Frysk

CDA Súdwest-Fryslân wol altyd omtinken foar de Fryske taal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.