacht voor onze inwoners om zo de identiteit van onze gemeente te waarborgen.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Actief beleid op Frysk en Friese cultuur in de gemeente;
  • Naamgeving van nieuwe straten merendeel in het Frysk.

Onze inwoners moeten zich in hun eigen taal kunnen uiten

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.